Νόμος 3832/10 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Πόροι - Προϋπολογισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πόροι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι ιδίως:

 

(α) τα έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στο Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό,

 

(β) τα έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας της,

 

(γ) τα έσοδα από την έναντι τιμήματος διάθεση στατιστικών προϊόντων της από έρευνες, μελέτες, στατιστικές εργασίες, δημοσιεύσεις και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,

 

(δ) τα έσοδα από την έναντι τιμήματος εκτέλεση στατιστικών εργασιών στο πλαίσιο εθνικών, κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων,

 

(ε) τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δωρεές και λοιπές εισφορές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,

 

(στ) τα έσοδα από την επιβολή διοικητικών προστίμων,

 

(ζ) τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

 

2. Ο προϋπολογισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής περιλαμβάνει όλα τα κονδύλια που είναι αναγκαία για τη διάθεση στους χρήστες στατιστικών υψηλής ποιότητας σύμφωνα με όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τον συνοπτικό προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 54 του νόμου [Ν] 4270/2014, υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της, ενώ υιοθετεί και εγκρίνει και τον αναλυτικό προϋπολογισμό αυτής, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4270/2014. Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατή η κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων του προϋπολογισμού. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολουθείται από την Επιτροπή του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής.

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από 2 ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι λογαριασμοί και ο απολογισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής υπόκεινται στον προληπτικό και στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 25 του νόμου 2362/1995, όπως ισχύει.

 

Η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 146 του νόμου [Ν] 4270/2014 και του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της από 18-11-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 228/Α/2012), με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015), με την παράγραφο 3 του άρθρου 379 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

3. Κάθε ζήτημα σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ιδίως όσον αφορά το λογιστικό σχέδιο που εφαρμόζει, το είδος, τη δομή και το περιεχόμενο των λογαριασμών και των βιβλίων που τηρεί, την έγκριση και εκκαθάριση των δαπανών της, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων ως και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, τον τρόπο πληρωμής των δαπανών, την ταμειακή διαχείριση, την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, τη διαχείριση διαθεσίμων, τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, τις κάθε είδους συμβάσεις (ιδίως προμήθειας αγαθών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς ή εκποίησης ακινήτων), καθώς και σχετικά με τη χρηματοδότηση και την κατανομή των δαπανών κάθε απογραφής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 323 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.