Νόμος 3832/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥΕΠΕΛΣΣ).

 

2. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συγκροτείται από 17 μέλη με δικαίωμα ψήφου που στον κύκλο εργασιών τους αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία ως χρήστες. Κάθε ένα από τα μέλη, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται αντίστοιχα από:

 

α) τη Βουλή των Ελλήνων,

β) την Κυβέρνηση της Ελλάδος,

γ) την Τράπεζα της Ελλάδος,

δ) την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),

ε) το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο,

στ) το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,

ζ) την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων,

η) το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

θ) την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ),

ι) το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ),

ι)α) το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ),

ι)β) την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

ι)γ) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών,

ι)δ) το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),

ι)ε) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση - Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις (DG ECFIN),

ι)στ) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και

ι)ζ) την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Στατιστικές (European Statistical Advisory Committee).

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι αυτοδικαίως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και συμμετέχει στις εργασίες και στις συνεδριάσεις της χωρίς ψήφο.

 

3. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη της ορίζονται με θητεία 4 ετών, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Σε περίπτωση θανάτου, λήξης της θητείας ή αποχώρησης μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και μέχρι τον ορισμό νέων μελών, η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

4. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συνεδριάζει τακτικά 2 φορές ανά έτος.

 

5. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται για θητεία 2 ετών, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

 

6. Με απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της.

 

Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η δαπάνη λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

7. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος συνδράμει την Ελληνική Στατιστική Αρχή όσον αφορά τη συνεκτίμηση των αναγκών των χρηστών στο συντονισμό των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων της εθνικής πολιτικής στατιστικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

8. Κατά την προετοιμασία του Ελληνικού Στατιστικού Προγράμματος και του ετήσιου στατιστικού προγράμματος εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος γνωμοδοτεί στην Ελληνική Στατιστική Αρχή σχετικά με τα εξής:

 

α) Τους τομείς, στους οποίους ενδέχεται να χρειασθεί η ανάπτυξη νέων στατιστικών από το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα.

 

β) Την εναλλαγή ή μη της προτεραιότητας παραγωγής υφισταμένων στατιστικών από το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα.

 

γ) Τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η χρησιμότητα των στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τους χρήστες.

 

δ) Κατά πόσον το εύρος, το επίπεδο λεπτομερούς ανάλυσης και το κόστος των στατιστικών ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών.

 

9. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος γνωμοδοτεί επίσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον υποβληθεί σε αυτή σχετικό ερώτημα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις των χρηστών των στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, την αξιολόγηση της χρησιμότητας υφισταμένων στατιστικών του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και την πολιτική διάδοσης στατιστικών οι οποίες παράγονται από φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

 

10. Εάν η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος δεν έχει συγκροτηθεί ή η γνώμη της σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου δεν δοθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται προς τούτο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η σχετική πράξη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εκδίδεται και χωρίς αυτήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.