Νόμος 3832/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Παραγωγή στατιστικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ύστερα από γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, εγκρίνει ανά τριετία το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛΣΠ). Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα εγκρίνεται έως το τέλος Μαρτίου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015).

 

2. Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα κύρια πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων δράσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για διάστημα 3 ετών.

 

Στο Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα καθορίζονται οι προτεραιότητες, σχετικά με τις ανάγκες σε πληροφορίες για την ανταπόκριση στις κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και οι στατιστικές που απαιτείται να καταρτιστούν, αφού σταθμισθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, καθώς και το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η κατάρτιση των στατιστικών για τους υπόχρεους φορείς.

 

3. Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Οικονομικών, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

4. Το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται:

 

α) με στατιστικές δράσεις των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, οι οποίες καθορίζονται στο στατιστικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου,

 

β) με άμεσες στατιστικές ενέργειες των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για την αντιμετώπιση αιφνιδιαστικών αναγκών.

 

5. Με βάση το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα, κάθε φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος καταρτίζει ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους και συνοδεύεται από την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους.

 

6. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, πριν από το τέλος Μαΐου του προηγούμενου της εφαρμογής έτους, και μετά από γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου, καταρτίζει αντίστοιχο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας στο οποίο λαμβάνει υπόψη τα ετήσια προγράμματα εργασίας των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής υποβάλλεται στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Οικονομικών, συνοδεύεται από την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος εργασίας του προηγούμενου έτους και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), με την παράγραφο 14 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015).

 

7. Το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής περιλαμβάνει:

 

α) το σχεδιασμό των στατιστικών εργασιών του επόμενου έτους και τα αρμόδια όργανα για τη διεξαγωγή τους και

 

β) το γενικό πλαίσιο, τους σκοπούς, τον τόπο και το χρόνο των πραγματοποιούμενων ερευνών, καθώς και τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για τη διεξαγωγή τους.

 

Στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προσδιορίζονται επίσης:

 

α) οι ενέργειες, που έχουν προτεραιότητα, με βάση τις ανάγκες ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο,

 

β) τα μέτρα σχετικά με την επανεξέταση των προτεραιοτήτων και τη μείωση του φόρτου ανταπόκρισης των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και

 

γ) τα νομοθετικά μέτρα και τα μέτρα διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

 

8. Οι στατιστικές εργασίες, που προβλέπονται στα ετήσια στατιστικά προγράμματα εργασίας των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς και να περιλαμβάνουν τους σκοπούς, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, την ανάλυση κόστους - αποτελεσματικότητας, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους και το βάρος για τους υπόχρεους φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.