Νόμος 3833/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Μείωση αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 565/1977 (ΦΕΚ 85/Α/1977), καθώς και του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των Υφυπουργών, όπως καθορίζονται με την αριθμόν 70025/1929/05-06-1979 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 55 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982), μειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%).

 

2. Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος μειώνονται κατά ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%).

 

Τα επιδόματα των παραγράφων A3 των άρθρων 30 και 33 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύουν, μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.

 

3. Από τη μείωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόματα που προβλέπονται στις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά:

 

α) οικογενειακής παροχής (άρθρο 11 παράγραφος 1, 30 και 33 παράγραφος Α4, 35 παράγραφος Α5, 36 και 37 παράγραφος 2)ε, 38 παράγραφος 3)δ, 40, 41 και 42 παράγραφος 2)δ, 44 παράγραφος Α5, 47 παράγραφος Α4, 49 παράγραφος 3)ε, 51 παράγραφος Α2 του νόμου [Ν] 3205/2003, άρθρο 16 παράγραφος 2)ε του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006), άρθρο 12 παράγραφος 2)ε του νόμου [Ν] 3413/2005 (ΦΕΚ 278/Α/2005), άρθρο 11 παράγραφος 2)ε του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006), άρθρο 26 παράγραφος 2)ε του νόμου 3585/2007 (ΦΕΚ 148/Α/2007)),

 

β) χρόνου υπηρεσίας (άρθρα 30 και 33 παράγραφος Α1, 35 παράγραφος Α1, 36 και 37 παράγραφος 2)α, 38 παράγραφος 3)α, 40, 41 και 42 παράγραφος 2)α, 44 παράγραφος Α1, 47 παράγραφος Α1, 48 παράγραφος 2)α, 49 παράγραφος 3)α και 51 παράγραφος Α1 του νόμου [Ν] 3205/2003, άρθρο 16 παράγραφος 2)α του νόμου 3432/2006, άρθρο 12 παράγραφος 2)α του νόμου [Ν] 3413/2005, άρθρο 11 παράγραφος 2)α του νόμου 3450/2006, άρθρο 26 παράγραφος 2)α του νόμου 3585/2007),

 

γ) εφημεριών (άρθρο 45 του νόμου [Ν] 3205/2003),

 

δ) ραδιενέργειας (άρθρο 8 παράγραφος Α16 και άρθρο 38 παράγραφος 3)ε του νόμου [Ν] 3205/2003),

 

ε) ειδικής απασχόλησης (άρθρο 8 παράγραφος Α6 περίπτωση α' του νόμου [Ν] 3205/2003),

 

στ) ειδικών συνθηκών εργασίας (άρθρο 8 παράγραφος Α11 και άρθρο 51 παράγραφος Α10 του νόμου [Ν] 3205/2003),

 

ζ) επικίνδυνης εργασίας (άρθρο 78 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005)),

 

η) καταδυτικού (άρθρο 23 παράγραφος 3 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006)),

 

θ) αναπηρίας και κινδύνου (άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2448/1996 (ΦΕΚ 279/Α/1996) και άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007)),

 

ι) μεταπτυχιακών σπουδών (άρθρο 8 παράγραφος Α1, άρθρο 30 παράγραφος 2, άρθρο 33 παράγραφος 2, άρθρο 35 παράγραφος 2, άρθρο 37 παράγραφος 10, άρθρο 39 παράγραφος 1)β, άρθρο 44 παράγραφος 2, άρθρο 47 παράγραφος 2, άρθρο 48 παράγραφος 2)β, άρθρο 49 παράγραφος 3)β του νόμου [Ν] 3205/2003, άρθρο 11 παράγραφος 4 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006), άρθρο 16 παράγραφος 8 του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006)),

 

ι)α) αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 8 παράγραφος Α2 του νόμου [Ν] 3205/2003) και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 8 παράγραφος 2 του νόμου 3670/2008 (ΦΕΚ 117/Α/2008)),

 

ι)β) κινήτρου απόδοσης (άρθρο 12 παράγραφος 1 και 47 παράγραφος A3 του νόμου [Ν] 3205/2003).

 

ι)γ) ειδικής αποζημίωσης (της παραγράφου Α19 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 και της αριθμόν [Α] 2015007/1423/0022/14-02-1989 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 199/Β/1989), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1858/1989 (ΦΕΚ 148/Α/1989), και της αριθμόν [Α] 164721/4033/12-01-1982 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 58/Β/1982), που κυρώθηκε με το άρθρο 55 παράγραφος Θ' του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982), καθώς και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, εφόσον προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης (άρθρο 51 παράγραφος Α8 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 3205/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 

4. Στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 2 στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003, εξαιρούνται από τη μείωση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή με το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Αν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, αποζημιώσεις ή αμοιβές κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος, οι πάσης φύσεως αποδοχές μειώνονται κατά επτά τοις εκατό (7%).

 

5. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκουν στο κράτος σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), μειώνονται κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). Τα επιδόματα των Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα. Από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της παραγράφου 4 κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 

6. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και εκτελεστικά μέλη διοικητικού συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 

7. Οι πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές των μελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου επί των οποίων εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου αυτού, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου ή απόφασης οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου.

 

8. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 δεν εφαρμόζονται στις εταιρείες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του νόμου 3429/2005, εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), καθώς και στις Τράπεζες.

 

9. Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση που προβλέπεται στο άρθρο αυτό και αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 01-01-2010 μέχρι την εφαρμογή του νόμου αυτού παρακρατούνται από τη μισθοδοσία των επόμενων της ψήφισης του νόμου αυτού μηνών ως εξής:

 

(α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα € (150 €) εφάπαξ,

(β) για ποσά μέχρι τριακόσια € (300 €) σε δύο μηνιαίες δόσεις,

(γ) για ποσά μέχρι εξακόσια € (600 €) σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις,

(δ) για ποσά μέχρι χίλια € (1.000 €) σε έξι μηνιαίες δόσεις και

(ε) για ποσά άνω των χιλίων € (1.000 €) σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.