Νόμος 3833/10 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Λοιπές μισθολογικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 8 παράγραφος 3 εδάφιο δεύτερο, 30 και 33 παράγραφος Α7 του νόμου [Ν] 3205/2003 αναπροσαρμογές των εν λόγω επιδομάτων καταργούνται και το ύψος αυτών καθορίζεται εφεξής στο διαμορφωμένο κατά την 31-12-2009.

 

2. Η μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) ορίζεται εφεξής στο ύψος που αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την 31-12-2009.

 

3. Οι προσαυξήσεις που προβλέπεται να καταβληθούν μετά την 01-01-2010, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου της αριθμόν [Α] 55682/10-09-2009 (ΦΕΚ 1967/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου μόνου της αριθμόν [Α] 2/9247/0022/28-05-2009 (ΦΕΚ 1125/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008), αναστέλλονται και ο χρόνος καταβολής τους ανακαθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 90 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

 

4. Το ειδικό επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3, περίπτωση δ' του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3676/2008 (ΦΕΚ 117/Α/2008), καθορίζεται εφεξής στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

5. Το επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 10 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80/Α/2007) καθορίζεται εφεξής στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

6. Το μηνιαίο επίδομα που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) καθορίζεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

7. Τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 139 παράγραφος 1 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) και του άρθρου 11 παράγραφος 3 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003) υποχρεούνται να επιλέξουν είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται είτε τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η καταβολή των αποδοχών της οργανικής θέσης από την οποία προέρχονται διακόπτεται.

 

8. Στα επιδόματα και αποζημιώσεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι περικοπές των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.