Νόμος 3731/08 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλλήλων Περιφερειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους υπαλλήλους των Περιφερειών, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταβάλλεται σταδιακώς, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του παρόντος, μηνιαία ειδική παροχή, η οποία συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές τους και το ύψος της οποίας ορίζεται ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου, ως εξής: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ, κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πεντακόσια δέκα (510) ευρώ, κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τετρακόσια εβδομήντα (470) ευρώ και κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) δεν εφαρμόζονται στους παραπάνω υπαλλήλους και η προβλεπόμενη από αυτήν προσωπική διαφορά καταργείται για τους υπαλλήλους αυτούς μετά την 01-01-2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009).

 

3. Τυχόν καταβαλλόμενες στους ανωτέρω υπαλλήλους πρόσθετες μισθολογικές παροχές συμψηφίζονται με την ειδική παροχή της παραγράφου 1, εξαιρουμένων του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2342/1995 (ΦΕΚ 208/Α/1995), του ειδικού επιδόματος (αντισταθμίσματος) του άρθρου 8 παράγραφος 2 του νόμου 2430/1996 (ΦΕΚ 156/Α/1996), του ειδικού επιδόματος του άρθρου 27 παράγραφοι 34, 35, 36 και 37 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), του μερίσματος του προϊόντος του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 23 του νόμου 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α/2006) και του ειδικού επιδόματος του άρθρου 21 παράγραφος 2 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται τα θέματα συμψηφισμού, μεταφοράς πιστώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Η σταδιακή καταβολή των διαφορών των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2009 και ολοκληρώνεται την 01-01-2012.

 

Ειδικότερα, την 01-01-2009 καταβάλλεται το 25% της προκύπτουσας σχετικής διαφοράς, την 01-01-2010 το 50% αυτής, την 01-01-2011 το 75% και την 01-01-2012 το σύνολο αυτής, ήτοι το 100%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.