Νόμος 3848/10 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Εκσυγχρονισμός συστήματος διανομής συγγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 15 του νόμου 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/2007), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α/2009), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της δωρεάν προμήθειας και επιλογής από τους φοιτητές ή σπουδαστές αριθμού συγγραμμάτων ίσου με τον αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγομένων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου από τον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 226/2007 (ΦΕΚ 256/Α/2007).}

 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η κοστολόγηση των συγγραμμάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γίνεται από επιτροπή και η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από ειδικό όργανο, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.}

 

γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Για κάθε διανεμόμενο σύγγραμμα παραχωρείται από το κράτος στη βιβλιοθήκη του οικείου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αριθμός συγγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της βιβλιοθήκης. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθμός, η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω διδακτικών συγγραμμάτων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}

 

2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011 η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης για τα διδακτικά συγγράμματα που διανέμονται δωρεάν στους φοιτητές και σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που εγγράφονται ετησίως σε αντίστοιχους ειδικούς κωδικούς για το σκοπό αυτόν.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000), καθώς και κάθε διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.