Νόμος 3848/10 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Εκλογή μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 24 του νόμου 3549/2007 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 προστίθενται οι λέξεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 η λέξη τριάντα αντικαθίσταται από τη λέξη δεκαπέντε.

 

γ) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ενός τμήματος υπερβαίνουν τα εκατό, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από είκοσι ένα μέλη.}

 

2. Στο Κεφάλαιο Δ' του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992), όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του νόμου 3027/2002, ο αριθμός 30 αντικαθίσταται από τον αριθμό δεκαπέντε (15).

 

β) Η παράγραφος 3, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3)δ του άρθρου 24 του νόμου 3549/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αν τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού που έχουν δικαίωμα ψήφου είναι περισσότερα από δεκαπέντε (15), το σώμα των εκλεκτόρων απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη, από τα οποία τα πέντε (5) ανήκουν, εφόσον υπάρχουν, στον αντίστοιχο τομέα. Προηγούνται τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και έπονται τα υπόλοιπα μέλη του τομέα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των δικαιουμένων ψήφου υπερβαίνει τους πέντε (5), τότε διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους με την ευθύνη του διευθυντή του τομέα. Τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού των λοιπών τομέων του τμήματος που μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα και μέχρι τη συμπλήρωση των δύο τρίτων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης, διαδοχικά κατά 50% από μέλη της βαθμίδας του καθηγητή και από μέλη κατά σειρά της βαθμίδας του αναπληρωτή και του επίκουρου καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ανωτέρω ποσοστό από τα υπάρχοντα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του καθηγητή, το υπόλοιπο μεταφέρεται στην επόμενη βαθμίδα. Αν σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός των υπαρχόντων μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού υπερβαίνει τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται να μετάσχουν στο εκλεκτορικό σώμα, διενεργείται κλήρωση με ευθύνη του Προέδρου του τμήματος. Το λοιπό ένα τρίτο των μελών του εκλεκτορικού σώματος αποτελείται από εξωτερικούς εκλέκτορες, οι οποίοι ορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.}

 

γ) Ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3)α ως εξής:

 

{3. α. Αν τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος είναι είκοσι ένα (21) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/2007), όπου στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων αναφέρονται οι αριθμοί δεκαπέντε (15) και πέντε (5) νοούνται οι αριθμοί είκοσι ένα (21) και επτά (7), αντίστοιχα.}

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται για τα εκλεκτορικά σώματα που έχουν συγκροτηθεί σε σώμα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

4. Με ευθύνη του Προέδρου του τμήματος αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος, της σχολής και του ιδρύματος, το αργότερο εντός δέκα ημερών από κάθε σχετική πράξη, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων, καθώς και μονιμοποίησης, μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού:

 

α) το κείμενο της προκήρυξης της κάθε θέσης, μαζί με την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών,

 

β) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σύγκλησης της γενικής συνέλευσης του τμήματος για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος,

 

γ) το ονοματεπώνυμο των μελών του εκλεκτορικού σώματος, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο τους, καθώς και τον τομέα, το τμήμα, τη σχολή και το ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν,

 

δ) την ημερομηνία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής,

 

ε) το ονοματεπώνυμο των μελών της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο τους, καθώς και τον τομέα, το τμήμα, τη σχολή και το ίδρυμα στο οποίο υπηρετούν,

 

στ) την ημερομηνία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης,

 

ζ) την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για τη διενέργεια της εκλογής και

 

η) το αποτέλεσμα της διαδικασίας εκλογής (ονοματεπώνυμο εκλεγέντος, συνολικό αριθμό παρόντων εκλεκτόρων και σύνολο θετικών ψήφων).

 

5. Η συμμετοχή μελών εκλεκτορικού σώματος σε κάθε συνεδρίαση του για την εκλογή μέλους Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού, περιλαμβανομένης και της τελευταίας συνεδρίασης κατά την οποία γίνεται η τελική κρίση και ψηφοφορία, επιτρέπεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13)α του άρθρου 59 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

7. Η συμμετοχή των μελών Συμβουλίων και των Επιτροπών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μπορεί να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 13)β του άρθρου 59 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.