Νόμος 3882/10 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Φορέας ανάπτυξης και λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ορίζεται ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Ειδικότερα, ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας αναλαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος νόμου τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) υποβάλλει προτάσεις, γνωμοδοτεί και εν γένει υποστηρίζει και συνεπικουρεί την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της,

 

β) εκπονεί και εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών, καθώς και τις τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των εν λόγω κειμένων,

 

γ) σχεδιάζει, αναπτύσσει, οργανώνει, διαχειρίζεται, συντηρεί και εποπτεύει την Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών, που προβλέπεται στο άρθρο 25,

 

δ) αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανα της για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας [ΕΟΚ] 2007/2/ΕΚ,

 

ε) συντονίζει τις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την παραγωγή, διαχείριση, επικαιροποίηση και διατήρηση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών μέσω των εκπροσώπων των Κομβικών Σημείων Επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 19,

 

στ) καθορίζει το πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας των γεωχωρικών δεδομένων, μεταδεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και της συμβατότητας με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών,

 

ζ) διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής τρίτων στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών,

 

η) οργανώνει την ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας στις δημόσιες αρχές και σε τρίτους σχετικά με δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που προσφέρουν δημόσιες αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

θ) προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά και υλοποίηση των αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας στο πεδίο της εξειδίκευσης και των πρακτικών εφαρμογών,

 

ι) συντάσσει τις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 και τις υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας,

 

ι)α) συνεργάζεται με τις συναφείς αρχές άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφόρησης στο πλαίσιο της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών,

 

ι)β) εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας κατά περίπτωση, τα νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και των εκτελεστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας [ΕΟΚ] 2007/2/ΕΚ εφόσον απαιτείται,

 

ι)γ) διαμορφώνει προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης σχετικά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, τα οποία εκτελούνται σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς,

 

ι)δ) διεκπεραιώνει αιτήματα των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσβαση στα γεωχωρικά Δεδομένα κατά τον Κανονισμό 268/2010/ΕΚ,

 

ι)ε) συλλέγει στοιχεία κόστους - οφέλους από τα Κομβικά Σημεία Επαφής για την εφαρμογή του νόμου, όπως προβλέπεται στην απόφαση 442/2009/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

2. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, για την υποστήριξη του έργου του, συστήνει μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας με συμμετοχή κατά περίπτωση:

 

α) των Κομβικών Σημείων Επαφής,

β) άλλων εκπροσώπων δημοσίων αρχών,

γ) επιστημόνων και ειδικών σε θέματα διαχείρισης και διάθεσης γεωπληροφορίας,

δ) παραγωγών γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών δημοσίων αρχών ή τρίτων,

ε) χρηστών γεωχωρικών πληροφοριών,

ζ) εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων ενώσεων με αποδεδειγμένη δραστηριότητα και έργο στα θέματα που πραγματεύεται ο παρών νόμος.

 

3. Η συγκρότηση των ομάδων εργασίας γίνεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης των ομάδων εργασίας, το αντικείμενο εργασιών τους, το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.