Νόμος 3882/10 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Σύνθεση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο,

 

β) τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

δ) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

ε) τον Γενικό Γραμματέα Προστασίας του Πολίτη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

 

στ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,

 

ζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

 

η) τον Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή τον Διοικητή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή τον Διοικητή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

 

θ) τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης,

 

ι) Τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής,

 

ι)α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

 

ι)β) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

ι)γ) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας,

 

ι)δ) τον Προϊστάμενο ή άλλον ορισμένο εκπρόσωπο του Γραφείου του Πρωθυπουργού,

 

ι)ε) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιτροπή τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν Υ69/2015 απόφασης (ΦΕΚ 2440/Β/2015), με την παράγραφο 2 του άρθρου 168 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης με δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και άλλοι Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Ειδικοί Γραμματείς των ίδιων ή άλλων Υπουργείων, εφόσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητας τους.

 

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να τροποποιείται η σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

 

4. Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και:

 

α. εξειδικευμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες δημόσιων αρχών για την παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων τεχνικής φύσεως,

 

β. εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των συλλογικών οργάνων τους,

 

γ. εκπρόσωποι των Κομβικών Σημείων Επαφής

 

δ. εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων.

 

5. Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Προέδρου της μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Τη γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας παρέχει ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

6. Για τη συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

7. Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας λειτουργεί ως συλλογικό όργανο, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας συνέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τακτικά τουλάχιστον 3 φορές ετησίως και εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας να παρευρίσκεται σε κάποια συνεδρίαση μπορεί να ορίζει προς τούτο τον νόμιμο εκπρόσωπο του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.