Νόμος 3882/10 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (εφεξής ΕΘΕΓ) η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας είναι το ανώτατο όργανο για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης, κοινοχρησίας και αξιοποίησης γεωχωρικής πληροφορίας σε όλο το εύρος των δημόσιων αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της γεωπληροφορίας. Επιπλέον, η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας παρακολουθεί, συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

 

2. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας αποτελούν:

 

α) Η διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 

α)α) Την Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας με την οποία καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη συλλογή, παραγωγή, προμήθεια, διαχείριση, επαναχρησιμοποίηση, τιμολόγηση, κοινοχρησία και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών για τις δημόσιες αρχές.

 

β)β) Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών με το οποίο καθορίζονται τα τεχνολογικά μέτρα για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας για τη γεωχωρική πληροφορία και τις γεωχωρικές υπηρεσίες δημόσιων αρχών.

 

Το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών εξειδικεύει το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 27 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 

α.1) Η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών εγκρίνονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

α.2) Η Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως από την ημερομηνία έγκρισης τους και, εφόσον απαιτείται,

τροποποιούνται με την ίδια ως άνω διαδικασία.

 

α.3) Με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ρυθμίζονται επί μέρους θέματα που αφορούν στην εφαρμογή και εξειδίκευση της Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

 

α.4) Οι εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 ενσωματώνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών ή / και στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας, κατά περίπτωση. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ενδεχομένως και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των ανωτέρω εκτελεστικών διατάξεων.

 

β) Η θέσπιση γενικών κατευθύνσεων, μέτρων και διαδικασιών για τη συντονισμένη εφαρμογή του παρόντος νόμου από τις δημόσιες αρχές και την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα της παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης αξιόπιστων γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών.

 

γ) Η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατευθυντήριων οδηγιών, για την εναρμόνιση των υφιστάμενων και παραγόμενων γεωχωρικών μεταδεδομένων, δεδομένων και υπηρεσιών με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου.

 

δ) Η προώθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη εναρμονισμένων δομών, διαδικασιών, συμφωνιών και αδειών για την πρόσβαση και χρήση γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών.

 

ε) Η έγκριση προδιαγραφών για την κοινοχρησία συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων.

 

στ) Η θέσπιση μέτρων για την προσαρμογή της πολιτικής για τις γεωχωρικές πληροφορίες στις νέες επιστημονικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

 

ζ) Η δυνατότητα θέσπισης κανόνων και διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας των Κομβικών Σημείων Επαφής που προβλέπονται στο άρθρο 19.

 

η) Η μέριμνα για την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

 

θ) Η εκπροσώπηση, μέσω του Προέδρου της στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της αρμοδιότητας της.

 

ι) Η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της αρμοδιότητας του, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ι)α) Η έγκριση ετήσιων εκθέσεων για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος νόμου και τη συμβατότητα της με το κοινοτικό κεκτημένο. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

ι)β) Η έγκριση της τριετούς έκθεσης, όπως ορίζει η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΚ/442/2009, σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

ι)γ) Ο καθορισμός εθνικών συνόλων γεωχωρικών δεδομένων αναφοράς και εθνικών γεωχωρικών υπηρεσιών αναφοράς, καθώς και των προδιαγραφών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21.

 

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της και την πραγματοποίηση του έργου της η Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας συνεπικουρείται από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.

 

4. Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της και δημοσιεύεται στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, την εν γένει λειτουργία της και τον τρόπο έκδοσης των προτάσεων και γνωμοδοτήσεων και λήψης των αποφάσεων της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.