Νόμος 3882/10 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εκτελεστικές διατάξεις Οδηγίας INSPIRE


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων, εφαρμόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Οδηγίας [ΕΟΚ] 2007/2/ΕΚ.

 

2. Όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που είναι αποτέλεσμα νέας συλλογής / προμήθειας ή / και εκτενούς αναδιοργάνωσης και εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, II και III, καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ, μέσα σε δύο (2) έτη από τη θέσπιση τους. Τα λοιπά σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία είναι ακόμη εν χρήσει, διατίθενται σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις μέσα σε επτά (7) έτη από τη θέσπιση τους. Τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων καθίστανται διαθέσιμα σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις, είτε μέσω της προσαρμογής των υπαρχόντων συνόλων γεωχωρικών δεδομένων είτε μέσω των υπηρεσιών μετασχηματισμού του άρθρου 8 (παράγραφος 1 στοιχείο δ').

 

3. Εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, καθώς και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τα γεωχωρικά Δεδομένα λόγω του ρόλου τους στην υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, των παραγωγών, των παροχών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή οποιουδήποτε συντονιστικού φορέα, έχουν τη δυνατότητα, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις της Επιτροπής ΕΚ για το περιεχόμενο των εκτελεστικών διατάξεων της παραγράφου 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.