Νόμος 3882/10 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών.

 

2. Η Γεωπύλη προσφέρει τουλάχιστον τις υπηρεσίες που μνημονεύονται στο άρθρο 8 και ενσωματώνει ή παρέχει πρόσβαση με τον κατάλληλο τεχνικό τρόπο σε υπηρεσίες της παραγράφου 1, σημεία γ', δ' και ε' του ίδιου άρθρου, άλλων δημόσιων αρχών και τρίτων, καθώς και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, του άρθρου 11.

 

3. Η Γεωπύλη εξασφαλίζει την ασφαλή διάθεση των πληροφοριών που περιλαμβάνει και την κατά περίπτωση πιστοποίηση και ασφαλή διασύνδεση των χρηστών σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο.

 

4. Η Γεωπύλη περιλαμβάνει επιπλέον ειδική υπηρεσία καταλόγου για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται από τα Κομβικά Σημεία Επαφής και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19. Η πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία είναι δυνατή μόνο από τα Κομβικά Σημεία Επαφής των δημόσιων αρχών.

 

5. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας παρέχει μέσω της Γεωπύλης, τα τεχνικά μέσα για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο συμμόρφωσης των μεταδεδομένων με τις απαιτήσεις των εκτελεστικών διατάξεων εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

 

6. Ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, μέσω της Γεωπύλης, προσφέρει επιπλέον τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) κατά περίπτωση αρωγή δημόσιων αρχών για την παραγωγή μεταδεδομένων,

 

β) κατά περίπτωση αρωγή δημόσιων αρχών για το μετασχηματισμό δεδομένων,

 

γ) κατά περίπτωση φιλοξενία σε γεωχωρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας γεωχωρικών μεταδεδομένων και δεδομένων.

 

Για την εφαρμογή του εδαφίου γ' της παραγράφου αυτής, πρέπει να προηγηθεί σχετικό αίτημα της δημόσιας αρχής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας.

 

7. Οι υπηρεσίες του άρθρου 6 καταχωρίζονται στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.