Νόμος 3882/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, νοούνται ως:

 

1. Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών: μεταδεδομένα, σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, δικτυακές υπηρεσίες και τεχνολογίες, συμφωνίες κοινοχρησίας, άδειες κοινοχρησίας, πρόσβασης και χρήσης και μηχανισμοί, μέθοδοι και διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης που θεσπίζονται, λειτουργούν ή διατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

2. Γεωχωρικά Δεδομένα: οποιαδήποτε Δεδομένα αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή.

 

3. Σύνολο γεωχωρικών δεδομένων: αναγνωρίσιμη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων.

 

4. Υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων: πράξεις οι οποίες είναι δυνατόν να εκτελούνται, με την επίκληση εφαρμογής πληροφορικής, στα γεωχωρικά Δεδομένα που περιέχονται στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων ή στα σχετικά μεταδεδομένα τους.

 

5. Χωρικό αντικείμενο: αφηρημένη αναπαράσταση πραγματικού φαινομένου ή αντικειμένου που σχετίζεται με συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή.

 

6. Μεταδεδομένα: πληροφορίες οι οποίες περιγράφουν σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων και καθιστούν δυνατή την εξεύρεση, την καταγραφή και τη χρήση τους.

 

7. Διαλειτουργικότητα: η δυνατότητα συνδυασμού συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και η δυνατότητα διάδρασης υπηρεσιών, χωρίς επανειλημμένη παρέμβαση του χειριστή, ώστε να επιτυγχάνεται συνεκτικό αποτέλεσμα και να ενισχύεται η προστιθέμενη αξία των συνόλων δεδομένων και των υπηρεσιών.

 

8. Δικτυακή πύλη γεωχωρικών πληροφοριών Inspire: διαδικτυακός τόπος ή ισοδύναμο μέσο, που παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 11 της [ΕΟΚ] Οδηγίας 2007/2/ΕΚ.

 

9. Δημόσια αρχή:α) η Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

 

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών και

 

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής ή παρέχει δημόσιες υπηρεσίες, υπό τον έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στις περιπτώσεις α' ή β'.

 

Εξαιρούνται από την έννοια της δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα όργανα που ασκούν δικαστική ή νομοθετική εξουσία.

 

10. Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι δημόσια αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.