Νόμος 3882/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο παρών νόμος έχει εφαρμογή για σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) αφορούν σε γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται μέσα στην Ελληνική Επικράτεια,

 

β) είναι σε ηλεκτρονική μορφή,

 

γ) βρίσκονται στην κατοχή ενός εκ των κατωτέρω ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό ενός εκ των κατωτέρω:

 

α)α) δημόσιας αρχής και έχουν παραχθεί ή παραληφθεί από δημόσια αρχή ή τα διαχειρίζεται ή τα ενημερώνει η εν λόγω αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο ή δημιουργούνται κατά την άσκηση των δημόσιων καθηκόντων της,

 

β)β) τρίτου ο οποίος έχει ενταχθεί στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 9,

 

δ) αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα θεματικά επίπεδα που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, II και III του άρθρου 33.

 

2. Σε περιπτώσεις όπου πολλαπλά ταυτόσημα αντίγραφα του ίδιου συνόλου γεωχωρικών δεδομένων βρίσκονται στην κατοχή διαφόρων δημόσιων αρχών ή στην κατοχή τρίτου για λογαριασμό δημόσιας αρχής, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται μόνο για το σύνολο αναφοράς από το οποίο προέρχονται τα διάφορα αντίγραφα.

 

3. Ο παρών νόμος καλύπτει και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν στα μεταδεδομένα, στα Δεδομένα και τα σύνολα τους τα οποία προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

4. Ο παρών νόμος δεν απαιτεί συλλογή νέων γεωχωρικών δεδομένων.

 

5. Στην περίπτωση συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 1 στοιχείο γ', αλλά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτο, η δημόσια αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού μόνον εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση του εν λόγω τρίτου.

 

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο παρών νόμος καλύπτει τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, τα οποία κατέχει δημόσια αρχή ή τρίτος για λογαριασμό δημόσιας αρχής που λειτουργεί στην κατώτατη βαθμίδα διακυβέρνησης, μόνον εάν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η συλλογή ή διάθεση τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.