Νόμος 3894/10 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Δημοπράτηση - Τρόπος υποβολής προσφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται με ιδιωτική χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση, με συνεργασία ή σύμπραξη μεταξύ του Δημοσίου και ιδιωτών, είτε με σύμβαση παραχώρησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης, ο τεχνικός και λειτουργικός προσδιορισμός και η περιγραφή της επένδυσης, καθώς και η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων, που προβλέπεται στο άρθρο 22, γίνεται μέσω της αναλυτικής περιγραφής των Ελάχιστων Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων της επένδυσης, οι οποίες ορίζονται ως οι ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις του Δημοσίου, αποκλειστικά ποσοτικοποιημένες και εκφρασμένες μαθηματικώς σε συγκεκριμένους αριθμούς.

 

2. Για τις υπό δημοπράτηση επενδύσεις του παρόντος άρθρου ο Φορέας Πραγματοποίησης ή ο κύριος του έργου δεν προβαίνουν σε οριστικές μελέτες για την επένδυση.

 

3. Για τις υπό δημοπράτηση επενδύσεις του παρόντος άρθρου, η προσφορά των διαγωνιζομένων υποβάλλεται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις αυτοτελείς κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους, από τους οποίους:

 

(α) Ο 1ος υποφάκελος θα περιλαμβάνει εξαντλητικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού, τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται από το διαγωνισμό, τη δήλωση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του κειμένου της σχετικής σύμβασης παραχώρησης, τα πιστοποιητικά εμπειρίας και κάθε άλλο ειδικότερο έγγραφο που προσδιορίζεται στη Διακήρυξη, στοιχεία που αποτελούν την Πρώτη Ενότητα της προσφοράς.

 

(β) Ο 2ος υποφάκελος περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η οποία κατ' αρχήν περιλαμβάνει μαθηματικώς εκφρασμένα ποσοτικοποιημένα στοιχεία, που αποτελούν τη Δεύτερη Ενότητα της προσφοράς.

 

(γ) Ο 3ος υποφάκελος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, η οποία περιλαμβάνει μαθηματικώς εκφρασμένα ποσοτικοποιημένα στοιχεία που αποτελούν την Τρίτη Ενότητα της προσφοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.