Νόμος 3894/10 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αξιολόγηση προσφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις υπό δημοπράτηση επενδύσεις του προηγούμενου άρθρου, η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μεταξύ εκείνων, που ικανοποιούν πλήρως τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης, τις ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις της Δημόσιας Στρατηγικής Επένδυσης και τις απαιτήσεις επάρκειας εμπειρίας:

 

α. Πρώτη Ενότητα: Η αξιολόγηση συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο της επάρκειας και πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν ως προς τη συμμόρφωση του διαγωνιζομένου με τους όρους της διακήρυξης. Δεν γίνεται σχετική βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων. Προσφορές, των οποίων η πρώτη ενότητα δεν είναι πλήρης, αποκλείονται. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρώτης ενότητας δεν συνοδεύεται από έκδοση σχετικού πρακτικού. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αξιολόγησης της πρώτης ενότητας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.

 

β. Δεύτερη Ενότητα: Η αξιολόγηση συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν και της συμμόρφωσης της τεχνικής προσφοράς με τις ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης. Η διακήρυξη μπορεί να ορίζει ένα υποσύνολο των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων, ως εκείνες τις απαιτήσεις με βάση τις οποίες θα γίνει η αξιολόγηση της δεύτερης ενότητας, χωρίς αυτό να περιορίζει ή να μεταβάλλει την υποχρέωση της συμμόρφωσης του διαγωνιζομένου στο σύνολο των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων της διακήρυξης. Δεν γίνεται σχετική βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων. Προσφορές, των οποίων η δεύτερη ενότητα δεν είναι πλήρης ή δεν ικανοποιεί το σύνολο των ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων ή του υποσυνόλου αυτών που εξετάζονται σύμφωνα με τη διακήρυξη, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που λόγω της φύσης του έργου θα απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω αξιολόγηση της συμμόρφωσης των τεχνικών προσφορών, αυτές θα γίνονται επί προκαθορισμένων με βάση τη διακήρυξη μαθηματικώς εκφρασμένων, στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και μόνον, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις. Η σχετική αξιολόγηση δε θα περιλαμβάνει καθ' οιονδήποτε τρόπο υποκειμενική βαθμολόγηση. Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις, η βαθμολογία της δεύτερης ενότητας θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση της τρίτης ενότητας. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δεύτερης ενότητας συντελείται με τη σύνταξη και έκδοση σχετικού αναλυτικού και πλήρως αιτιολογημένου μοναδικού πρακτικού, που καλύπτει την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αξιολόγησης της δεύτερης ενότητας ορίζεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες.

 

γ. Τρίτη Ενότητα: Η αξιολόγηση συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν, της συμμόρφωσης αυτών με τους όρους της διακήρυξης και στην εξέταση της υψηλότερης (ή χαμηλότερης) οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της διακήρυξης. Η προσφορά με τη βέλτιστη τιμή (υψηλότερη ή χαμηλότερη) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης κατατάσσεται πρώτη και ο διαγωνιζόμενος που την υπέβαλε ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος της Δημόσιας Στρατηγικής Επένδυσης. Η μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια αξιολόγησης της τρίτης ενότητας ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τρίτης ενότητας συντελείται με τη σύνταξη και έκδοση σχετικού αναλυτικού πρακτικού που αιτιολογείται πλήρως (στο εξής: Πρακτικό Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου), το οποίο αναρτάται μέσα σε τρεις (3) ημέρες στο διαδίκτυο και υπογράφεται από το πρόσωπο που έχει υπογράψει και τη διακήρυξη.

 

2. Οι διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την προβολή αντιρρήσεων, ενστάσεων ή προσφυγών κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας και του Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου εφαρμόζονται αναλόγως του είδους της σύμβασης στη σύναψη της οποίας καταλήγει η διαγωνιστική διαδικασία και των διατάξεων που εφαρμόζονται για κάθε αναθέτουσα αρχή. Οι ως άνω αντιρρήσεις, ενστάσεις και προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Φορέα Πραγματοποίησης. Ο κύριος του έργου αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες αντιμετώπισης τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μετά από γνώμη του Φορέα Πραγματοποίησης. Σε περίπτωση απόκλισης της απόφασης του κυρίου του έργου από τη γνώμη του Φορέα Πραγματοποίησης, απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

 

3. Μετά την έκδοση αποφάσεως επί των κατά τα ως άνω αντιρρήσεων, ενστάσεων ή προσφυγών κατά του Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου, συντελείται η οριστική ανάδειξη του αναδόχου και ολοκληρώνεται το έργο του Φορέα Πραγματοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Μετά την ολοκλήρωση της ανάδειξης του αναδόχου δεν επιτρέπεται διαπραγμάτευση ή μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου της προσφοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.