Νόμος 3894/10 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επενδύσεις των οποίων επιμέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει κατά την υποβολή αιτήματος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως, ιδίως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων τους, μπορούν να υπαχθούν στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων απαιτείται απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων μετά από γνώμη της ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

2. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως ισχύει και της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αριθμόν 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) όπως ισχύει. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της οικείας Περιφέρειας διεκπεραιώνονται από αυτές, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση του επενδυτή ή του αρμόδιου προς τούτο φορέα, για τη διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η εν λόγω διαβίβαση συντελείται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

3. Τα άρθρα 8 έως και 14 του νόμου 3775/2009 καταργούνται. Επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία κατ' εφαρμογή του ως άνω νόμου αξιολογούνται, εντάσσονται στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και αδειοδοτούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Με το νόμο που κυρώνει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να προβλέπονται ως κίνητρα ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις, όπως η παγιοποίηση του φορολογικού καθεστώτος για συγκεκριμένο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της στρατηγικής επένδυσης, η διενέργεια αφορολόγητων αποθεματικών, η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μείωση ή η απαλλαγή από τέλη, ειδικούς φόρους και δικαιώματα ή αμοιβές τρίτων, σε συμφωνία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 800/2008 της Επιτροπής της 06-08-2008 (EEL 214/2008, σελίδα 3), όπως εκάστοτε ισχύει, για την κήρυξη κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά, κατά τον ως άνω Κανονισμό όπως εκάστοτε ισχύει και κατά την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης ή γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

5. Μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος ή σύμβουλος της Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία, ο οποίος είχε κατά το παρελθόν ή εξακολουθεί να έχει οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης έργου ή της έμμισθης εντολής, με επενδυτή, ο οποίος υποβάλλει επενδυτική πρόταση ή συμμετέχει σε πρόταση για ένταξη στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ή με συνδεδεμένη εταιρεία του επενδυτή, υποχρεούται να εξαιρεθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης ή λήψης απόφασης για τη συγκεκριμένη πρόταση στην οποία συμμετέχει είτε ατομικά είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου και να δηλώσει το λόγο της εξαίρεσης του. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται συντρεχόντως με το άρθρο 7 του [Π] Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

6. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η 01-01-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 24 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.