Νόμος 3894/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο πρώτο του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002), τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο πρώτο

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία και αποκτά το διακριτικό τίτλο Invest in Greece SA ή σε ακριβή μετάφραση της σε άλλη γλώσσα.

 

2. Η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από κοινού από τον Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις, κατά το μέρος που αφορά την προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων κατά την έννοια του νόμου για τις στρατηγικές επενδύσεις, και τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά το μέρος που αφορά στην προσέλκυση, υποδοχή, προώθηση και υποστήριξη των λοιπών επενδύσεων. Η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία υπάγεται ειδικώς στις διατάξεις του παρόντος νόμου και του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), πλην των παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 3, του άρθρου 13 και του άρθρου 14, και συμπληρωματικώς στις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

3. Το καταστατικό της Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία έχει ως εξής:

 

{ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

1. Σκοπός της Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση και η υποστήριξη στρατηγικών και λοιπών επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους και η υποστήριξη των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία:

 

α. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

 

β. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο.

 

γ. Μεριμνά για την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσεων ύψους άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ ή εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ίδιας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνση τους. Τα πιο πάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητα του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειες τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στην εταιρεία έγγραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων.

 

δ. Για τους υποψηφίους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν. Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλουν οι πιο πάνω επενδυτές και παραλαμβάνονται από την εταιρεία, δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υποβολής και εξέτασης τους, που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), στο άρθρο 23Α και στην περίπτωση 4)α του άρθρου 23Β του ίδιου νόμου, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

ε. Στο πλαίσιο του νόμου για την Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων, η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία:

 

α)α) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων,

β)β) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής,

γ)γ) αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων,

δ)δ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δια του αρμοδίου Υπουργού σχετικά με την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης μιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων,

ε)ε) λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης (one-stop shop) λαμβάνοντας την ανέκκλητη εντολή από τους επενδυτές προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων αδειών προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,

στ)στ) εισπράττει τη Διαχειριστική Αμοιβή Αξιολόγησης και τη Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης,

ζ)ζ) ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση τους,

η)η) μπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων μετά το στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου στη Βουλή των Ελλήνων των υπαχθεισών στρατηγικών επενδύσεων στη διαδικασία του παρόντος νόμου.

 

στ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας.

 

ζ. Στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών της, δύναται να συνιστά κατόπιν σύμφωνης γνώμης των εποπτευόντων Υπουργών, συμβουλευτικές στη Διοίκηση επιτροπές ή ομάδες εργασίας από ιδιώτες εμπειρογνώμονες ή και δημόσιους λειτουργούς για την επεξεργασία θεμάτων που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας παρά μόνον η καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ύστερα από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Επίσης με τον ίδιο τρόπο μπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή ομάδες εργασίες και να μεταβάλλει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες τους.

 

η. Τέλος, δύναται να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των οποίων, το αντικείμενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.

 

Άρθρο 2: Διάρκεια - Έδρα

 

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από τη σύσταση της.

 

2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

Άρθρο 3: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ (293.513 €), διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%).

 

Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

 

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Άρθρο 4: Έσοδα

 

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη και αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως ιδίως τη Διαχειριστική Αμοιβή Αξιολόγησης και τη Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης, και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Άρθρο 5: Διαχείριση

 

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

 

2. Η εταιρεία υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών:

 

α. έως τη 16η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού της, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών,

 

β. τον ετήσιο απολογισμό, τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, εντός των προθεσμιών του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920,

 

γ. τα απολογιστικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία της απασχόλησης ανά τρίμηνο,

 

δ. κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τιμολογίων, καθώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης που επηρεάζει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ.

 

3. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού.

 

5. Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της σύνταξης του ισολογισμού και του απολογισμού, της οργάνωσης και της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, ρυθμίζεται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Οικονομικών.

 

Άρθρο 6:Οικονομικός Έλεγχος

 

1. Η οικονομική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές.

 

2. Ο κρατικός έλεγχος και η οικονομική εποπτεία της εταιρείας ασκείται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, διενεργείται δε κατ' εντολή της, από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και αφορά στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3429/2005.

 

Άρθρο 7: Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

 

1. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον έναν εσωτερικό ελεγκτή, οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας καθώς και την εν γένει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

 

β) παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις συγκρούσεις συμφερόντων των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των κατά περίπτωση συμβούλων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου, και των συμβούλων του άρθρου 5 του παρόντος.

 

γ) ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργεί,

 

δ) είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί και χορηγηθεί προς την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 11 του νόμου 3429/2005).

 

3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας, δεν αποκτούν καθ' οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή.

 

Άρθρο 8:Απαλλαγές

 

1. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παράγραφος 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986).

 

2. Οι διατάξεις περί προμηθειών δεν εφαρμόζονται στην εταιρεία μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

Άρθρο 9: Διοίκηση - Εκπροσώπηση

 

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρείαδιοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 11 μέλη κατ' ανώτατο όριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο 3429/2005, την κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό και αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι εκτελεστικά μέλη με αρμοδιότητες ο μεν πρώτος, το Στρατηγικό Σχεδιασμό των επενδύσεων, τις διεθνείς σχέσεις με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τις Στρατηγικές Επενδύσεις, ο δε δεύτερος τη Διοικητική Υποστήριξη της εταιρίας και τις λοιπές Ιδιωτικές Επενδύσεις.

 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Εάν κενωθεί πρόωρα θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται αντικαταστάτης σύμφωνα με το παρόν άρθρο για το χρόνο θητείας που απομένει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όμως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών.

 

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

4. Ο Πρόεδρος της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005, τα δε λοιπά τέσσερα (4) μέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ορίζονται με κοινή απόφαση των δύο ως άνω Υπουργών. Με όμοια απόφαση με εκείνη του διορισμού τους παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για τη δημόσια επιχείρηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

5. Πέντε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, διορίζονται μετά από υπόδειξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων που υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω μπορούν να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και καθ' υπέρβαση του ανωτάτου οριζομένου αριθμού των μελών αυτού. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω προτείνονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου ειδοποιηθούν σχετικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων αυτών το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτείτο συμφέρον της εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου επικουρεί νομικός σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος παρίσταται και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

7. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και το γραμματέα. Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

8. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι ενεργούν από κοινού ή και χωριστά ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική Εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

 

9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο οποίος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ειδικότερο προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού.

 

10. Όλες οι συμβάσεις που καταρτίζει η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία αναρτώνται στο διαδίκτυο και εφαρμόζουν τις οδηγίες περί συμφώνου ακεραιότητας της Διεθνούς Διαφάνειας.

 

Άρθρο 10: Ευθύνη - Αμοιβή Συμβούλων

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείριση τους.

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

3. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3429/2005. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 

Άρθρο 11: Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία

 

1. Στην εταιρεία προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διατάξεις περί προσλήψεων, βαθμολογίου και μισθολογίου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των άρθρων 13 και 14 του νόμου 3429/2005 δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό της εταιρείας, με εξαίρεση το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, καθορίζονται βάσει και της περιγραφής της κάθε θέσης εργασίας, οι αποδοχές και τα επιδόματα του προσωπικού της εταιρείας στο πλαίσιο των συγκριτικών αμοιβών στην αγορά εργασίας. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και τρεις (3) θέσεις νομικών συμβούλων της εταιρείας με πάγια αντιμισθία, καθώς και η θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη των νομικών συμβούλων πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986). Η δε πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής, θα γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986, όπως ισχύει σήμερα.

 

2. Η κάλυψη των άμεσων αναγκών της εταιρείας σε προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου, για τις αρμοδιότητες που αφορούν σε στρατηγικές επενδύσεις, γίνεται κατά προτεραιότητα με μετάταξη προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, και το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μετάταξη πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρεία για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική συμφωνία. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν από την υπηρεσία που αποσπώνται το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 

Άρθρο 12: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας με αρμοδιότητα τις στρατηγικές επενδύσεις και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται σε περίληψη στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τον οποίο ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:

 

α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση.

 

β) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της και ο τρόπος λειτουργίας τους.

 

γ) Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές μονάδες της.

 

δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού.

 

ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.

 

στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της

εταιρείας.

 

ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Γενικές διατάξεις

 

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 3429/2005.

 

2. Η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών προκειμένου να καταστεί δυνατή η προκήρυξη των έργων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις.

 

3. Η Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες και όσες άλλες της εκχωρούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στην Επενδύστε στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρεία κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόμου.}}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.