Νόμος 3895/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) με την επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, μετονομάστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 6 του νόμου 3106/2003 ως αποκεντρωμένη μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3106/2003, μετονομάστηκε με το άρθρο 20 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) διατηρώντας την υφιστάμενη νομική μορφή του ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης μεταφέρονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από αυτό.

 

β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτό με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς.

 

γ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναδιαρθρώνεται ο Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταργούνται ή συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες, ιδίως οι ομοειδείς, ορίζεται διαφορετική έδρα και τοπική αρμοδιότητα ορισμένων από αυτές, κατανέμονται οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες και οι θέσεις σε υπηρεσιακές μονάδες, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία ζητήματα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

2.α) Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών η οποία συνεστήθη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, καταργείται από 30-06-2011 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007)) το οποίο ασκεί στο εξής τις αρμοδιότητες της, όπως προκύπτουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ιδρυτικού της νόμου.

 

β) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς. Δέκα (10), κατά ανώτατο όριο, υπάλληλοι από το μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών που μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών δύνανται να αποσπώνται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τις ανάγκες υποστήριξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

3. α) Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τους φορείς στους οποίους συγχωνεύτηκαν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση των πιο πάνω φορέων μεταφέρονται στους φορείς στους οποίους συγχωνεύθηκαν.

 

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται ως αυτοτελείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στους φορείς στους οποίους συγχωνεύονται, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, οι οποίοι έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.

 

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς και του Υπουργού Οικονομικών και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών.

 

Χρηματοδοτήσεις υπέρ της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών διατίθενται για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην περίπτωση της συγχώνευσης του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, στην περίπτωση της συγχώνευσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα, λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα της συγχώνευσης και ιδίως τα θέματα σχετικά με την τύχη του εξοπλισμού, των αρχείων, καθώς και θέματα που αφορούν στο μεταφερόμενο ή αποσπώμενο στην περίπτωση της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών προσωπικό και τις αρμοδιότητες του.

 

4. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων που καταργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 και του προσωπικού με θητεία λήγει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού με θητεία της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών η οποία λήγει την 30-06-2011.

 

5. Οι κενές θέσεις του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.