Νόμος 3895/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Λύση ανωνύμων εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:

 

α) Καταργείται το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 189/1996 (ΦΕΚ 152/Α/1996) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής Λεύκιππος Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία έχει έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

β) Λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός τους νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις, οι πιο κάτω ανώνυμες εταιρείες:

 

2. Οι περιπτώσεις α', β' και δ' του άρθρου 2 του νόμου 3896/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2011), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. άμεση διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που αποκλείει ή θέτει σε εμφανώς μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς και κάθε εντολή, παρότρυνση ή συστηματική ενθάρρυνση προσώπων να προβαίνουν σε δυσμενή ή άνιση μεταχείριση άλλων λόγω φύλου,

 

β. έμμεση διάκριση: κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, δυνάμει μιας ουδέτερης εκ πρώτης όψης διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία,

 

δ. σεξουαλική παρενόχληση: οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό. Διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις για την επίδειξη τέτοιας συμπεριφοράς εφαρμόζονται ως ισχύουν.}

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

α)α) Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης, που συνεστήθη ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 446/1976 (ΦΕΚ 264/Α/1976) και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία με το άρθρο πρώτο του προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 158/1997 (ΦΕΚ 134/Α/1997).

 

β)β) Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Ανώνυμη Εταιρεία, που συνεστήθη με το άρθρο 1 του προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 297/1985 (ΦΕΚ 110/Α/1985).

 

γ)γ) Η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Ανώνυμη Εταιρεία που συνεστήθη με το άρθρο 46 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

Η αρμοδιότητα της εταιρείας που προβλέπεται από την περίπτωση θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 2637/1998, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009), καταργείται.

 

Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που προσελήφθη τελευταίο στην Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Ανώνυμη για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, η ισχύς των οποίων άρχισε την 01-09-2009, καθώς και οι συμβάσεις των δικηγόρων που έχουν προσληφθεί στην εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής καταγγέλλονται τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας.

 

Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Ανώνυμη περιέρχεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

 

2. α) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής και υπηρετούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στις πιο πάνω εταιρείες που λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν με αίτηση τους να μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για τους υπηρετούντες στην Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Ανώνυμη ή στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου για τους υπηρετούντες στην Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Ανώνυμη Εταιρεία ή σε άλλο φορέα αρμοδιότητας των υπουργείων τα οποία ασκούν εποπτεία στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, ή σε υπηρεσίες των Υπουργείων αυτών ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά αιτήματα των φορέων.

 

β) Η μεταφορά με την ίδια σχέση εργασίας του παραπάνω προσωπικού των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών, γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, σε νομό επιλογής του ενδιαφερομένου, εφόσον υπάρχει κενή θέση και υπηρεσιακές ανάγκες σε φορέα του νομού αυτού. Για την κατά τα ανωτέρω μεταφορά πρέπει ο ενδιαφερόμενος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της περίπτωσης δ' της παραγράφου αυτής, να υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού του υπουργείου που εποπτεύει κατά περίπτωση την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία, με την οποία εκφράζεται η προτίμηση του για μεταφορά, στην οποία αναφέρεται και ο νομός επιλογής του. Η μεταφορά με την ίδια σχέση εργασίας γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση μεταφοράς με την ίδια σχέση εργασίας αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερομένου.

 

γ) Η μεταφορά του προσωπικού γίνεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος την υπό λύση και εκκαθάριση εταιρεία Υπουργού και άλλων συναρμόδιων Υπουργών.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ρυθμίζονται θέματα υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, διαδικασίας, επιλογής υπηρεσίας ή φορέα, κριτηρίων που αφορούν στη σειρά προτεραιότητας του μεταφερόμενου προσωπικού, συγκρότησης επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επιλογή και διάθεση του προσωπικού στους φορείς υποδοχής, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των ενδιαφερομένων για την ίδια θέση, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η επαγγελματική εμπειρία, η εξειδίκευση και τα τυπικά προσόντα, είτε συναφή με τις δραστηριότητες του φορέα ή της υπηρεσίας υποδοχής είτε απαραίτητα για τη λειτουργία και την υποστήριξη του, η οικογενειακή κατάσταση και η υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων που αναφέρονται στο νόμο 2643/1998, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του οποίου μεταφέρθηκε το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του εκκαθαριστή και ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται το ελάχιστο προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα υπαλλήλους το οποίο θα αποσπασθεί, χωρίς αίτηση του, από τους φορείς στους οποίους έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί, στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες, έως την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης αυτών.

 

Αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης των εταιρειών ακολουθεί η αποδέσμευση, από τον οικείο εκκαθαριστή, του προσωπικού που είχε αποσπασθεί σε αυτές για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Μετά την πράξη αποδέσμευσης από τον οικείο εκκαθαριστή αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του προσωπικού που είχε αποσπασθεί στις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες για τις ανάγκες της εκκαθάρισης τους.

 

3. Μετά τη λύση και εκκαθάριση των εταιρειών του παρόντος άρθρου κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο και η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στο Υπουργείο το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος ή το οποίο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, άλλως το εποπτεύον Υπουργείο, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις.

 

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών.

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών.

 

4. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπουργού που εποπτεύει τις υπό λύση και εκκαθάριση εταιρείες του παρόντος άρθρου και του Υπουργού που έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση των εταιρειών και ιδίως η ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης ή και λήξης αυτής, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στην εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων των υπό λύση και εκκαθάριση εταιρειών ορίζει εκκαθαριστή μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής ορίζεται ο εκκαθαριστής με κοινή απόφαση των πιο πάνω Υπουργών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.