Νόμος 3895/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Κατάργηση υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα πιο κάτω νομικά πρόσωπα, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τα όργανα και διέπουν τη λειτουργία τους και ρυθμίζονται σχετικά θέματα ως εξής:

 

α) Τα άρθρα 19 έως και 23 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006), σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Μουσείου και Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

 

Το Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου λειτουργεί στο εξής ως υπηρεσιακή μονάδα του Εθνικού Τυπογραφείου, επιπέδου τμήματος, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο, υπάγεται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Τυπογραφείου και εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως αυτοί προκύπτουν από το άρθρο 20 του νόμου 3469/2006. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θεσπίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου και Βιβλιοθήκης.

 

β) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 188/2002 (ΦΕΚ 175/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 172/2005 σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αττική που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης αυτής.

 

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτό με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται με την ίδια σχέση εργασίας και καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, είτε της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής που συνεστήθη με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 11/2010 (ΦΕΚ 15/Α/2010), η οποία μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010). Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς. Η μεταφορά του προσωπικού του Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών. Για την μεταφορά οι υπάλληλοι του Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής υποβάλλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αίτηση στη Διεύθυνση Διοίκησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην αίτηση αυτή δηλώνουν την προτίμηση τους για την υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να μεταφερθούν η οποία λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της πράξης μεταφοράς.

 

Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των ενδιαφερομένων για την ίδια θέση, λαμβάνονται υπόψη αυτά που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

Οι σκοποί του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως προκύπτουν από το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 188/2002 (ΦΕΚ 175/Α/2002), εκπληρώνονται στο εξής από τη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση γ' υποπερίπτωση α)α) του προεδρικού διατάγματος 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α/2010). Αρμόδιο για τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 περιπτώσεις Α', β' και γ' του παρόντος άρθρου όσον αφορά το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής παραμένει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

γ) Τα άρθρα 1 έως και 5 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και το άρθρο 2 του νόμου 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α/2007), σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Αθήνα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Ειδικά για το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 01-01-2011.

 

Το σύνολο των εισφορών των πιο πάνω Ταμείων που καταργούνται και τα πάσης φύσεως ταμειακά υπόλοιπα τους περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και διατίθενται για την υλοποίηση του σκοπού των εισφορών ή δωρεών που αυτές έχουν δοθεί ή θα δοθούν. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες για την αξιολόγηση των προτάσεων αξιοποίησης των πιο πάνω εισφορών ή δωρεών, η διαδικασία διάθεσης τους στους τελικούς ωφελούμενους και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την αξιοποίηση των πιο πάνω πόρων.

 

Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων που καταργούνται περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείριση αυτής, καθώς και του κάθε είδους εξοπλισμού, του αρχείου τους κλπ., ανατίθεται στο Υπουργείο Οικονομικών

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος εκκαθάρισης κάθε καταργούμενου Ταμείου.

 

δ) Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της Εθνικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Επιστημών,Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ε) Το άρθρο 41 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της Ιόνιας Ακαδημίας, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Κέρκυρα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

στ) Το άρθρο δέκατο τέταρτο του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία της Διεθνούς Ικαρίας Αεραθλητικής Ακαδημίας, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα τον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ζ) Το άρθρο 9 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το άρθρο 9 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο αποτελεί αυτοτελή οργανική μονάδα του εν λόγω Κέντρου, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

Οι σκοποί του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Υγείας, όπως προκύπτουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 1579/1985, καθώς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, όπως προκύπτουν από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 2519/1997, εκπληρώνονται εφεξής από υπηρεσιακές μονάδες με συναφείς αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

η) Το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 283/1993 (ΦΕΚ 123/Α/1993) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Κέντρου Κληρονομικών Νόσων Αίματος, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

 

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Κληρονομικών Νόσων Αίματος, όπως προκύπτουν από το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 283/1993, μεταφέρονται και ασκούνται στο εξής από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 2 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

θ) Το άρθρο 11 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/2006), σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας,Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

 

Οι αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας, όπως προκύπτουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3454/2006, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ιδρύθηκε με το άρθρο 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3998/1959 με την ονομασία Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών και μετονομάσθηκε σε Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 502/1968 (ΦΕΚ 168/Α/1968) και 539/1968 (ΦΕΚ 203/Α/1968).

 

ι) Το άρθρο 10 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3454/2006, σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

 

Οι σκοποί του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες, όπως προκύπτουν από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3106/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3454/2006, εκπληρώνονται εφεξής από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με έδρα την Αθήνα που συνεστήθη με το άρθρο 6 του νόμου 3106/2003, μετονομάστηκε με το άρθρο 20 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ι)α) Το άρθρο 1 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 25 και 37 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου τμήματος της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρεται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα, υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον ίδιο νομό ή σε όμορους νομούς. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά ενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, που συνιστώνται με την πράξη της μεταφοράς.

 

Η μεταφορά και η τοποθέτηση του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

Κατά τη μεταφορά λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις τοποθέτησης των υπαλλήλων, όσον αφορά υπηρεσία ή νομό, οι οποίες δηλώνονται σε σχετική αίτηση τους, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί σε Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης που εδρεύουν σε νησί στο οποίο δεν υπάρχουν υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετατάσσεται με την πιο πάνω διαδικασία σε θέσεις κρατικών περιφερειακών υπηρεσιών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που εδρεύουν στο οικείο νησί.

 

Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαδικασίες πρόσληψης με βάση προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ολοκληρώνονται κανονικά και οι επιτυχόντες σε αυτές, καθώς και όσοι προσλαμβάνονται με τις διατάξεις του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), όπως ισχύει, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβανομένων υπόψη και στην περίπτωση αυτή των δηλώσεων προτίμησης νομού. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) ισχύουν και για το προσωπικό αυτό.

 

ι)β) Το άρθρο 34 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) περί σύστασης της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

 

Στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που συστήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008), ανήκει εφεξής η εκπλήρωση του σκοπού και του έργου της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδας, όπως προκύπτουν από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 2538/1997.

 

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας που καταργείται και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτό με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα, προσωπικού των Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση της μεταφοράς.

 

Τα ταμειακά υπόλοιπα της Επιτροπής μεταφέρονται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος. Για τη μεταφορά τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος.

 

Με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του, στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (IDF) και σε άτομα αναγνωρισμένου κύρους, με γνώση και εμπειρία στον τομέα του γάλακτος και εκτός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

ι)γ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 338/2003 (ΦΕΚ 292/Α/2003) σχετικά με τη σύσταση και τη λειτουργία του Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα το Νομό Αττικής που εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται με την παράγραφο 1, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, με εξαίρεση τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, η οποία λήγει την 01-01-2011.

 

3. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση των πιο πάνω νομικών προσώπων, υπηρεσιών και φορέων, όπως η άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά μεταφορά αρμοδιοτήτων στην παράγραφο 1, ο καθορισμός των υπηρεσιακών μονάδων που θα τις ασκήσουν, το χρονικό σημείο έναρξης της άσκησης τους, όταν δεν συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η μεταφορά, καθώς και κάθε θέμα κατάστασης προσωπικού, η τύχη των αρχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται κατά περίπτωση με αποφάσεις των Υπουργών στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που εποπτεύουν τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς και υπηρεσίες. Στην περίπτωση ρύθμισης ζητημάτων κινητής και ακίνητης περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, εκδίδεται κοινή απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με τα πιο πάνω Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

 

4. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση των πιο πάνω φορέων μεταφέρονται στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκε η σχετική με το αντικείμενο τους αρμοδιότητα, οι οποίοι συνεχίζουν και τις εκκρεμείς δίκες. Αν οι αρμοδιότητες του καταργούμενου φορέα μεταφέρονται σε υπηρεσιακές μονάδες υπουργείου ή σε υπηρεσίες υπαγόμενες σε υπουργείο, οι απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του φορέα, μεταφέρονται στο υπουργείο στο οποίο ανήκουν οι υπηρεσιακές μονάδες ή υπάγονται οι υπηρεσίες, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες.

 

Σε περίπτωση κατάργησης του φορέα χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων του, αρμόδιο για τα ανωτέρω είναι το Υπουργείο που εποπτεύει τον καταργούμενο φορέα.

 

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες τους, άλλως στα υπουργεία που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

 

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή άλλων αρμόδιων αρχών.

 

γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των νομικών προσώπων που καταργούνται, μεταφέρονται με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.