Νόμος 2637/98 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Σκοπός - πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμβολή της στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας και στην ανάπτυξη της υπαίθρου, κυρίως μέσω της αναδιάρθρωσης και της βελτίωσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της αγροτικής γης.

 

2. Ειδικότερα η Εταιρία επιδιώκει:

 

α) Την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς της αγροτικής γης, κυρίως με τη βελτίωση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων αξιοποίησης των αγροτικών εκτάσεων.

 

β) Τη διατήρηση ή δημιουργία βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τη βελτίωση της απόδοσής τους με την αύξηση της έκτασης και τη συγκέντρωσή τους, την ανάληψη κατάλληλων επενδυτικών πρωτοβουλιών, την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης, καθώς και τη διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος συνδυασμός εγγείου, ανθρώπινου, υλικού και άυλου κεφαλαίου.

 

γ) Την υποστήριξη και διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών σε αγροτικές εκτάσεις και γενικότερα τη διατήρηση των αγροτών στην ύπαιθρο.

 

3. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού και των στόχων της η εταιρία διενεργεί κάθε είδους δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

 

α) Η συγκέντρωση, τήρηση και μέριμνα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις προσφερόμενες για μίσθωση, πώληση, ανταλλαγή, μεταφορά, ομαδοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση ή άλλης μορφής αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε όλη τη χώρα.

 

β) Η μέριμνα για την αξιολόγηση και αποτίμηση της αγοραίας αξίας των διαθεσίμων για μίσθωση, πώληση ή ανταλλαγή αγροτικών εκμεταλλεύσεων, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών.

 

γ) Η αγορά ή διαχείριση αγροτικών εκτάσεων οι οποίες, μετά την εκτέλεση των κατά την κρίση της εταιρίας αναγκαίων βελτιώσεων, θα πωλούνται, θα εκμισθώνονται ή θα μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ενδιαφερόμενους, που έχουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής τους.

 

δ) Η ανάληψη με συμβάσεις που συνάπτει με το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου τίθενται προσωρινά ή μόνιμα εκτός καλλιέργειας ως αποτέλεσμα εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων.

 

ε) Η διαχείριση σύμφωνα με τους στόχους της εταιρίας, κοινόχρηστων, διαθέσιμων ή άλλων εκτάσεων και ακινήτων του Δημοσίου που παραχωρούνται στην εταιρεία.

 

στ) Η παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους αγρότες για την εγκατάστασή τους σε νέες αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων και με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

 

ζ) Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών στα πλαίσια του σκοπού και των στόχων της εταιρίας και η υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δημοσίου για την προώθηση των στόχων αυτών και ιδιαίτερα τη βελτίωση των εγγείων διαρθρώσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

 

η) Η ανταλλαγή ιδιωτικών δασικών εκτάσεων με άλλες αγροτικές εκτάσεις. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οι ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που αποκτά η εταιρία με ανταλλαγή, περιέρχονται στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας και τίθενται υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, ύστερα από καταβολή τιμήματος ίσου προς την πραγματοποιηθείσα από την εταιρία δαπάνη για την απόκτηση τους. Η δαπάνη αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασμού του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, που συστήθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 998/1979 και καταβάλλεται στην εταιρία κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 906/1980 (ΦΕΚ 226/Α/1980).

 

θ) Η χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του.

 

ι) (πρώην θ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή δραστηριότητας που σχετίζεται με τους ευρύτερους σκοπούς της εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009) και την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003)

 

4. Για την προώθηση των δραστηριοτήτων της η εταιρία ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994). Επίσης η εταιρία μπορεί:

 

α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις.

 

β) Να συγκροτεί δίκτυα συνεργασίας με νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

 

γ) Να αναλαμβάνει αρμοδιότητες ενδιάμεσου φορέα ή φορέα πραγματοποίησης προγραμμάτων ή μέτρων ή έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα στην εταιρία κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, που διέπονται από την αγροτική νομοθεσία, δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ακίνητα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, καθώς και ακίνητα των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται στην εταιρία δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες γεωργικές εκτάσεις της χώρας και σε δημόσια κτήματα. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω αποτελούν τίτλο κυριότητας και μεταγράφονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

6. Πόροι της εταιρίας είναι:

 

Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έσοδα από τη συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, έσοδα από την πώληση και γενικότερα από τη διαχείριση αγροτικών εκτάσεων, πρόσοδοι από την περιουσία της, έσοδα από την εκποίηση εκτάσεων που παραχωρούνται στην εταιρία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών, έσοδα από τη σύναψη δανείων και από τους τόκους των κάθε είδους κεφαλαίων της και από κάθε είδους επιχορηγήσεις, εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές και κληροδοσίες.

 

Ειδικά για την άσκηση των δραστηριοτήτων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η προκαλούμενη δαπάνη και μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, καλύπτεται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με ισόποση μείωση των πιστώσεων των αντίστοιχων προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το δε ακριβές ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009) και την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003)

 

7. Οι επιχορηγήσεις και τα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου και τα κάθε είδους κεφάλαια της εταιρίας κατατίθενται εντόκως στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 47 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.