Νόμος 3905/10 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Μνημόνιο Συν-αντίληψης και Συνεργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Έργων, καταρτίζεται Γενικό Πρότυπο Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα ειδικά Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας της παραγράφου 3 καταρτίζονται με βάση το Γενικό Πρότυπο που εκδίδεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

2. Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού αποτελεί η περιγραφή των προϋποθέσεων, των συνθηκών και του τρόπου για:

 

(α) Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών κατά τη φάση χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Δημόσιων Έργων, καθώς και της προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων από την άποψη της φύλαξης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης τους δυνάμει των διατάξεων του νόμου 3028/2002.

 

(β) Τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και την ανάδειξη μνημείων που βρίσκονται στους χώρους κατασκευής εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης των βασικών και συνοδών έργων, δυνάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου.

 

(γ) Την προστασία μνημείων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εργασίες κατασκευής δυνάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου.

 

3. Για κάθε μεγάλο συγχρηματοδοτούμενο ή μη δημόσιο έργο συντάσσεται και υπογράφεται, από τους αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου στον τομέα πολιτικής του οποίου εμπίπτει το έργο, ειδικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας σύμφωνα με το ως άνω ισχύον Γενικό Πρότυπο. Στο ειδικό Μνημόνιο είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και πρόσθετοι όροι οι οποίοι αφορούν στο οικείο Έργο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς τις κείμενες διατάξεις ή τους όρους του Γενικού Προτύπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

4. Το περιεχόμενο του ειδικού Μνημονίου, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, καθίσταται δεσμευτικό για τα μέρη μετά την υπογραφή του.

 

5. H υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534/2011 (ΦΕΚ 527/Β/2011) κοινή υπουργική απόφαση Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έκδοση της οριζόμενης στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 κοινής υπουργικής απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο δέκατου όγδοο του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

6. Τα ειδικά Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας, που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, διατηρούν την ισχύ τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο δέκατου όγδοο του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.