Νόμος 3922/11 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αποστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ως αποστολή την εφαρμογή του νόμου στις περιοχές και τους χώρους στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητα του. Ειδικότερα, στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται ιδίως:

 

α. Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

β. Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

γ. Η οργάνωση όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.

ε. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

στ. Η λήψη μέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόμευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.

ζ. Η διασφάλιση της τήρησης και ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και των όρων ασφαλούς διαχείρισης των πλοίων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά, όπως το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1045/1980 (ΦΕΚ 95/Α/1980) μετά τις τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν ιδίως από τη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης τη 12-12-2002 και ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 56/2004 (ΦΕΚ 47/Α/2004) και το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM) που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1045/1980 (ΦΕΚ 95/Α/1980), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση 1/1994 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974, κρατών, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 74/1996 (ΦΕΚ 58/Α/1996).

η. Ο έλεγχος εφαρμογής απαιτήσεων περί προσωπικού πλοίων.

 

2. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως:

 

α. Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους.

β. Τον έλεγχο της εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων.

γ. Τον έλεγχο εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας.

δ. Τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής.

ε. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων.

στ. Την κατάρτιση των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής αυτών.

ζ. Την υλοποίηση μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών και τη συνεργασία, για το σκοπό αυτόν, με άλλους συναρμόδιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες.

η. Τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την ανέλκυση, εξουδετέρωση και απομάκρυνση ναυαγίων, επιβλαβών αντικειμένων, καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων και σκαφών, τα οποία ευρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

θ. Τον έλεγχο της νομιμότητας δραστηριοποίησης επαγγελματιών λιμένων, σε εργασίες που αφορούν ιδίως καβοδεσίες, ρυμουλκήσεις, λεμβουχήσεις, φορτοεκφορτώσεις πλοίων, λιμενεργασίες και πρακτορεύσεις πλοίων.

ι. Την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την αστυνόμευση στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

3. Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει ιδίως:

 

α. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

β. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.

γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων.

 

4. Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

 

α. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.

β. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα και κυρίως τη δίωξη της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

γ. Την αναζήτηση και σύλληψη προσώπων που διώκονται.

δ. Την αναζήτηση προσώπων που έχουν εξαφανισθεί και αντικειμένων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί.

ε. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα δημόσιας ασφάλειας.

στ. Την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης του.

 

5. Η άσκηση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

 

α. Την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε ενέργεια υπονόμευσης.

β. Την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας.

γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα και ιδίως την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

ε. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα.

 

6. Η οργάνωση, διασφάλιση και έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει ιδίως:

 

α. Τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο, σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους (port and flag state control), καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής όπου λειτουργούν Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (flag state), προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση τους με την ισχύουσα εσωτερική και διεθνή νομοθεσία για την αξιοπλοΐα, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ασφάλεια, ασφαλή διαχείριση, καθώς και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που αφορούν θέματα ναυτικής εργασίας και κυρίως αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, νόμιμης σύνθεσης πλοίων, συνθηκών και όρων εργασίας.

β. Τη λήψη μέτρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και τη διαχείριση αυτής.

γ. Τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και τον εν γένει έλεγχο εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.

δ. Τη μέριμνα για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, επέκταση και χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ηλεκτρονικών συστημάτων για την εκτέλεση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ε. Τη διαχείριση συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές της τοπικής αρμοδιότητας και χώρου ευθύνης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

στ. Την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

ζ. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα ανωτέρω θέματα.

 

7. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα περιλαμβάνει ιδίως:

 

α. Το συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.

β. Τη συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και άλλους φορείς, υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.

γ. Τη συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης άλλων χωρών.

δ. Την οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας που σχετίζονται με το έργο της έρευνας και διάσωσης και της επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου ευθύνης της χώρας.

 

8. Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος περιλαμβάνει ιδίως:

 

α. Την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

β. Την οργάνωση και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται, από πλευράς έμψυχου δυναμικού και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

γ. Τον έλεγχο και παρακολούθηση εφαρμογής των σχεδίων για την καταπολέμηση ρυπάνσεων.

δ. Τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση ρυπάνσεων, καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.

ε. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 περίπτωση α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999 (ΦΕΚ 201/Α/1999) το οποίο αναριθμήθηκε σε άρθρο 17 του ίδιου προεδρικού διατάγματος με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 320/2001 (ΦΕΚ 217/Α/2001).

 

9. Η άσκηση αστυνόμευσης των θαλασσίων συνόρων περιλαμβάνει ιδίως:

 

α. Την οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλάσσιων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας για το σκοπό αυτόν.

 

β. Τη συμμετοχή και τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών επιχειρησιακών δράσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καθώς και τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αντίστοιχες δράσεις άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

γ. Την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

 

10. Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εκπονούν, προς υποβοήθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, σχέδια δράσης.

 

11. Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.