Νόμος 3932/11 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η Επιτροπή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η πενταμελής Επιτροπή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 3213/2003, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου.

 

2. Όπου στο νόμο 3691/2008 γίνεται αναφορά στην Επιτροπή ή στην Επιτροπή του άρθρου 7, νοείται η Α' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

3. Όπου στο νόμο 3691/2008 γίνεται αναφορά στην Κεντρική Συντονιστική Αρχή, νοείται ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

4. Όπου σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη αναφέρεται η Επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008 ή η Επιτροπή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, νοείται η Α' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008.

 

5. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις στην Α' Μονάδα της Αρχής του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για το διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας τους, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

6. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία γραφείων της Αρχής σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων της Αρχής εκτός έδρας για την εκτέλεση ειδικών αποστολών. Το αντικείμενο της εκάστοτε αποστολής καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα της εκτός έδρας μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

7. Τα αρχεία της πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 3213/2003, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου, αποτελούν αρχεία της Γ' Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008.

 

8. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 3849/2010 (ΦΕΚ 80/Α/2010), ασκείται ενώπιον της Γ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 του νόμου 3691/2008.

 

9. Οι κανονιστικές αποφάσεις και άλλες διοικητικές πράξεις Υπουργών ή αρμόδιων αρχών του άρθρου 6 του νόμου 3691/2008 που αφορούν στην εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου ή του νόμου 3213/2003 παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργηση τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.