Νόμος 3979/11 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Λειτουργικά θέματα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατάστασης υπόχρεων προσώπων - Ψηφιακή διακίνηση της δημοσιευτέας ύλης προς το Εθνικό Τυπογραφείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δημοσίευση στον τύπο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλουν ετησίως τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περιπτώσεις α'- ε' του παρόντος επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων. Οι ανωτέρω δηλώσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002), όπως ισχύει, ο οποίος καθορίζει τη μορφή, τον τύπο, τη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 9 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία. Εφόσον δεν πληρείται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς καταχωρίζουν αυτούσιο το προς δημοσίευση κείμενο σε εφαρμογή λογισμικού που τηρείται για το σκοπό αυτόν στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου και καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά στο Εθνικό Τυπογραφείο το προς δημοσίευση κείμενο μαζί με εκτυπωμένο αποδεικτικό καταχώρισης του κειμένου στην εφαρμογή λογισμικού. Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων γίνονται δεκτά και με τηλεομοιοτυπία, υπό την προϋπόθεση τήρησης των κειμένων διατάξεων για επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία και εφόσον αποστέλλεται με τον ίδιο τρόπο και εκτυπωμένο αποδεικτικό καταχώρισης του κειμένου στην εφαρμογή λογισμικού του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

Σε περίπτωση που το προς δημοσίευση κείμενο δεν είναι ταυτόσημου περιεχομένου με το κείμενο που καταχωρήθηκε στην εφαρμογή λογισμικού επιστρέφεται στον φορέα αποστολής αδημοσίευτο. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 01-01-2012.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.