Νόμος 3979/11 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 3 παράγραφος 2 εδάφιο ε' του νόμου 3051/2002 Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις (ΦΕΚ 220/Α/2002), η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης καλύπτει ισόχρονο διάστημα μέχρι το διορισμό των νέων μελών κατά την παράγραφο 2 εδάφιο α' του ίδιου ως άνω άρθρου και είναι επιτρεπτή επί όσο χρόνο δεν έχουν ορισθεί τα νέα μέλη.

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1866/1989 Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών (222/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο τρόπος και η διαδικασία της εφαρμογής του παρόντος ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνει ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 

3. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 212/1995 Εθνικό πρόγραμμα πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τους Έλληνες τυφλούς (112/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Επιτροπή Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1866/1989 που αποτελείται από:

 

α. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

β. Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

γ. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

δ. Έναν κοινό εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

 

ε. Έναν κοινό εκπρόσωπο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.

 

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για μία τριετία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Τα μέλη υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τους αρμόδιους Υπουργούς ή τους αντίστοιχους φορείς.

 

Πρόεδρος ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Οι υπό στοιχεία δ' και ε' κοινοί εκπρόσωποι υποδεικνύονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσσει με την πρόσκληση του ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

3. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων υπό στοιχεία δ' και ε'. Με τη σύνθεση αυτή η Επιτροπή καθορίζει ποιος εκ των αδειούχων ή των νομίμως λειτουργούντων, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 7 περίπτωση α' του νόμου 3592/2007, τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας του στοιχείου ε' και ποιος εκ των φορέων του στοιχείου δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα ορίσει εκπρόσωπο στην Επιτροπή.

 

4. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Επιτροπής για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αντικαταστάτης κατά την προβλεπόμενη στις προηγούμενες παραγράφους διαδικασία, για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του.

 

5. Η θητεία του εκάστοτε Προέδρου και των μελών της Επιτροπής παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών κατά την παράγραφο 2 εδάφιο α' του παρόντος.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 212/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους λαμβάνουν αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Το ποσό της αποζημίωσης αναλαμβάνεται από τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται το εισφερόμενο από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ποσό.}

 

5. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 212/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Γραμματεία

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γραμματέα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 40 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.