Νόμος 3996/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας αρμόδιο να γνωμοδοτεί σε θέματα λειτουργίας και δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και συγκροτείται από:

 

α. τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ως Πρόεδρο,

 

β. δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με τους αναπληρωτές τους,

 

γ. δύο εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και έναν της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,

 

δ. τέσσερις εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων και ειδικότερα έναν από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, έναν από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, έναν από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος και έναν από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές,

 

ε. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία των εργαζομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

 

στ. έναν εκπρόσωπο των ατόμων με αναπηρία που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία,

 

ζ. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο αντίστοιχης Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και

 

η. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος αναπληρώνεται από Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

 

Ο διορισμός των μελών και των αναπληρωτών τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι από τους φορείς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016).

 

2. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας είναι:

 

α. η διατύπωση γνώμης για τη σκοπιμότητα της κατάρτισης ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010),

 

β. η διατύπωση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του,

 

γ. η διατύπωση γνώμης επί της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

 

δ. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση νόμων και κανονιστικών πράξεων, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται και

 

ε. η εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διατάξεων που αφορούν στην εργατική νομοθεσία.

 

Στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα οι προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλοι εισηγητές από τους συμμετέχοντες φορείς.

 

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων, καθώς και ειδικοί επιστήμονες.

 

3. Για την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας υπαγόμενο απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα. Για τη στελέχωση του Γραφείου διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας ασκεί τα καθήκοντα του γραμματέα του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας και αναπληρωτής του στα καθήκοντα αυτά είναι ο έτερος υπάλληλος του Γραφείου. Το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας δικαιούται να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του και να καλεί ενώπιον του κάθε πρόσωπο χρήσιμο για την παροχή πληροφοριών.

 

4. Σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία είναι γνωμοδοτικό όργανο για τη λειτουργία και δράση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια και συγκροτείται από:

 

α. τον αρχαιότερο Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης της κατά τόπο Περιφερειακής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον έτερο Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης της ίδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας,

 

β. έναν Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και έναν Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι οποίοι αναπληρώνονται επίσης από αντίστοιχο Επιθεωρητή Εργασίας,

 

γ. δύο εκπροσώπους των Εργατικών Κέντρων της Περιφέρειας με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με αποφάσεις των διοικητικών τους οργάνων και

 

δ. δύο εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων από τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο της Περιφέρειας με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με απόφαση των διοικητικών τους οργάνων.

 

Εισηγητές ορίζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τα συζητούμενα θέματα Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ή εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων.

 

Ο διορισμός των μελών και των αναπληρωτών τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Εάν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι από τους φορείς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 2336/1995.

 

5. Αρμοδιότητα της Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας είναι:

 

α. η διατύπωση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης και την εν γένει λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην Περιφέρεια,

 

β. η διατύπωση γνώμης και σύνταξη πορίσματος ανά εξάμηνο επί της δράσης των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στην περιφέρεια τους και η αποστολή του σχετικού πορίσματος μαζί με την έκθεση αξιολόγησης της παραγράφου 2 του άρθρου 22 στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν χωρίς ψήφο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, εκπρόσωποι επιστημονικών οργανώσεων και ειδικοί επιστήμονες.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται τα θέματα των συνεδριάσεων, της λήψης αποφάσεων, της γραμματειακής υποστήριξης και κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας και των Περιφερειακών Επιτροπών Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.