Νόμος 3996/11 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 20 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Από 01-01-2011 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων καταβάλλεται στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, από τους φορείς από τους οποίους συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α) Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 01-01-2011 το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

 

β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 €.

 

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες μητέρες (νόμος 1892/1990, άρθρο 63 παράγραφος 4, όπως ισχύει), καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 €.

 

δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.380,90 €.

 

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας, να μην υπερβαίνει τα 850 €.

 

Το ποσό σύνταξης, όπως προσδιορίζεται από το πρώτο εδάφιο, δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης και όσοι καταστούν συνταξιούχοι μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και έως την 31-12-2011.

 

Για κάθε έτος, αρχής γενομένης από 01-01-2012 και εξής, εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5 ή το δικαιούμενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.

 

στ) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

 

2. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων χορηγείται και σε εκείνους που καθίστανται συνταξιούχοι των ανωτέρω οργανισμών κύριας ασφάλισης μετά την 01-01-2011, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

 

Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μετά την ημερομηνία αυτή, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

3. Ποσό επιδόματος:

 

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 € καταβάλλεται επίδομα 230 € μηνιαίως.

 

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 € μέχρι του ποσού των 8.472,09 € καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

β)α. Από 7.715,66 € και μέχρι του ποσού των 8.018,26 € ποσό 172,50 €.

 

β)β. Από 8.018,27 € και μέχρι του ποσού των 8.219,93 € ποσό 115 €.

 

β)γ. Από 8.219,94 € μέχρι του ποσού των 8.472,09 € ποσό 57,50 €.

 

γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

 

Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών.

 

Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.

 

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού φορέα.

 

4. Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για το μέχρι 31-12-2010 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμα τους ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 137 του νόμου [Ν] 3655/2008 και την παράγραφο 6 του άρθρου 40 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2556/1997, όπως ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

5. Από 01-01-2012 και εξής και σε ετήσια βάση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση δύνανται να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων για τις από 01-01-2012 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.

 

Τα ποσά του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

6. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, το Δημόσιο ή το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο επιλέγουν με αίτηση τους τον φορέα που θα καταβάλλει το επίδομα. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξης, σε 6 μηνιαίες δόσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού οργανισμού.

 

7. Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους.

 

8. Το ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας των οικείων ταμείων ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

9. Η δαπάνη των ασφαλιστικών φορέων για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

10. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων αποτελεί ειδική μη ανταποδοτικού τύπου παροχή σε χρήμα, καταβαλλόμενο με την προϋπόθεση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και δεν εξάγεται.

 

11. Ελάχιστη παροχή κατά την έννοια του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 είναι το ποσό της βασικής σύνταξης του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3863/2010, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται με τις ανωτέρω διατάξεις.}

 

2. α. Ειδικά για τους κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, καταβάλλεται από τον επόμενο της δημοσίευσης του νόμου αυτού μήνα ποσό Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 30 € μηνιαίως, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

α)α) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, κυμαίνεται από 8.472,10 € μέχρι 9.200 €.

 

β)β) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 13.500 €.

 

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

γ)γ) Πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), όπως ισχύει.

 

β. Το ανωτέρω ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων χορηγείται και σε εκείνους που καθίστανται συνταξιούχοι των ανωτέρω Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Στους συνταξιούχους λόγω γήρατος ή θανάτου που συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας μετά την δημοσίευση του νόμου, το ανωτέρω ποσό ΕΚΑΣ καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, για τους οποίους δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

 

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 20 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.