Νόμος 3996/11 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ασφαλιστέα πρόσωπα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 997/1979 (ΦΕΚ 287/Α/1979), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1140/1981 (ΦΕΚ 68/Α/1981) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

 

α) Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν εργασία, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών και δεν υπάγονται υποχρεωτικά για την εργασία τους αυτή στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

Εάν κάποιο πρόσωπο, εκτός από την εργασία που παρέχει και για την οποία ασφαλίζεται σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, εξαιρούμενο κατά τα ανωτέρω από την ασφάλιση του Ταμείου, παρέχει και άλλη εργασία του ίδιου ή διαφορετικού επαγγέλματος προς άλλο εργοδότη, η οποία δεν δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ονομασίας και της νομικής μορφής του, υπάγεται ως προς την εργασία αυτή στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.

 

β) Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των κάθε φύσης φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που παρέχουν εργασία, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών. Ως προς το συντάξιμο του χρόνου ασφάλισης των προσώπων αυτών, καθώς και τις προϋποθέσεις θεμελίωσης νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι κατά περίπτωση διατάξεις της γενικής νομοθεσίας που ισχύουν για τον αντίστοιχο φορέα κύριας ασφάλισης.}

 

2. Χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και ήταν ακυρωτέος σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 997/1979, η οποία καταργείται με την περίπτωση 2 της παραγράφου Β' του άρθρου 85 του παρόντος νόμου, αλλά όμως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου δεν έχει εκδοθεί απόφαση ακύρωσης του, παραμένει ισχυρός.

 

Κατ' εξαίρεση, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση για ακύρωση χρόνου ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, σύμφωνα με την καταργούμενη παράγραφο 6, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από τον ασφαλισμένο οι ασφαλιστικές εισφορές που του επιστρέφονται ή και μέρος αυτών, ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης παραμένει ισχυρός στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. Η σχετική απόφαση για τον χρόνο ασφάλισης που παραμένει ισχυρός, εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.

 

3. α. Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, που έχει συσταθεί με το άρθρο 70 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), συγχωνεύεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών από την πρώτη του μεθεπόμενου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Οι ασφαλισμένοι του Τομέα που συγχωνεύεται γίνονται ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών και η ασφαλιστική σχέση τους διέπεται, από τη συγχώνευση και μετά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και από τις διατάξεις της γενικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

 

γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω Τομέα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας του, καθώς και της γενικής ασφαλιστικής νομοθεσίας, γίνεται χρόνος ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.

 

δ. Οι συνταξιούχοι του συγχωνευόμενου Τομέα μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης, καθίστανται συνταξιούχοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεων τους.

 

Το ύψος των συντάξεων των ανωτέρω προσώπων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με βάση ειδική οικονομική μελέτη, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών. Η οικονομική μελέτη εκπονείται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των συντάξεων των ασφαλισμένων του συγχωνευόμενου Τομέα που καθίστανται ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης καταβάλλονται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών τα καταβαλλόμενα από το συγχωνευόμενο Τομέα ποσά συντάξεων όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης.

 

ε. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο συγχωνευόμενο Τομέα μέχρι την ημερομηνία της συγχώνευσης και εκκρεμούν, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του, όπως ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για τις συντάξεις που προκύπτουν σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, έχει εφαρμογή η περίπτωση δ'.

 

στ. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ του συγχωνευόμενου Τομέα, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτού ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της συγχώνευσης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, ως καθολικού διαδόχου αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματολογικά βιβλία.

 

ζ. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του συγχωνευόμενου Τομέα συνεχίζονται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, χωρίς διακοπή της δίκης. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών.

 

η. Το προσωπικό του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας που μεταφέρθηκε στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) και υπηρετούσε την 05-08-2011 στη Διεύθυνση της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου, μεταφέρεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών με την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατέχει.

 

Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, τοποθετούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου.

 

Σε περίπτωση που οι θέσεις προϊσταμένων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών δεν επαρκούν, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταμένων, οι προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι για το υπόλοιπο της θητείας τους, τα καθήκοντα τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

 

Αν κενωθούν θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών πριν τη λήξη της θητείας τους, οι ανωτέρω καταλαμβάνουν την πρώτη θέση που θα κενωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια.

 

θ. Η περίπτωση Α)α' της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12)α του άρθρου 20 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.