Νόμος 3996/11 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτείται από τον Ειδικό Γραμματέα, τους Γενικούς Επιθεωρητές, τους Επιθεωρητές Εργασίας και το προσωπικό γραμματειακής, διοικητικής και λοιπής υποστήριξης.

 

Προς τούτο συνιστώνται δύο θέσεις Γενικών Επιθεωρητών και εννιακόσιες δεκαέξι θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι διακρίνονται σε Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και σε Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: 488,
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 4,
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 153,
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θετικών Επιστημών: 72,
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας: 28,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: 43,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 4,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 90,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας: 34.

 

Επίσης, συνιστώνται διακόσιες σαράντα θέσεις για γραμματειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: 155,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: 31,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 2,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: 52.

 

2. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και ειδικότερα:

 

α. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενεργούν συστηματικά ελέγχους για την εφαρμογή της γενικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας και παρεμβαίνουν συμφιλιωτικά για την επίλυση ατομικών ή συλλογικών διαφορών που προκύπτουν από τη σχέση εργασίας. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Σώματος της παραγράφου 5 του άρθρου 10.

 

Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων ασκούν οι υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 10, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 6 και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

 

β. Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Σώματος της παραγράφου 5 του άρθρου 10.

 

Καθήκοντα Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ασκούν υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υγείας ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 10, έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 6 και έχουν λάβει τη σχετική πιστοποίηση.

 

3. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στελεχώνεται με νέες προσλήψεις, με μεταθέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και με μετατάξεις, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Υπάλληλος που υπηρετεί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων με τον Επιθεωρητή Εργασίας.

 

5. Το προσωπικό των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εξελίσσεται μισθολογικά σε Επιμελητές Α' μετά τη συμπλήρωση επτά ετών από το διορισμό τους στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε άλλους φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου και σε Διευθυντές με τη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών από το διορισμό τους αυτό. Οι ιατροί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας λαμβάνουν όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/2009) και ειδικότερα για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης ή Τμήματος, καταβάλλεται επιπλέον και το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

6. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων και διατίθεται για την εν γένει εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι πιο πάνω υπάλληλοι έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά το διάστημα που ασκούν τα εν λόγω καθήκοντα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

7. Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τοποθετείται ή μετατίθεται με αίτηση του στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε θέση Επιθεωρητή Εργασίας ή σε θέση γραμματειακής διοικητικής και λοιπής υποστήριξης παραμένει σε αυτό υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα δύο ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί για ακόμη ένα έτος. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που τοποθετούνται ή μετατίθενται με αίτησή τους στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.