Νόμος 3996/11 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Ασφάλιση Οδηγών Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 5/2007 (ΦΕΚ 4/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. α)α. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης, ανεξαρτήτως ποσοστού κυριότητας και αυτοπρόσωπης ή μη χρήσης και εκμετάλλευσης τους.

 

β)β. Από 01-07-2010 οι μισθωτές, χρήστες, εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), εφόσον προσκομίσουν συμβολαιογραφική ή άλλη επίσημη πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται το αυτοκίνητο.

 

γ)γ. Οι μισθωτές - οδηγοί φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσης που μισθώνουν τα οχήματα τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3446/2006 όπως ισχύει κάθε φορά.

 

δ)δ.Οι οδηγοί - εκμεταλλευτές φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης οι οποίοι εκμεταλλεύονται το όχημα με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη ή του ιδιοκτήτη προς αυτούς, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 3446/2006.

 

ε)ε. Οι οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που έχουν συνάψει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον ιδιοκτήτη, καθώς και οι περιστασιακά εργαζόμενοι ως οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ασφαλίζονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.}

 

2. Σε κάθε επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) τηρείται ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία του ανά πάσα στιγμή οδηγού, καθώς και ο φορέας ασφάλισης του.

 

Σε περίπτωση απώλειας του ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ΤΑΞΙ απαιτείται άμεση αναγγελία στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του οδηγού και άμεση αντικατάσταση του με προμήθεια νέου πριν την επανακυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται εντός τριμήνου από την ισχύ του παρόντος ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση, διανομή και τήρηση του βιβλίου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013).

 

3. Εάν δεν τηρείται ή δεν επιδεικνύεται το ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ της παραγράφου 2 ή δεν καταχωρείται σε αυτό ο οδηγός που απασχολείται κατά τον έλεγχο, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

 

α) στην περίπτωση της πλήρους κυριότητας του οχήματος από έναν ιδιοκτήτη ο οποίος οδηγεί αυτοπρόσωπα το όχημα, αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για 15 ημέρες και χρηματικό πρόστιμο 500 €,

 

β) στην περίπτωση συνιδιοκτητών με αυτοπρόσωπη οδήγηση του οχήματος, αφαίρεση του επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης του μη συνεπούς ιδιοκτήτη για 1 μήνα και χρηματικό πρόστιμο 500 € και

 

γ) σε περίπτωση οδήγησης του οχήματος από μισθωτές, χρήστες, εκμεταλλευτές αφαίρεση του επαγγελματικού διπλώματος για 1 μήνα και χρηματικό πρόστιμο 500 €.

 

Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους η άδεια κυκλοφορίας ή το επαγγελματικό δίπλωμα αντίστοιχα αφαιρείται για 1 μήνα και το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 €.

 

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων από οδηγό αυτοκινήτου ΤΑΞΙ πλήρους κυριότητας συνταξιούχου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο οποίος διατήρησε το αυτοκίνητο και μετά τη συνταξιοδότηση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 669/1981, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 53/1991, επιβάλλεται ως κύρωση στέρηση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για 1 μήνα και πρόστιμο 1.000 €, στην περίπτωση δε συνιδιοκτησίας επιβάλλεται ως κύρωση στο συνταξιούχο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών πρόστιμο 1.500 €. Σε περίπτωση υποτροπής, το χρηματικό πρόστιμο ανέρχεται στις 3.000 €.

 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις κατά το διάστημα της αφαίρεσης του επαγγελματικού διπλώματος του επαγγελματία, δεν επιτρέπεται, μίσθωση, χρήση, εκμετάλλευση του αυτοκινήτου ή η καθ' οιονδήποτε τρόπο πρόσληψη από αυτόν προσώπου για την οδήγηση του οχήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, μπορεί να συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου ασφάλισης των οδηγών κάθε μορφής αυτοκινήτων - οχημάτων δημόσιας χρήσης, καθώς και άλλων κατηγοριών ασφαλιστέων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών προσώπων, από υπαλλήλους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών οι κατέχοντες ονομαστικές μετοχές, μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυμες εταιρίες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%.

 

Όσα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυμης εταιρίας, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών αλλά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Εάν δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυμης εταιρίας και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.}

 

6. Χρόνος ασφάλισης μισθωτών, χρηστών και εκμεταλλευτών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) που τυχόν εχώρησε στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών μετά την 01-07-2010 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται ισχυρός, εφαρμοζομένων των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

 

7. Η ισχύς των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-09-2011.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.