Νόμος 3996/11 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Διαδικασία υποβολής ενστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ενστάσεις κατά των διοικητικών πράξεων που εκδίδουν τα όργανα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, εκτός των πράξεων που εκδίδει ο Διοικητής ή το Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ή από το όργανο ή από τα όργανα που αυτό ορίζει.

 

Όταν οι διοικητικές πράξεις αφορούν υπαγωγή σε προγράμματα και γενικά σε δράσεις που υλοποιούνται με πόρους του Κλάδου Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, ο ορισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο του οργάνου ή των οργάνων για την κρίση των αντίστοιχων ενστάσεων γίνεται μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ορίζει τις κατά περίπτωση προθεσμίες, εντός των οποίων ασκούνται οι ενστάσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για τη διαδικασία άσκησης και κρίσης των ενστάσεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη προς αυτό καταργείται.

 

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τις ενστάσεις, οι οποίες ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού και των οποίων η εξέταση εκκρεμεί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.