Νόμος 3996/11 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Επιδότηση εισφορών από Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μπορεί να επιδοτούνται από πόρους του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση μέχρι και το 100% οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης (εργοδοτών και εργαζομένων) για προσλαμβανόμενους μισθωτούς σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων που καταρτίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, οι οποίες εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με τα προγράμματα της παραγράφου 1 καθορίζονται:

 

α) Ο τρόπος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, ο οποίος μπορεί να γίνεται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας,

 

β) Το ποσοστό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς, ο ανώτατος αριθμός των ως άνω επιδοτούμενων μισθωτών ανά επιχείρηση ή εργοδότη, η διάρκεια της επιδότησης κατά τα διάφορα στάδια του προγράμματος, ο χρόνος της μετά από τη διάρκεια της επιδότησης πιθανής υποχρεωτικής απασχόλησης από τον εργοδότη των προσλαμβανόμενων και η απαγόρευση της απόλυσης του υπόλοιπου προσωπικού,

 

γ) Τα στοιχεία που οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υποβάλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ή / και στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εν όψει της υπαγωγής τους στα προγράμματα απασχόλησης του παρόντος άρθρου,

 

δ) Τα όργανα, τα οποία παράλληλα με την Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, αποφασίζουν για την ύπαρξη ή μη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων και εργοδοτών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

 

ε) Οι ειδικές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου,

 

στ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τους όρους και τον έλεγχο εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών.

 

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν τα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 προγράμματα απασχόλησης να αφορούν επιδότηση μέχρι και του 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για τη διατήρηση θέσεων σε επιχειρήσεις ή εργοδότες.

 

4. Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόμενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράμματα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του προγράμματος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το αναλογούν ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού / Κλάδο Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού / Κλάδο Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

 

5. Το αναλογούν ποσό που αποδίδεται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού / Κλάδο Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση προσδιορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

6. Τα πρόσωπα που εντάσσονται στα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται της επιδότησης της εργατικής εισφοράς του άρθρου 14 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) για όσο χρόνο συνολικά διαρκεί το πρόγραμμα απασχόλησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.