Νόμος 4025/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργούνται δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στις καταργούμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας μεταφέρονται στο νοσοκομείο που εντάσσεται ως Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

2. Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο αντίστοιχο νοσοκομείο.

 

3. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως με τις οργανικές θέσεις τους, στο φορέα υποδοχής με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λ.π.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λ.π.) του προσωπικού αυτών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

 

4. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στο αντίστοιχο νοσοκομείο.

 

5. Για την αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Το προσωπικό που στις 02-11-2011 κατείχε θέσεις οργανικές ή προσωποπαγείς στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που καταργήθηκαν και εντάχθηκαν στα Νοσοκομεία ως οργανικές τους μονάδες, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του στα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης των νοσοκομείων αυτών, απαγορευμένης κάθε εσωτερικής μετακίνησης του για οποιονδήποτε λόγο. Κατ' εξαίρεση μετά από έγκριση του διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας επιτρέπεται η μετακίνηση ή τοποθέτηση του προσωπικού αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 27 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

6. Προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) ως ακολούθως:

 

{13. Σε κάθε νοσοκομείο που λειτουργεί Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ορίζεται από 01-01-2012 ένας Υποδιοικητής πλήρους απασχόλησης με θητεία ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της θητείας του αζημίως για το Δημόσιο ή η αντικατάσταση του για το υπόλοιπο της θητείας του. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των υποδιοικητών. Ο Υποδιοικητής θα πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμώμενων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας. Ο Υποδιοικητής έχει την ευθύνη του ελέγχου και της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Διοικητής του νοσοκομείου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 27 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.