Νόμος 4025/11 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Προσωπικό του καταργηθέντος Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι ταπητουργείων, κιλιμοποιίων, εργαστηρίων και γενικά των υπηρεσιών οικοτεχνίας του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, το οποίο συγχωνεύθηκε με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α/2010) και οι οποίοι μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3895/2010, μετατάσσονται υποχρεωτικά σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή Νοσοκομεία οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπάλληλοι του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα επιλεγούν, υποχρεούνται, όπως, εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υποβάλλουν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτηση προτίμησης στην οποία να αναφέρουν συγκεκριμένη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας ή Νοσοκομείο. Η μετάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που λειτουργεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση ως υπηρεσιακό συμβούλιο και το οποίο λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του υπαλλήλου. Όσοι δεν επιλεγούν διατηρούν τις θέσεις που έχουν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Το προσωπικό αυτό μετατάσσεται σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση σε προσωποπαγή που συστήνεται με την απόφαση μετάταξης στη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας ή στο Νοσοκομείο, με ταυτόχρονη μετάταξη του προσωπικού σε άλλο κλάδο και ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας του φορέα υποδοχής ανάλογα με τα προσόντα του, ώστε να καταλάβει κενή οργανική θέση του φορέα υποδοχής και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση.

 

3. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού μέχρι 31-12-2011 θα βαρύνει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από 01-01-2012 τον φορέα υποδοχής με ανάλογη εγγραφή της πίστωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.