Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας πρόκειται να ή τελικώς κηρυχθούν μερικώς η πλήρως άκυρες, παράνομες ή μη δεσμευτικές από οποιαδήποτε άποψη, αυτό δεν θα επηρεάζει ή περιορίζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα, νομιμότητα και δεσμευτικότητα των υπόλοιπων διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση. Διατάξεις που είναι πλήρως ή μερικώς άκυρες, παράνομες ή μη δεσμευτικές θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με το πνεύμα και το σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

 

(2) Το Προοίμιο και τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν ήδη και στο έξης μέρος της παρούσας Σύμβασης.

 

(3) Τα Μέρη που συμβάλλονται στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν και αποδέχονται την ύπαρξη και τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης ως αυτό τροποποιείται, συμπληρώνεται ή ενημερώνεται κατά καιρούς.

 

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση δεν έχει κανένα δικαίωμα υπό Νόμο Συμβάσεων 1999 (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) προκειμένου να επιβάλλει ή να επωφεληθεί από την εφαρμογή οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης.

 

(5) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση του υπό την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

(6) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα δικαιούται (χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους) να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο ελεύθερα τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του κατά του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σε όλους ή ορισμένους από τους Εγγυητές στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο Όρο 6 παράγραφος 8 της Σύμβασης Πλαίσιο υπό τους όρους της / των Σύμβασης (Συμβάσεων) Εγγύησης. Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και / ή σε κάθε άλλο φορέα που ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης, εφόσον προσχωρεί στους όρους της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό την παρούσα Σύμβαση μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα σε ανεξάρτητες, προστατευμένες από την πτώχευση, εταιρία ειδικού σκοπού, εφόσον προσχωρούν στους όρους της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης.

 

(7) Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης καταρτίζεται ή πρόκειται να καταρτισθεί αποκλειστικά σε σχέση με Νέα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης δεν θα εφαρμόζεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σε σχέση με κάθε άλλη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ή άλλη σύμβαση που μπορεί να καταρτισθεί μεταξύ των ανωτέρω. Ειδικότερα, η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης δεν θα δημιουργεί δικαιώματα υπέρ των Δανειστών Ομολόγων ή υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με άλλη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, σύμβαση πλαίσιο ή συμφωνία ή τυχόν χρήματα ή ποσά που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με τα ανωτέρω.

 

(8) Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης υπερισχύει κάθε πρόβλεψης που περιλαμβάνεται στα Έγγραφα Χρέους (ως αυτά ορίζονται στην παρούσα). Αντίστοιχα, σε περίπτωση σύγκρουσης, ανακολουθίας ή αμφισημίας μεταξύ των όρων της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης και των όρων της παρούσας Σύμβασης ή κάθε άλλου Εγγράφου Χρέους τότε οι όροι της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης υπερισχύουν και επικρατούν έναντι κάθε αντίθετης διάταξης που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω έγγραφα ή κάθε αντίθετης ερμηνείας η οποία μπορεί να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.