Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1

Παράρτημα I: Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας ως δικαιούχο κράτος μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος

 

Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων

 

Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης συνάπτεται από και μεταξύ:

 

(Α) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου John F. Kennedy αριθμός 43, L-1855 Λουξεμβούργο (RCS Λουξεμβούργο Β153.414), που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, (ΕΤΧΣ),

 

(Β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,

 

ως το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (το Δικαιούχο Κράτος Μέλος), και

 

(Γ) Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (η Τράπεζα της Ελλάδος).

 

Από κοινού αναφερόμενα ως τα Μέρη και καθένα από αυτά το Μέρος,

 

Προοίμιο:

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συστάθηκε στις 07-06-2012 με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με δήλωση στις 21-07-2011 από τους επικεφαλής των Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική Ενίσχυση με τη μορφή συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, και καθεμιά η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης), να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση με τη μορφή εκταμίευσης δανείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, προληπτικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων κράτους μέλους της ευρωζώνης (μέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της χρηματοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την οικονομική σταθερότητα ή διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (κάθε τέτοια χρήση Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, που έχει γίνει υποκείμενο Αιτήματος Χρηματοδότησης και σχετικής Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης (όπως ορίζονται κατωτέρω) αποτελεί μια Χρηματοδοτική Ενίσχυση).

 

(2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρηματοδοτεί την υλοποίηση της παρούσας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με την έκδοση ή σύναψη ομολόγων, γραμματίων, αξιογράφων, χρεογράφων ή άλλων μέσων χρηματοδότησης (Μέσα Χρηματοδότησης) τα οποία καλύπτονται από ανέκκλητες και ανεπιφύλακτες εγγυήσεις (καθεμία η Εγγύηση) των κρατών μελών της ευρωζώνης που ενεργούν ως εγγυητές αναφορικά με τα εν λόγω Μέσα Χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας. Οι Εγγυητές (οι Εγγυητές) των Μέσων Χρηματοδότησης που εκδόθηκαν ή συνομολογήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτελούνται από κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης (εξαιρουμένου οποιουδήποτε κράτους μέλους της ευρωζώνης που είναι η έχει καταστεί Απερχόμενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν από την έκδοση των εν λόγω Μέσων Χρηματοδότησης). Τα Μέσα Χρηματοδότησης εκδίδονται η συνομολογούνται είτε αυτοτελώς είτε επί τη βάσει προγράμματος έκδοσης χρέους (το Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) σύμφωνα με τους Κανόνες Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (όπως ορίζονται κατωτέρω).

 

(3) Στις 08-05-2010, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φιλανδίας και το KfW (ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις οδηγίες και με το όφελος της εγγύησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) (ως Δανειστές) συνομολόγησαν μια σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 80.000.000.000 ευρώ (η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει Ενίσχυση σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω συγκεντρωτικών διμερών δανείων.

 

(4) Στις [·] η Ελλάδα ζήτησε πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Στις [·] το Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών ομόφωνα αποφάσισαν να χορηγήσουν χρηματοδοτική Ενίσχυση σε απάντηση του αιτήματος των Ελληνικών αρχών και επικύρωσαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21-07-2011 και 26/27-10-2011, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας χρησιμοποιείται ως φορέας χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις από την Ελλάδα υπό την Χρηματοδοτική Ενίσχυση των κρατών μελών της ευρωζώνης.

 

(5) Στις [·] 2012 ένα Μνημόνιο Συνεννόησης (το Μνημόνιο ΣΙΤ υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με (i) μια εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων μέσω της εθελούσιας ανταλλαγής ομολόγων που θα συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα όπως περιγράφεται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26-10-2011 (η Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων), (ii) μία προσφορά επαναγοράς (η Προσφορά Επαναγοράς, με την οποία η Ελλάδα, ενεργώντας μέσω της ΕΚΤ ως εκπροσώπου της, προσφέρεται να επαναγοράσει από εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΘΚΤ) του Ευρωσυστήματος ορισμένα κρατικά ομόλογα εκδόσεως της Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών ως εξασφάλιση για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, (iii) την πληρωμή δεδουλευμένων τόκων επί των ομολόγων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εν όλω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και (iv) η παροχή ενίσχυσης σε προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Το Μνημόνιο ΣΙΤ είναι ξεχωριστό και συμπληρωματικό προς το αρχικό Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 03-05-2010, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί από το συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Πέμπτο Παράρτημα) της 06-12-2011, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος (το Μνημόνιο Συνεννόησης 2011), το οποίο μαζί με το Μνημόνιο ΣΙΤ και κάθε άλλο συμπληρωματικό ή μεταγενέστερο μνημόνιο συνεννόησης ή παράτημα σε οποιοδήποτε από αυτά, θα αποκαλείται το Μνημόνιο).

 

(6) Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας για χρηματοδοτική ενίσχυση και σύμφωνα με το Μνημόνιο ΣΙΤ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατάρτισε ή θα καταρτίσει Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να παράσχει τις ακόλουθες Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις: (i) στις [.] 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 30.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει, εν μέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων), (ii) στις [.] 2012, Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 35.000.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει την Προσφορά Επαναγοράς (η Συμφωνία Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ (iii) στις [.] 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους EYPΩ (5.700.000.000) με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών σχετικά με δεδουλευμένους τόκους που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ελλάδα στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες πληρωμές θα γίνουν κατά το χρόνο και στο μέτρο που τα εν λόγω κρατικά ομόλογα ανταλλαγούν με Νέα Ελληνικά Ομόλογα (η Διευκόλυνση Τόκου Ομολόγων), και [(iv) στις [.] 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ [·] με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (η Διευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών).]

 

(7) Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης καταρτίζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων).

 

(8) Η διαθεσιμότητα αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο και την κατανομή των εσόδων αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, του Μνημονίου και της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης.

 

(9) Η εκταμίευση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη της υπογραφής του Μνημονίου ΣIT και την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

 

(10) Η Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος (ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών) και η Wilmington trust (London) (ο Εμπιστευματοδόχος Ομολόγων) ) έχουν συνάψει ή θα συνάψουν, κατά ή περί την ημερομηνία της παρούσας σύμβασης, μια σύμβαση συγχρηματοδότησης (η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση και τα νέα κρατικά ομόλογα (τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα) που θα εκδοθούν από την Ελλάδα σύμφωνα με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων. Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης συνάπτεται ή θα συναφθεί αποκλειστικά αναφορικά με τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα και την παρούσα Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων. Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης δεν εφαρμόζεται στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, διευκόλυνση ή άλλη συμφωνία που μπορεί να συναφθεί μεταξύ τους. Ειδικότερα, η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης δεν απονέμει οιοδήποτε δικαίωμα στους Δανειστές των Ομολογιών ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική διευκόλυνση, διευκόλυνση ή άλλη συμφωνία ή χρήματα ή ποσά που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφορικά με αυτά.

 

(11) Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την αποτροπή και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση παρέχονται από τις αρχές του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.

 

Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Ο μηχανισμός χρηματοδοτικής ενίσχυσης

Άρθρο 3: Άντληση κεφαλαίων, εκταμίευση και προϋποθέσεις

Άρθρο 4: Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις

Άρθρο 5: Επιτόκιο, έξοδα και δαπάνες

Άρθρο 6: Αποπληρωμή, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική αποπληρωμή και ακύρωση

Άρθρο 7: Καταβολές

Άρθρο 8: Γεγονότα καταγγελίας

Άρθρο 9: Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις αναφορικά με επιθεωρήσεις, πρόληψη απάτης και ελέγχους

Άρθρο 11: Γνωστοποιήσεις

Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 13: Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

Άρθρο 15: Υπογραφή της σύμβασης

Άρθρο 16: Παραρτήματα

 

Υπεγράφη στην Αθήνα στις

 

και στο Λουξεμβούργο στις

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.