Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Επιτόκιο, έξοδα και δαπάνες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, θα εφαρμόζεται επιτόκιο επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης το οποίο θα ισούται με το Επιτόκιο κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού.

 

(2) Σε κάθε Ημέρα Πληρωμής Τόκου το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα καταβάλλει σε διαθέσιμα κεφάλαια στον Κοινό Διαχειριστή Πληρωμών στο λογαριασμό που θα κοινοποιείται εγγράφως στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος (ή σε κάθε άλλο πρόσωπο η λογαριασμό που τα Μέρη ενδέχεται να συμφωνήσουν κάθε φορά για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης) ένα ποσό που θα αντιστοιχεί στον τόκο που θα οφείλεται κατά την Ημέρα Πληρωμής Τόκου και ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα καταβάλλει το εν λόγω ποσό στο λογαριασμό που θα του κοινοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

(3) Ανεξάρτητα από όσα ορίζονται στον Όρο 8, εφόσον το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αποτύχει να καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσμο ποσό υπό την παρούσα Σύμβαση κατά την ημέρα λήξης του, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα οφείλει να καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί του ανωτέρω ποσού (ή επί κάθε μη πληρωθέντος ποσού που οφείλεται κάθε φορά) στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την ημέρα λήξης μέχρι την ημέρα πλήρους καταβολής, το οποίο θα υπολογίζεται σε σχέση με διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού (κάθε μια από τις οποίες θα έχει διάρκεια, κατ' επιλογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπου η πρώτη τέτοια περίοδος θα ξεκινά την αντίστοιχη δήλη ημέρα και, εφόσον είναι εφικτό, θα έχει διάρκεια μιας εβδομάδας) με ετήσιο επιτόκιο επί του ανωτέρω ληξιπρόθεσμου ποσού ίσου με 200 μονάδες βάσης, επί του υψηλότερου εκ των (α) του EURIBOR που θα ισχύει στην αντίστοιχη περίοδο επιλογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και (β) το Επιτόκιο το οποίο θα οφειλόταν αν το ληξιπρόθεσμο ποσό θεωρούνταν, κατά την περίοδο της μη πληρωμής του, Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Για όσο διάστημα διαρκεί η αδυναμία πληρωμής, το ανωτέρω επιτόκιο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Όρου 5(3) κατά την τελευταία ημέρα της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού και τυχόν μη καταβληθέντες τόκοι υπό τον παρόντα όρο που αφορούν προηγούμενες περιόδους εκτοκισμού θα προστίθενται στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού. Ο τόκος υπερημερίας θα είναι άμεσα ληξιπρόθεσμος και πληρωτέος.

 

(4) Κατόπιν εύλογου αιτήματος του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παρέχει λεπτομερή περιγραφή όλων των εξόδων που θα βαρύνουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, και συγκεκριμένα αμοιβές και άλλες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του μέρους που αντιστοιχεί στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

 

(5) Η Αρνητική Διακράτηση, η Απώλεια Τόκου, τα Δαπάνες Έκδοσης και όλες οι υπόλοιπες προμήθειες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με τους Χρεωστικούς Τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης, τις Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις ή Οριστικές Χρηματοδοτήσεις θα καταβάλλονται ταχέως από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος εντός 5 Εργασίμων Ημερών αμέσως μετά την παραλαβή των τιμολογίων τα οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα υποβάλλει περιοδικά (το αργότερο ανά τρίμηνο) και η εν λόγω πληρωμή θα γίνεται σε λογαριασμό που θα ορίζει ειδικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

(6) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δικαιούται, όπου αυτό είναι εφικτό, να αφαιρεί την Αρνητική Διακράτηση μαζί με όλες τις προμήθειες, αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης κάθε φορά που υπολογίζει το ποσό που θα διατεθεί σε σχέση με το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

 

(7) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να πληρώσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κάθε πρόσθετο τόκο και όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών τα οποία θα προκύπτουν και θα πληρώνονται υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λόγω παραβίασης κάθε υποχρέωσης υπό την παρούσα Σύμβαση από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

 

(8) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέσο αντιστάθμισης σε σχέση ένα Μέσο Χρηματοδότησης το οποίο χρηματοδοτεί οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση λήξει νωρίτερα για οποιοδήποτε λόγο (ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω μέσου αντιστάθμισης) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα αποζημιώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για κάθε δαπάνη εξυπηρέτησης του σχετικού Μέσου Χρηματοδότησης λόγω μη αντιστάθμισης καθώς και για όλα τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της πρόωρης λήξης (εφόσον οι εν λόγω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται ήδη στο Κόστος Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).

 

(9) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα, βάρη, και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων νομικών, συμβουλευτικών, τραπεζικών ή χρηματιστηριακών δαπανών που προκύπτουν σε σχέση με την προετοιμασία, υπογραφή, εφαρμογή και λήξη της παρούσας Σύμβασης ή κάθε άλλου σχετικού κειμένου, τροποποίησης, συμπληρώματος ή παραίτησης που αφορά στην παρούσα Σύμβαση ή άλλου σχετικού κειμένου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και δαπανών που καταβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με την προετοιμασία και έκδοση των Χρηματοδοτικών Μέσων για τη χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπό την παρούσα. Τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες που θα βαρύνουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος περιλαμβάνουν νομικά έξοδα (για τη λήψη νομικών γνωματεύσεων και τη σύνταξη κειμένων), έξοδα οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης, έξοδα εισαγωγής σε χρηματιστήριο, έξοδα μετακινήσεων (εφόσον υπάρχουν), προμήθειες που σχετίζονται με Χρηματοδοτικά Μέσα, αμοιβές παροχών υπηρεσιών και οίκων εκκαθάρισης, φόρους, έξοδα καταχώρισης και δημοσίευσης

 

(10) Εφόσον επέλθουν οι περιστάσεις που περιγράφονται στον ορισμό της Αποτρεπτικής Πληρωμής, η εν λόγω πληρωμή θα οφείλεται και θα καταβάλλεται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου κατά το οποίο θα επιβάλλεται η Αποτρεπτική Πληρωμή. Η Αποτρεπτική Πληρωμή θα επιστρέφεται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μαζί με δεδουλευμένους τόκους που προκύπτουν από την επένδυση της Αποτρεπτικής Πληρωμής, αμέσως μόλις αναβιώνει η εκταμίευση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.