Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δηλώσεις

 

Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δηλώνει και εγγυάται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης και για κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης ότι:

 

(α) οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα αποτελεί μη εξασφαλισμένη, άμεση, ανεπιφύλακτη, μη υποτεταγμένη και γενική υποχρέωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους,

 

(β) η υλοποίηση, παράδοση και εκτέλεση της Σύμβασης, της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης και του Μνημονίου Συνεννόησης (και των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτά συμπεριλαμβανομένης της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων) δεν θα: (i) παραβιάζουν οποιοδήποτε εφαρμοστέο νομό, κανονισμό ή κανόνα καμίας αρμόδιας αρχής ή καμία σύμβαση η συνθήκη δεσμευτική για αυτό ή για οποιαδήποτε αρχή αυτού, (ii) αποτελούν γεγονός καταγγελίας (με οποιονδήποτε περιγραφόμενο τρόπο) σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ζητήματα που αναγράφονται στην υποπαράγραφο (i), και (iii) οδηγούν στη δημιουργία εξασφάλισης ή δημιουργούν υποχρέωση χορήγησης εξασφάλισης η μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (μέσω εξασφαλιστικής σύμβασης η συμφωνιών με παρόμοιο οικονομικό αποτέλεσμα) προς όφελος οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

 

(γ) καμία διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων, διαιτησία ή διοικητικές διαδικασίες ή έρευνες από ή για λογαριασμό δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου ή αρχής που μπορεί να θίξουν την υλοποίηση ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης ή του Μνημονίου Συνεννόησης (ή των συναλλαγών που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών συμπεριλαμβανομένης της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων) ή που, εάν παρερμηνευθούν, είναι εύλογο να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης ή τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών ή του Μνημονίου Συνεννόησης δεν έχει (στο μέτρο που γνωρίζει και πιστεύει (έχοντας πραγματοποιήσει ορθό και ενδελεχή έλεγχο)) ξεκινήσει ούτε επαπειλείται,

 

(δ) η νομική γνωμοδότηση και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, η οποία έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 3(3)(α) είναι ακριβής και ορθή, και

 

(ε) οι νόμοι της Ελλάδας δεν απαιτούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να λειτουργεί νόμιμα ως πιστωτικό ίδρυμα ή να αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια, συναίνεση, ή κανονιστική ή διοικητική εξουσιοδότηση, ως προϋπόθεση για την παροχή τέτοιας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή να είναι ικανό να επιβάλει την τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου Κράτους Μέλους αναφορικά με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, ή (ανάλογα με την περίπτωση) υφίσταται εξαίρεση από τέτοιες προϋποθέσεις σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Υποχρεώσεις

 

Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του υπό την παρούσα Σύμβαση κεφαλαίου και την πλήρη καταβολή όλων των οφειλόμενων από την παρούσα Σύμβαση τόκων και επιπρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν:

 

(α) με την εξαίρεση των εμπράγματων βαρών, τα οποία απαριθμούνται στις υποπαραγράφους (1) έως (8) κατωτέρω:

 

(i) να μην ασφαλίζει με υποθήκη, ενέχυρο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος επί των ιδίων περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων οποιοδήποτε παρόν ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση που δόθηκε σε σχέση με αυτό, εκτός αν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση, συγχρόνως, συμμετέχει κατ' ισομοιρία (pari passu) και κατ' αναλογία σε τέτοια εξασφάλιση, και

 

(ii) να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δεν θα συνιστά παραβίαση του παρόντος Όρου:

 

(1) βάρη σε οποιαδήποτε περιουσία, τα οποία δόθηκαν προς εξασφάλιση της τιμής κτήσεως τέτοιας περιουσίας και κάθε ανανέωση ή επέκταση κάθε τέτοιου εμπράγματου βάρους που περιορίζεται στην αρχική περιουσία που καλύπτεται από αυτά και που εξασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση της αρχικώς εξασφαλισθείσας χρηματοδότησης, και

 

(2) βάρη σε εμπορικά αγαθά που προκύπτουν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο μετά από ένα έτος) για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής ή εξαγωγής τέτοιων αγαθών προς ή από τη χώρα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, και

 

(3) βάρη που εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή του Σχετικού Χρέους, τα οποία προέκυψαν αποκλειστικά προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδότηση για συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι οι περιουσίες στις οποίες εφαρμόζονται τα εν λόγω βάρη συνιστούν το αντικείμενο τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, ή αποτελούν έσοδα ή αξιώσεις που προκύπτουν από το σχέδιο, και

 

(4) οποιαδήποτε υπάρχοντα κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια βάρη περιορίζονται στις περιουσίες που επί του παρόντος επηρεάζονται από αυτή και περιουσίες που επηρεάζονται από τέτοια βάρη, σύμφωνα με συμβόλαια εν ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης (περιλαμβανομένης, σε περίπτωση αμφιβολίας της οριστικοποίησης τυχόν κυμαινόμενης χρέωσης που βρισκόταν ήδη σε ισχύ κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης) και δεδομένου περαιτέρω ότι τέτοια βάρη εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή εκείνων μόνο των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες ή προβλεπόμενες κατά την ημερομηνία της παρούσας ή τυχόν αναχρηματοδότηση τέτοιων υποχρεώσεων, και

 

(5) όλα τα υπόλοιπα θεσπισμένα βάρη και προνόμια που λειτουργούν αποκλειστικά δυνάμει νόμου και ευλόγως δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, και

 

(6) οποιοδήποτε βάρος που χορηγήθηκε ή για το οποίο δόθηκε συναίνεση στα πλαίσια μίας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει δοθεί προηγουμένως η συναίνεση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την προϋπόθεση ότι τέτοια συναλλαγή είναι συνεπής με τους όρους της πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης και λογίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) και την καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τις πράξεις τιτλοποίησης που διενεργούνται από κυβερνήσεις των κρατών μελών, και

 

(7) οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους έναντι οποιουδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα Euroclear και Clearstream, το οποίο δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εμπορικής δραστηριότητας, και

 

(8) οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος μικρότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ, με την προϋπόθεση ότι το μέγιστο σύνολο όλου του ασφαλισμένου με τέτοια βάρη χρέους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

 

Όπως χρησιμοποιήθηκε στον παρόντα όρο, χρηματοδότηση συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος σημαίνει οποιαδήποτε χρηματοδότηση της απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιωνδήποτε περιουσιών στο πλαίσιο ενός προγράμματος, αν ο φορέας που παρέχει τέτοια χρηματοδότηση συμφωνεί ρητά να αντιμετωπίσει τις χρηματοδοτούμενες περιουσίες και τα έσοδα που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία, ή τις απώλειες και τη ζημία τους, ως την κύρια πηγή αποπληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών.

 

(β) να χρησιμοποιήσει το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με συνέπεια προς την (τις) απόφαση (αποφάσεις), όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί κατά την ημέρα της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης,

 

(γ) να χρησιμοποιήσει τους Χρεωστικούς Τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που θα λάβει με βάση τη Διευκόλυνση Τόκων Ομολόγων αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου και να μην εκποιήσει, μεταβιβάσει ή παράσχει εξασφάλιση επί αυτών ή προβεί σε άλλες συναλλαγές με τους εν λόγω τίτλους παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου.

 

(δ) να λάβει και να διατηρήσει σε πλήρη ισχύ όλες τις άδειες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση και τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης,

 

(ε) να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους εφαρμοστέους νόμους που μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα του να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση και τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης,

 

(στ) να καταβάλει όλες τις αμοιβές και δαπάνες, ειδικότερα τα έξοδα λύσης ή καταγγελίας ή έξοδα μεταφοράς που προέκυψαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε Χρηματοδοτικού Μέσου ή σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνου που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανέλαβε υπό την παρούσα Σύμβαση μετά από Γνωστοποίηση Αποδοχής, ανεξαρτήτως αν η εκταμίευση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης λάβει πράγματι χώρα.

 

(ζ) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς ή από κοινού με τους Ομολογιούχους Πιστωτές (χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) ή να παραιτηθεί των όρων των Εγγράφων των Ομολόγων αν η τροποποίηση ή η παραίτηση είναι, σε σχέση με το πρωτότυπο των Εγγράφων των Ομολόγων:

 

(i) τροποποίηση ή παραίτηση που μεταβάλλει οποιαδήποτε από τις Ημέρες Καταβολής, σύμφωνα με τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα, ή

 

(ii) τροποποίηση ή παραίτηση που καταλήγει στην υποχρέωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή που θα είχε ως αποτέλεσμα, η Ημερομηνία Καταβολής στο συνολικό ποσοστό του αρχικού ονομαστικού κεφαλαίου των Νέων Ελληνικών Ομολόγων που έχει αποπληρωθεί, να υπερβεί το συνολικό ποσοστό αποπληρωμής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στον Κοινό Πίνακα Αποπληρωμής (όπως προσδιορίζεται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης) σχετικά με τέτοια Ημερομηνία Καταβολής.

 

(iii) Τροποποίηση ή παραίτηση που συνιστά αύξηση του εφαρμοστέου τόκου ή άλλων ποσών καταβλητέων στο πλαίσιο των Νέων Ελληνικών Ομολόγων, διαφορετική από την αύξηση ή προσθήκη που αναφέρεται στην αρχική μορφή των Εγγράφων των Ομολόγων, ή

 

(iv) Τροποποίηση ή παραίτηση που επιφέρει αύξηση στο ανεξόφλητο ονομαστικό κεφάλαιο των Νέων Ελληνικών Ομολόγων, και

 

(η) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιουδήποτε συνδεδεμένου μέρους ή αντιπροσώπου ή εταιρείας ειδικού σκοπού δεν θα καταρτίσει ή συνομολογήσει συναλλαγές ή ρυθμίσεις που αφορούν την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή είτε ίση είτε ανώτερη είτε κατώτερη της ονομαστικής αξίας, εκτός εάν η συναλλαγή ή η ρύθμιση για την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων εξυπηρετεί σκοπούς βραχυπρόθεσμης επένδυσης υπό την έννοια του Όρου 6(2)(α). Εφόσον μια συναλλαγή ή προτεινόμενη συναλλαγή απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τον παρόντα όρο το Δικαιούχο Κράτος Μέλος πρέπει να κοινοποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης συναλλαγής σύμφωνα με τον Όρο 9(1)(η) προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση το αργότερο δέκα εργάσιμων ημερών πριν από την ημέρα κατά την οποία το Δικαιούχο Κράτος Μέλος καταρτίσει ή προτείνει να καταρτιστεί μια νομικά δεσμευτική προσφορά, συμφωνία ή ρύθμιση σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή.

 

(θ) γενικότερα, να αποζημιώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε πρώτη ζήτηση για κάθε δαπάνη, αξίωση, ζημία, υποχρέωση ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών, εξόδων διερεύνησης καθώς και κάθε φόρου προστιθέμενης αξίας ή ισοδύναμου βάρους) τα οποία επιβαρύνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λόγω (α) οποιασδήποτε αναληθούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας η οποία ελήφθη από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης, το Μνημόνιο, ή τις συναλλαγές που αναφέρονται σε αυτά, ή / και (β) για κάθε παράβαση των δηλώσεων και εγγυήσεων και / ή υποχρεώσεων εκ της παρούσας Σύμβασης ή της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης), και / ή (γ) οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης, διαδικασίας, έρευνας, διαιτησίας ή απόφασης σε βάρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (με βάση το χρηματιστηριακό δίκαιο, το δίκαιο δημοσίων προτάσεων ή άλλες διατάξεις) λόγω της κατάρτισης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εκπλήρωσης από αυτό της παρούσας Σύμβασης, της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης, ή των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτή ή στο Μνημόνιο, συμπεριλαμβανομένης της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων καθώς και κάθε δελτίου πρόσκλησης ή άλλου εγγράφου που θα εκδοθεί ή καταρτιστεί σε σχέση με τα ανωτέρω.

 

(ι) να ορίσει τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το οποίο θα ενεργεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα αντικαταστήσει τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών με μια κεντρική τράπεζα που είναι μέλος του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με υπόδειξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου να αναλάβει το ρόλο και τα καθήκοντα του πρώτου υπό τους ίδιους ουσιώδεις όρους και προϋποθέσεις ως αυτοί προβλέπονται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.