Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Άντληση κεφαλαίων, εκταμίευση και προϋποθέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να ζητήσει την εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης να γίνει με παράδοση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενός ολοκληρωμένου Αιτήματος Χρηματοδότησης. Την Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητο και δεσμευτικό για το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει επιδώσει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ανακοίνωση, η οποία καταδεικνύει ότι δεν είναι σε θέση να συνάψει ή να εκδώσει Χρηματοδοτικά Μέσα που επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να αυξήσει τη χρηματοδότηση με τους όρους που προσδιορίζονται στο σχετικό Αίτηση Χρηματοδότησης, οπότε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα παύσει να δεσμεύεται από το εν λόγω Αίτηση Χρηματοδότησης σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα διατίθετο μετά την επίδοση παρόμοιας κοινοποίησης στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

 

(2) Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητη και δεν θα θεωρηθεί δεόντως συμπληρωμένη, αν δεν εξειδικεύει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 

(α) τα συνολικά ποσά Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, τα οποία θα διατεθούν στο πλαίσιο του σχετικού Αιτήματος Χρηματοδότησης,

 

(β) την τελευταία(ες) προτεινόμενη (ες) Ημερομηνία (ημερομηνίες) Εκταμίευσης μέχρι την (τις) οποία (οποίες) έχει εκταμιευθεί το σύνολο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που ζητήθηκε στην Αίτηση Χρηματοδότησης, και

 

(γ) το ονομαστικό κεφάλαιο του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα εκταμιευθεί σε κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης και επιβεβαίωση ότι αυτό συνιστά το γινόμενο των (ί) του Ποσοστού Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και (ii) το αντάλλαγμα που οφείλεται στους επενδυτές σύμφωνα με την Πρόσκληση την αντίστοιχη Ημερομηνία Εκταμίευσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή το ποσό του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης.

 

(3) Κατόπιν της Αίτησης Χρηματοδότησης, η υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να διαθέτει τη Χρηματοδοτική

Ενίσχυση στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

 

(α) τη λήψη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

 

(i) νομικής γνωμοδότησης η οποία είναι ικανοποιητική κατά την κρίση του και δίνεται από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους στη μορφή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα 5 και παραμένει ορθή και ακριβής, όπως κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης. Η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεταγενέστερη από την ημερομηνία του Αιτήματος Χρηματοδότησης. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αμέσως αν, μεταξύ της ημερομηνίας γνωμοδότησης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που εμπεριέχεται στη γνωμοδότηση,

 

(ii) πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο είναι ικανοποιητικό κατά την κρίση του και θα δοθεί από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους στη μορφή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα 6 και παραμένει ορθό και ακριβές όπως κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης. Η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεταγενέστερη από την ημερομηνία του Αιτήματος Χρηματοδότησης. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αμέσως αν, μεταξύ της ημερομηνίας που φέρει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που εμπεριέχεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης,

 

(iii) νομικών γνωμοδοτήσεων από την Cleary Gottlieb Steen & Hamilton και / ή τις συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες αναφορικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τους εφαρμοστέους στα ομόλογα και στα δάνεια όρους και προϋποθέσεις.

 

(β) τη λήψη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενός επίσημου εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, το οποίο καταδεικνύει τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να υπογράψουν την Αίτηση Χρηματοδότησης (και ως εκ τούτου εγκύρως δεσμεύουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος) και περιέχει δείγματα υπογραφών αυτών των προσώπων,

 

(γ) την υπογραφή του Μνημονίου ΣΙΤ και τη συμμόρφωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης,

 

(δ) τη λήψη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ειδοποίησης από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ως προς την έναρξη εφαρμογής της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, η οποία αποτυπώνει (ί) το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των μη αποπληρωμένων δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας που συνιστούν το αντικείμενο της προσφοράς και (ii) τις επιμέρους σειρές δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος και τα αντίστοιχα ποσά που συνιστούν το αντικείμενο της Πρόσκλησης,

 

(ε) τη λήψη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ειδοποίησης από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σχετικά με το Ποσοστό Αποδοχής, η οποία αποτυπώνει (i) το συνολικό αρχικό κεφάλαιο του μη αποπληρωμένου χρέους σε σχέση με το οποίο λαμβάνονται οι αποδοχές και / ή δεσμεύονται από τους όρους της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων και (ii) την αποδοχή και τα αντίστοιχα ποσά κάθε μεμονωμένης σειράς δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε αντικείμενο της Πρόσκλησης,

 

(στ) τη λήψη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τον διαχειριστή ολοκλήρωσης, που είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό του Ποσοστού Αποδοχής πληροφοριών επί της αποδοχής και των αντίστοιχων ποσών κάθε μεμονωμένης σειράς δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε αντικείμενο της Πρόσκλησης,

 

(ζ) το Ποσοστό Αποδοχής να έχει ανέλθει στο ελάχιστο όριο που προσδιορίζεται στα έγγραφα της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων ή σε τέτοιο υψηλότερο ποσοστό (αν υπάρχει) που απαιτείται από το Μνημόνιο, να έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους οι προϋποθέσεις της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, πέραν της παράδοσης του Μέρους των Τίτλων της Ευρωζώνης σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης, και να έχουν εκδοθεί τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα, τα οποία απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του υπόλοιπου μέρους του ανταλλάγματος της Πρόσκλησης που πρέπει να παραδοθεί την αντίστοιχη Ημερομηνία Εκταμίευσης.

 

(η) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup (κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια) να έχουν εγκρίνει τις εκταμιεύσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση σε συνδυασμό με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων, αφού έχουν λάβει υπόψη τους όλους τους παράγοντες που κρίνουν ως σχετικούς και έχουν ελέγξει την έκθεση επί του ποσοστού αποδοχής της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων (με ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τα ISΙNS, τις ημερομηνίες λήξης και τα ποσά των ομολόγων ως προς τα οποία υπήρξε αποδοχή) και έχουν λάβει χώρα όλες οι προηγούμενες ενέργειες που προβλέπονται σύμφωνα με το Μνημόνιο από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ικανοποιηθεί ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων της άντλησης κεφαλαίων σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,

 

(θ) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να έχει λάβει, κατά ή περί την Ημέρα Εκταμίευσης, τις καθαρές προσόδους των Χρηματοδοτικών Μέσων σε ποσό που να επαρκεί για τη χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης,

 

(ι) να μην έχει επέλθει ουσιώδης δυσμενής μεταβολή από την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, τέτοιας φύσεως που, κατά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά από διαβούλευση με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, θα ήταν πιθανό να θίξει ουσιωδώς την ικανότητα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του σύμφωνα με τη Σύμβαση, π.χ. να χρησιμοποιήσει την Χρηματοδοτική Ενίσχυση και να την αποπληρώσει, και (κ) κανένα γεγονός ή περίσταση να μην έχει ανακύψει ή να πρόκειται να ανακύψει, το οποίο, με τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης ή μετά την εκταμίευση της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ή την υλοποίηση της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, και το οποίο θα έδινε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το δικαίωμα να δηλώσει Γεγονός Καταγγελίας σύμφωνα με τον Όρο 8 ή γεγονός ή περίσταση που δεν έχει αποκατασταθεί προς ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

 

(4) Αν οι όροι της Παραγράφου 3(3) ικανοποιηθούν (με την εξαίρεση της προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (θ) του Όρου 3(3) που πρέπει να πληρούται σε κάθε Ημέρα Εκταμίευσης), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup θα αποδεχτεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τους λεπτομερείς όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, θα αποστείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μια Γνωστοποίηση Αποδοχής που θα ορίζει τους προσωρινούς όρους με τους οποίους το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι διατεθειμένο να παράσχει τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος. Μετά την έγκριση της Γνωστοποίησης Αποδοχής από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεσμεύονται ανεκκλήτως από τους όρους της Γνωστοποίησης Αποδοχής, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι σε θέση να αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και τραπεζικής χρηματοδότησης και ότι δεν θα έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς ή Γεγονός Καταγγελίας. Στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συμμορφούμενο με τις εκάστοτε εφαρμοστέες Αρχές Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μπορεί να συγκεντρώσει κεφάλαια για τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση, μόνον εκδίδοντας Χρηματοδοτικά Μέσα εκφρασμένα σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ και συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ενημερώσει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ότι απαιτείται να συγκεντρώσει χρηματοδότηση επί τη βάσει αυτή. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα στα οποία προέβη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου θα επιβαρύνουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

 

(5) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος εξουσιοδοτεί δια του παρόντος ρητά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να καταρτίσει μια ή περισσότερες Διαδικασίες Προ-Έκδοσης Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατόπιν μιας Αίτησης Χρηματοδότησης αλλά πριν την ικανοποίηση των προϋποθέσεων της εκταμίευσης που προβλέπονται στον Όρο 3(3) και κατόπιν υποβολής μιας Γνωστοποίησης Αποδοχής σύμφωνα με τον Όρο 3(4). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ενημερώσει άμεσα εγγράφως το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σχετικά με τους οικονομικούς όρους τέτοιων Διαδικασιών Προ-Έκδοσης. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα φέρει όλες τις δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με τις Διαδικασίες Προ-Έκδοσης (συμπεριλαμβανομένων εξόδων χρηματοδότησης, περιθωρίων, αρνητικής διακράτησης, ζημιών, δαπανών, εξόδων αντιστάθμισης και άλλα έξοδα και κόστη) ανεξαρτήτως του εάν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση που έχει ζητηθεί με την αντίστοιχη Αίτηση Χρηματοδότησης έχει πραγματικά εκταμιευθεί. Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι σε θέση να διενεργήσει και να καταρτίσει οιαδήποτε Διαδικασία Προ-Έκδοσης δεν θα επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο της αποφάσεις του ιδίου ή του Εγγυητή σχετικά με την εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή οποιασδήποτε Δόσης αυτής ή το εάν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση.

 

(6) (α) Αν δεν ληφθεί έγκριση εντός μίας Εργάσιμης Ημέρας της επίδοσης της Γνωστοποίησης Αποδοχής, η δήλωση ακυρώνεται και δεν παράγει περαιτέρω αποτελέσματα και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα υποχρεούται να υποβάλει μία νέα Αίτηση Χρηματοδότησης για τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και τη λήψη της έγκρισης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σχετικά με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα εκκινήσει την έκδοση Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε να επιτραπεί η παροχή χρηματοδότησης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με την Αίτηση Χρηματοδότησης.

 

(β) Αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εξαιτίας των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά το χρόνο που καταρτίζει ή πρόκειται να καταρτίζει τα Χρηματοδοτικά Μέσα για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν τους Χρεωστικούς Τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή Χρηματοδοτικά Μέσα που χρηματοδοτούν η αναχρηματοδοτούν όλη ή μέρος της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης) δεν δύναται να αντλήσει χρηματοδότηση, τότε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν θα υποχρεούται σε περαιτέρω εκταμιεύσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης αναφορικά με την εν λόγω Διευκόλυνση.

 

(γ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διαβουλεύεται με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος το αργότερο εντός 5 ημερολογιακών εβδομάδων πριν από την προγραμματισμένη λήξη τμήματος ενός Χρηματοδοτικού Μέσου, το οποίο προορίζεται να ανανεωθεί ή να αναχρηματοδοτηθεί με σκοπό να προσδιοριστεί αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση για την αναχρηματοδότηση τέτοιου τμήματος του Χρηματοδοτικού Μέσου ή αν έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς.

 

(δ) Αν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιβεβαιώσει γραπτώς στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς, τότε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν υποχρεούται να πραγματοποιήσει περαιτέρω εκταμιεύσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή να ανανεώσει ή να αναχρηματοδοτήσει τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέχρι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να επιβεβαιώσει γραπτώς στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που προκάλεσαν την Διαταραχή των Χρηματοπιστωτικών Αγορών έχουν λήξει.

 

(ε) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο παρόν ρητώς εξουσιοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να προχωρήσει σε Ενδιάμεση(ες) Χρηματοδότηση(εις) στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, λόγω των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά το χρόνο νέας έκδοσης ή έρευνας για συμμετοχή σε Χρηματοδοτικά Μέσα, για χρηματοδότηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, η οποία είναι το αντικείμενο μιας Αίτησης Χρηματοδότησης ή για αναχρηματοδότηση τέτοιων Χρηματοδοτικών Μέσων στη λήξη τους, θα είναι δυνατό να χρηματοδοτήσει τέτοια Χρηματοδοτική Ενίσχυση μερικώς ή καθ' ολοκληρία μέσω μιας ή περισσοτέρων Μεσοπρόθεσμων Χρηματοδοτήσεων. Οι οικονομικοί όροι, οι οποίοι εφαρμόζονται σε Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν σύμφωνα με ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις θα προσδιοριστούν σε μία Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος κατά την ημερομηνία έκδοσης ή προσχώρησης σε κάθε Ενδιάμεση Χρηματοδότηση. Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, όπου είναι δυνατό, θα αναχρηματοδοτηθεί από μία ή περισσότερες Οριστικές Χρηματοδοτήσεις, και σε εκείνη την ημερομηνία οι οικονομικοί όροι που εφαρμόζονται σε Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη σχετική Οριστική Χρηματοδότηση θα επιβεβαιωθούν σε Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα που προκύπτουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με την(τις) Ενδιάμεση(ες) Χρηματοδότηση(εις) και τυχόν Οριστική Χρηματοδότηση (περιλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις τυχόν εξόδων χρηματοδότησης, περιθώριο, αρνητική διακράτηση, ζημίες, έξοδα, κόστη αντιστάθμισης κινδύνου ή άλλα τέλη και δαπάνες).

 

(7) Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και την παραλαβή της γραπτής έγκρισης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους των όρων που ορίζονται σε αυτή, με επιφύλαξη της Παραγράφου 3(6) (ανωτέρω), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καθορίζει μία οριστική τιμολόγηση για κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό το πρίσμα των όρων, σύμφωνα με τους οποίους τιμολογούνται τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν ή στα οποία έγινε προσχώρηση με σκοπό τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση τέτοιας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα χορηγήσει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μια Δήλωση Επιβεβαίωσης που καθορίζει τους οικονομικούς όρους των Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης και προσηκόντως, εντός 1 Εργάσιμης Ημέρας από την έκδοση τυχόν Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν ή αναχρηματοδοτούν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχτεί εκ των προτέρων τους όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που καθορίζονται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. Προς αποφυγή αμφιβολίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν υποχρεούται να διάκειται ευμενώς σε οποιοδήποτε αίτημα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους οποτεδήποτε για την τροποποίηση ή αναδιάρθρωση των οικονομικών όρων οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

 

(8) Σε κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διαθέσει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος παραδίδοντας Χρεωστικούς Τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε συνολικό αρχικό κεφάλαιο, το οποίο (μετά από οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στρογγυλοποίησης) είναι ίσο με το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο λογαριασμό τίτλων του Δικαιούχου Κράτους Μέλους που διατηρείται στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, οι λεπτομέρειες του οποίου θα κοινοποιηθούν εγγράφως από την Ελλάδα ή την Τράπεζα της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (με αντίγραφο απευθυνόμενο στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος) τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν την Ημερομηνίας Εκταμίευσης. Οι Δαπάνες Έκδοσης καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέσω δεσμευμένων ή ξεχωριστά τιμολογημένων για το σκοπό αυτό ποσών, στο μέτρο του δυνατού. Τυχόν πρόσθετα κόστη μπορούν να καλύπτονται σύμφωνα με τον Όρο 5(5).

 

(9) Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την Γνωστοποίηση Αποδοχής δεν υπόκειται σε οιαδήποτε μείωση κατά τα προβλεπόμενα υπό (i) τον ορισμό της Προμήθειας Διαχείρισης, (ii) τον Όρο 3(8) σε σχέση με Δαπάνες Έκδοσης ή (iii) τον Όρο 5(6) σχετικά την Αρνητική Διακράτηση.

 

(10) Η εκταμίευση οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, σε καμία περίπτωση, δεν δεσμεύει τα Μέρη να προχωρήσουν στην παροχή και αποδοχή οποιασδήποτε περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είτε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, είτε με οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση μεταξύ των Μερών.

 

(11) Το δικαίωμα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να ζητήσει Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό την παρούσα Σύμβαση λήγει στο τέλος της εφαρμοστέας επί της σχετικής διευκόλυνσης Περιόδου Διαθεσιμότητας, κατόπιν της οποίας οποιοδήποτε μη εκταμιευθέν ποσό της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα θεωρείται αυτομάτως ακυρωθέν, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 2(3)(ε).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.