Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ο μηχανισμός χρηματοδοτικής ενίσχυσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρέχει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος Χρηματοδοτική Ενίσχυση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου Συνεργασίας, [της Απόφασης] και της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παρέχει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέχρι του συνολικού ποσού των [30,000,000,000] ευρώ (Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης).

 

(2) Σκοπός της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι να παρέχει στην Ελλάδα την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το Μέρος Τίτλων της Ευρωζώνης της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων έτσι ώστε κάθε 1 Ευρώ του ανταλλάγματος για την ανταλλαγή χρεωστικών τίτλων σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην Πρόσκληση να αποτελείται κατά τριάντα [·] λεπτά του Ευρώ από Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης και κατά [·] λεπτά του Ευρώ από Νέα Ελληνικά Ομόλογα.

 

(3) (α) Η Διευκόλυνση είναι διαθέσιμη προς εκταμίευση σε 1 ή περισσότερα Τμήματα κατά την διάρκεια της περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και λήγει (συμπεριλαμβάνοντας και) την τελευταία ήμερα της Περιόδου Διαθεσιμότητας.

 

(β) Το σύνολο όλων των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα εκταμιευθούν σε σχέση με την Πρόσκληση ισούται με το γινόμενο:

 

(i) του Ποσοστού Αποδοχής, και

 

(ii) του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

 

(γ) Το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα εκταμιευθεί σε σχέση με κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης ισούται με το γινόμενο:

 

(ί) του Ποσοστού Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και

 

(ii) του συνολικού ποσού του ανταλλάγματος που δίδεται στους επενδυτές σύμφωνα με την Πρόσκληση την αντίστοιχη Ημερομηνία Εκταμίευσης, εφόσον το συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την αξία του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης.

 

(δ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκπληρώνει την υποχρέωση του να καταστήσει διαθέσιμο το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μέσω της παράδοσης Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με συνολικό λογιζόμενο ποσό κεφαλαίου που ισοδυναμεί (υποκείμενο μόνο σε αναπροσαρμογή για λόγους στρογγυλοποίησης) με το αντίστοιχο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Κατόπιν τούτου, και για όλους τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων του υπολογισμού και της πληρωμής τόκων και κάθε αποπληρωμής, το οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται με βάση το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε μεταβολή της τρέχουσας αξίας των Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

(ε) Κάθε ποσό που δεν εκταμιευθεί στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης κατά την τελευταία ημέρα της Περιόδου Διαθεσιμότητας ή πριν από αυτήν θα ακυρώνεται αμέσως.

 

(στ) Η Διάρκεια της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υπερβεί το νωρίτερο: (i) τα 30 έτη, (ii) την ημερομηνία λήξης των Νέων Ελληνικών Ομολόγων.

 

(4) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση σε οποιαδήποτε στιγμή εάν το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της εν λόγω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, προστιθέμενο με άλλη χρηματοδοτική ενίσχυση που παρασχέθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη μέλη που είναι κράτη μέλη της Ευρωζώνης καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική ενίσχυση που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει δεσμευθεί να παρέχει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη μέλη, θα είχε ως αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να υπερβεί τις δυνατότητές του κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντλήσει κεφάλαια που θα είναι πλήρως εξασφαλισμένα από τις Εγγυήσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με την Συμφωνία Πλαίσιο.

 

(5) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα ποσά και / η τους Χρεωστικούς Τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που του παρασχέθηκαν υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο και την παρούσα Σύμβαση και οι οποίες του υπαγορεύουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με το Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

 

(6) Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα παρασχεθεί μόνο σε ευρώ το οποίο είναι και το νόμισμα στο οποίο θα τηρούνται οι λογαριασμοί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.