Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του προοιμίου) οι ακόλουθοι όροι έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Γνωστοποίηση Αποδοχής σημαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 που αναφέρει το ποσό και τους λεπτομερείς προσωρινούς οικονομικούς όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που προτίθεται να παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παρούσα.

 

Ποσοστό Αποδοχής σημαίνει το ποσοστό αποδοχών της προσφοράς ανταλλαγής χρέους που γίνεται από την Ελλάδα βάσει της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων υπολογιζόμενης με αναφορά στο (ί) συνολικό ποσό του ανεξόφλητου χρέους (συμπεριλαμβανομένων δανείων και / ή ομολογιών) αναφορικά με το οποίο οι ιδιώτες πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων και (ii) το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων χρέους της Ελλάδας, ή για εκείνο το οποίο έχει εγγυηθεί, που αποτελούν το αντικείμενο της Πρόσκλησης.

 

Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης έχει το νόημα που του αποδίδεται στον Όρο 2(1).

 

Σύμβαση σημαίνει την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

 

Πίνακας Αποπληρωμής σημαίνει τον πίνακα που αποτυπώνει το ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση κάθε Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα 4, ως αυτό τροποποιείται κάθε φορά σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.

 

Περίοδος Διαθεσιμότητας σημαίνει την περίοδο που ξεκινά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης και λήγει την (συμπεριλαμβανομένης) [·] [Μαρτίου] 2012.

 

Δικαιούχο Κράτος Μέλος σημαίνει Ελλάδα.

 

Έγγραφο Ομολογίας έχει την έννοια που του αποδίδεται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.

 

Ομολογιούχος Δανειστής έχει την έννοια που του αποδίδεται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.

 

Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει την ημέρα στην οποία το σύστημα πληρωμών TARGET2 είναι ανοιχτό για συναλλαγές.

 

Επιτροπή σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Προμήθεια Δέσμευσης σημαίνει την προμήθεια που σχετίζεται με την Αρνητική Διακράτηση που προκύπτει από το απόθεμα ρευστότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και κάθε προμήθεια δέσμευσης που προκύπτει από δεσμευμένες γραμμές πίστωσης, που διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με οδηγίες που μπορεί να υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να εγκρίνουν οι Εγγυητές. Η καταβολή της ετήσιας κατανομής στην παρούσα Διευκόλυνση της Αρνητικής Διακράτησης γίνεται είτε κατόπιν παραλαβής τιμολογίου ή μέσω εφαρμογής μιας ετήσιας Προμήθεια Δέσμευσης ύψους [·] μονάδων βάσης η οποία θα εφαρμοστεί επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει εκταμιευθεί και δεν έχει αποπληρωθεί. Η κατανομή της Αρνητικής Διακράτησης στην παρούσα Διευκόλυνση και το ύψος της Προμήθειας Δέσμευσης που εφαρμόζεται στις Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

 

Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης σημαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3, που θέτει τους οικονομικούς όρους των Μέσων Χρηματοδότησης που εκδίδονται κατά καιρούς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση των οφειλόμενων ποσών στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση και οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του κόστους των κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Κόστος Διακράτησης σημαίνει τη διαφορά μεταξύ (i) των δεδουλευμένων τόκων από το σχετικό Μέσο Χρηματοδότησης ή από πράξεις διαχείρισης διαθεσίμων (α) σε περίπτωση τυχόν Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, ή Οριστικής Χρηματοδότησης η οποία αναχρηματοδοτεί τους Χρεωστικούς Τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει υποχρέωση πληρωμής τόκων σύμφωνα με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση ή την Οριστική Χρηματοδότηση μέχρι την ημερομηνία λήξης των Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, (β) σε περίπτωση Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης που μπορεί να συνεχιστεί μετά τη σύναψη Οριστικής Χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την ημερομηνία που η Οριστική Χρηματοδότηση αναχρηματοδοτεί την αντίστοιχη Ενδιάμεση Χρηματοδότηση και για όσο διάστημα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξακολουθεί να έχει υποχρέωση καταβολής τόκου σύμφωνα με αντίστοιχο Μέσο Χρηματοδότησης ή πράξη διαχείρισης διαθεσίμων σύμφωνα με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, (γ) σε περίπτωση Οριστικής Χρηματοδότησης που μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί από άλλη Οριστική Χρηματοδότηση ή Ενδιάμεση Χρηματοδότηση μέσω λειτουργίας προχρηματοδότησης κατά την περίοδο από την ημερομηνία που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αρχίζει να ευθύνεται για τόκους ή πράξεις διαχείρισης σύμφωνα με τη νέα Οριστική Χρηματοδότηση ή την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση μέχρι την καταβολή της νέας Οριστικής Χρηματοδότησης ή της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος και (ii) κάθε απόδοση που θα έχει πραγματικά λάβει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εάν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τη διακριτική του ευχέρεια είχε επενδύσει το προκαταβληθέν ποσό ή το εναπομείναν ποσό αναχρηματοδότησης σύμφωνα με Ενδιάμεση Χρηματοδότηση η το προκαταβληθέν ποσό ή το εναπομείναν ποσό από αναχρηματοδότηση προηγουμένης Οριστικής Χρηματοδότησης.

 

Αναφορικά με την υποπερίπτωση (β) ανωτέρω, εάν και όποτε στο μέλλον τεθεί στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απόθεμα ρευστότητας για την ενδιάμεση περίοδο κατά την ανανέωση οποιασδήποτε Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής Χρηματοδότησης, το κόστος διακράτησης θα μετακυλίεται σε αυτό το απόθεμα ρευστότητας και θα κατανέμεται σύμφωνα με κανόνες που έχει τυχόν υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έχουν εγκρίνει οι Εγγυητές αναφορικά με αυτό το απόθεμα ρευστότητας.

 

Απόφαση (-εις) σημαίνει [την απόφαση [του Eurogroup] με ημερομηνία [·] ] [και [την απόφαση που έχει ληφθεί σύμφωνα με το Άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία [·]] για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην Ελλάδα.

 

Σύμβαση(-εις) Εγγύησης σημαίνει κάθε πράξη (πράξεις) παροχής εγγύησης που έχει συναφθεί από μεταξύ άλλων, τους Εγγυητές και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τους ορούς της Σύμβασης Πλαισίου.

 

Οριστική Χρηματοδότηση σημαίνει κάθε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με την έκδοση ή συνομολόγηση Μέσων Χρηματοδότησης που χρηματοδοτεί οριστικά το ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή /και αναχρηματοδοτεί μια Ενδιάμεση Χρηματοδότηση η άλλη Οριστική Χρηματοδότηση.

 

Ημερομηνία Εκταμίευσης σημαίνει αναφορικά με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό την παρούσα Σύμβαση, την ημερομηνία της μεταφοράς των Χρεωστικών Τίτλων στο λογαριασμό (τίτλων) του Δικαιούχου Κράτους Μέλους που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος η σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό που τυχόν συμφωνείται μεταξύ των Μερών. Η ημερομηνία Εκταμίευσης θα πρέπει να είναι ημερομηνία επιλογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι (i) Εργάσιμη ημέρα, (ii) ημέρα (πλην Σαββάτου ή Κυριακής) που οι Τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στο Λουξεμβούργο και στη χώρα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και (iii) ημέρα που πέφτει εντός της Περιόδου Διαθεσιμότητας.

 

Αποτρεπτική Πληρωμή σημαίνει 200 μονάδες βάσης ετησίως που εφαρμόζονται στο πλέον πρόσφατο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα έχει εκταμιευθεί κατά το χρόνο που το Eurogroup ή η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup ανακοινώσει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, μετά την εκτίμηση της Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι παρατηρήθηκε με συμμόρφωση εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο Συνεννόησης το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ή (όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την μη εκταμίευση οποιασδήποτε επόμενης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή δόσης αυτής η οποία είχε προγραμματιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Δικαιούχου Κράτους Μέλους. Η χρονικής περίοδος αναφορικά με την οποία εφαρμόζεται η Αποτρεπτική Πληρωμή αρχίζει από την ημερομηνία του τελευταίου μέρους εκταμίευσης του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί από το Eurogroup ή από την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος η απόφαση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση, η οποία εμποδίζει ή (όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) θα εμπόδιζε μια νέα Εκταμίευση της χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Η Αποτρεπτική Πληρωμή θα επιστέφεται πλήρως μαζί με τυχόν δεδουλευμένους τόκους που προέκυψαν από την επένδυση αυτού του ποσού όταν αρχίσει εκ νέου η εκταμίευση από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

 

ΕΚΤ σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

 

Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ σημαίνει αναφορικά με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το πραγματικό μέσο κόστος (μετά από αντιστάθμιση) χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη χρηματοδότηση αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης όπως καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το Κόστος Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπολογίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προσθέτοντας (ί) το (μετά από αντιστάθμιση) μέσο κόστος χρηματοδότησης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα Μέσα Χρηματοδότησης που εκδίδεται για τη χρηματοδότηση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό για την αποφυγή αμφιβολιών σε περίπτωση προεξοφλημένων Μέσων Χρηματοδότησης (π.χ. ομόλογα με μηδενικό τοκομερίδιο), το κόστος χρηματοδότησης υπολογίζεται με αναφορά στην ονομαστική αξία του Μέσου Χρηματοδότησης (ii) την ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης (με ισχύ από την πρώτη περίοδο της Ημερομηνίας Εκταμίευσης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης), (iii) την Προμήθεια Δέσμευσης και (iv) οποιαδήποτε Προμήθεια Εγγύησης, που απορρέει κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το εν λόγω Κόστος Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναπροσαρμόζεται για να περιοριστεί το αποτέλεσμα της στρογγυλοποίησης στον υπολογισμό του τόκου επί των Μέσων Χρηματοδότησης στη μορφή των τόκων ή γραμματίων με σταθερή αξία και για να ληφθεί υπόψη τυχόν διαφορά στις περιόδους με αναφορά στις οποίες υπολογίζεται ο τόκος σύμφωνα με τα Μέσα Χρηματοδότησης και σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα έσοδα τυχόν προσωρινής επανεπένδυσης των εσόδων από τόκους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όταν αυτές οι περίοδοι εκτοκισμού διαφέρουν. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης η οποία χρηματοδοτεί μια ειδικότερη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το Κόστος Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος των κεφαλαίων που βαρύνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, που χρηματοδοτεί την αντίστοιχη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, προσαρμοσμένο ως απαιτείται προκειμένου να καλύψει την περίοδο 14 Εργάσιμων Ημερών μεταξύ των Ημερομηνιών Καταβολής Τόκων και των Ημερομηνιών Καταβολής Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση και των ημερομηνιών πληρωμής τόκων και κεφαλαίου που προβλέπονται στα Χρηματοδοτικά Μέσα. Κατά τη διάρκεια Οριστικής Χρηματοδότησης η οποία χρηματοδοτεί μια ειδικότερη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το Κόστος Χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος των κεφαλαίων που κατέβαλε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με την Οριστική Χρηματοδότηση, που χρηματοδοτεί την αντίστοιχη Χρηματοδοτική Ενίσχυση και κάθε πιθανό υπολειπόμενο κόστος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν συνεχόμενου τόκου μέχρι τη λήξη) που κατέβαλε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, την οποία έχει συνάψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την αναχρηματοδότηση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και κάθε υπολειπόμενο κόστος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν συνεχόμενου τόκου μέχρι τη λήξη) που κατέβαλε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με την Οριστική Χρηματοδότηση την οποία έχει συνάψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την αναχρηματοδότηση τυχόν προηγούμενης Οριστικής Χρηματοδότησης.

 

Χρεωστικοί Τίτλοι Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημαίνει τα Μέσα Χρηματοδότησης που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τη μορφή βραχυπρόθεσμων γραμματίων με λήξη όχι μεγαλύτερη των 24 μηνών που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα οποία φέρουν τόκο με επιτόκιο συγκρίσιμο με το επιτόκιο αγοράς, που θα ήταν πληρωτέο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για μέσα με την ίδια ημερομηνία λήξης όπως οι Χρεωστικοί Τίτλοι Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Κανόνες Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημαίνει τη στρατηγική χρηματοδότησης και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

 

Ποσοστό Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημαίνει [·] τοις εκατό [·].

 

Κανόνες Επενδύσεων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σημαίνει τη στρατηγική επενδύσεων και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

 

Επιλέξιμα ΟΕΔ σημαίνει κατάλληλα προς διαπραγμάτευση χρεόγραφα που εκδίδονται από ή φέρουν την εγγύηση της Ελλάδος και τα οποία γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.

 

ΕΜΣ σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που θα θεσπιστεί με συνθήκη μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης.

 

ΕΕ σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Ευρώ και σημαίνει το ενιαίο νόμισμα των Συμμετεχόντων Κρατών Μελών.

 

Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης σημαίνει το μέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του οποίου η Ελλάδα θα παράσχει Χρεωστικούς Τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως μέρους του τιμήματος για την εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων σύμφωνα με το Ποσοστό Χρηματοδότησης και εντός του ορίου ενός ανώτατου ποσού ονομαστικού κεφαλαίου που δεν υπερβαίνει τα 30.000.000.000 ευρώ (σε περίπτωση Ποσοστού Αποδοχής 100%).

 

Γεγονός Καταγγελίας σημαίνει το γεγονός που ορίζεται στον Όρο 8 (1).

 

ΟΕΕ σημαίνει την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup.

 

Διευκόλυνση σημαίνει την χρηματοδοτική διευκόλυνση σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

 

Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σημαίνει το συνολικό ποσό τυχόν Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης όπως ορίζεται σύμφωνα με τον Όρο 2(3)(β).

 

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή κάθε άλλο διεθνή οργανισμό κεντρική τράπεζα, εμπορική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στο οποίο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελλάδα ή η Τράπεζα της Ελλάδος ανοίγει έναν η περισσοτέρους λογαριασμούς για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

 

Πάροχος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σημαίνει τους Δανειστές σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ή κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος ή άλλο δανειστή που παρέχει χρηματοδότηση στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ή την παρούσα Σύμβαση.

 

Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού σημαίνει, αναφορικά με κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση την περίοδο που ξεκινά (και περιλαμβάνει) την Ημερομηνία Εκταμίευσης της και λήγει (και δεν συμπεριλαμβάνει) την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων (όπως εξειδικεύεται στην σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης).

 

Σύμβαση Πλαίσιο σημαίνει τη σύμβαση πλαίσιο που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, η οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρέχει Χρηματοδοτική Ενίσχυση στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και χρηματοδοτεί αυτή την Χρηματοδοτική Ενίσχυση με την έκδοση ή συνομολόγηση Μέσων Χρηματοδότησης που υποστηρίζονται από Εγγυήσεις εκδόσεως των Εγγυητών.

 

Ποσοστό Χρηματοδότησης σημαίνει το ποσοστό ύψους [.] έως [·].

 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης σημαίνει το χρέος που συνιστά το χρέος της γενικής κυβέρνησης όπως ορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995 (ΕΣΛ 95) όπως εκτίθεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου αριθμός (EC) 2223/1996 της 25-06-1996 αναφορικά με το Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος Χρέος Γενικής Κυβέρνησης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τυχόν Νέα Ελληνικά Ομόλογα που εκδίδονται σε συνάρτηση με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

 

Προμήθεια Εγγύησης σημαίνει 10 μονάδες βάσης ετησίως. Το ύψος της Προμήθειας Εγγύησης που εφαρμόζεται στις Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

 

ΔΝΤ σημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

 

Δόση σημαίνει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις Διευκολύνσεις η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο Αίτησης Χρηματοδότησης και της σχετικής Γνωστοποίησης Αποδοχής και η οποία πρέπει να διατεθεί σε ένα ή περισσότερα Τμήματα.

 

Ημερομηνία Καταβολής Τόκων σημαίνει, αναφορικά με τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, κάθε προκαθορισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκων ή Προμήθειας Δέσμευσης, Προμήθειας Εγγύησης, ετήσιου Τέλους Διαχείρισης και / ή Περιθωρίου που οφείλεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ορίζονται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης ή σε άλλη Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφορικά με αναθεωρήσεις των προμηθειών που σχετίζονται με την εν λόγω Χρηματοδοτική Ενίσχυση [η οποία ημερομηνία συνιστά επίσης Ημερομηνία Καταβολής για τους σκοπούς της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης] 1

 

1 Η προσθήκη είναι κατ' αρχή αποδεκτή, εάν όμοια πρόβλεψη περιλαμβάνεται στα Ομόλογα.

 

Περίοδος Εκτοκισμού σημαίνει, σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση, την Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού και εν συνεχεία κάθε διαδοχική περίοδος 12 μηνών, όπως καθορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, η οποία αρχίζει από την (και περιλαμβάνει) Ημέρα Εκταμίευσης (ή την ημέρα της προηγούμενης Ημερομηνίας Καταβολής Τόκων για την αντίστοιχη Χρηματοδοτική Ενίσχυση (στην περίπτωση μεταγενέστερων Περιόδων Εκτοκισμού)) και τελειώνει την (αλλά δεν περιλαμβάνει) κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων.

 

Επιτόκιο σημαίνει το ποσοστό που υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, όπως καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο ισούται με το άθροισμα (α) του Κόστους Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και (β) του Περιθωρίου (εάν υπάρχει) που εφαρμόζεται επί αυτού του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

 

Ενδιάμεση Χρηματοδότηση σημαίνει μία ενδιάμεση χρηματοδότηση στην οποία έλαβε μέρος το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τον Όρο 3(6)(ε), μέσω έκδοσης ή συμμετοχής σε Μέσα Χρηματοδότησης σε προσωρινή βάση, όπως βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, γραμμές χρηματοδότησης διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένης κάθε επανεπένδυσης, ανανέωσης ή αναχρηματοδότησης τέτοιων χρηματοδοτήσεων σε προσωρινή βάση, οι οποίες χρηματοδοτήσεις μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν από μία ή περισσότερες Οριστικές Χρηματοδοτήσεις. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος Προσωρινή Χρηματοδότηση περιλαμβάνει επίσης την αναχρηματοδότηση Οριστικής Χρηματοδότησης του συνόλου ή μέρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μέσω τέτοιων χρηματοδοτήσεων σε προσωρινή βάση εκκρεμούσας μίας αναχρηματοδότησης του συνόλου ή μέρους αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μέσω Οριστικών Χρηματοδοτήσεων.

 

Πρόσκληση σημαίνει την / τις πρόσκληση (προσκλήσεις) για την υποβολή πρότασης (προτάσεων) από την Ελλάδα στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων που συμπεριλαμβάνει (i) την πρόσκληση που απευθύνεται κατά τα ανωτέρω σε επενδυτές Ελληνικών εγχώριων δανειακών χρεών, και (ii) την πρόσκληση που απευθύνεται κατά τα ανωτέρω σε επενδυτές άλλων Ελληνικών δανειακών χρεών.

 

Δαπάνες Έκδοσης σημαίνει κάθε κόστος, τέλος ή έξοδο που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την έκδοση ή τη σύναψη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή Μέσων Χρηματοδότησης προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική Ενίσχυση και τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά κατά ή περί την ημερομηνία έκδοσης αυτών των Μέσων Χρηματοδότησης ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία που έλαβε χώρα η προσχώρηση σε αυτά τα Μέσα Χρηματοδότησης, καθώς και κάθε αναπροσαρμογή που αντιστοιχεί στην διαφορά στις καθαρές προσόδους των Μέσων Χρηματοδότησης λόγω του ότι αυτά τα Μέσα Χρηματοδότησης δεν εκδόθηκαν στο άρτιο.

 

Απώλεια Τόκου σημαίνει τη διαφορά (εάν πρόκειται για ποσό με θετικό πρόσημο) μεταξύ του Επιτοκίου επί ενός Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και του επιτοκίου που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ελάμβανε (όπως καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) από την επανεπένδυση των προπληρωμένων ή πρόωρα αποπληρωμένων ποσών σε κάθε περίπτωση, για την περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας πρόωρης αποπληρωμής και την ημερομηνία κατά την οποία η σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση είχε προγραμματιστεί να αποπληρωθεί.

 

Το Περιθώριο είναι ίσο με το μηδέν. Διευκρινίζεται ότι λόγω της προκαταβολής Περιθωρίου δεν θα επέρχεται επιστροφή ή μείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς σημαίνει, κατά το χρόνο μιας Διαδικασίας Προχρηματοδότησης, οιασδήποτε Προσωρινής Χρηματοδότησης ή Οριστικής Χρηματοδότησης, η επέλευση συμβάντων ή καταστάσεων που επηρεάζουν τις εθνικές ή διεθνείς χρηματοοικονομικές, πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες ή τις διεθνείς κεφαλαιαγορές ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τους συναλλαγματικούς ελέγχους, που κατά την εύλογη άποψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ως αυτή εγκρίνεται ομόφωνα από τους Εγγυητές) είναι πιθανό να βλάψουν ουσιαστικά την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να επιτύχει μία επιτυχή έκδοση, προσφορά ή διανομή Μέσων Χρηματοδότησης ή τις συναλλαγές με τέτοια Μέσα Χρηματοδότησης στη δευτερογενή αγορά.

 

Αρνητική Διακράτηση σημαίνει το αρνητικό Κόστος Διακράτησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με τη χρηματοδότηση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

 

Νέα Ελληνικά Ομόλογα σημαίνει τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από την Ελλάδα σε σχέση με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων σε συνολικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ [·].

 

Συμμετέχοντα Κράτη Μέλη σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το νόμιμο νόμισμα τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

 

Καταβολή έχει το νόημα που του αποδίδεται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.

 

Ημερομηνία Καταβολής έχει το νόημα που του αποδίδεται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.

 

Διαδικασία Προχρηματοδότησης σημαίνει μια διαδικασία χρηματοδότησης που λαμβάνει χώρα προ της λήξης των Χρηματοδοτικών Μέσων για τους σκοπούς της αναχρηματοδότησης μιας Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής Χρηματοδότησης μέσω άλλης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής Χρηματοδότησης, αναλόγως την περίσταση, περίπτωση κατά την οποία η Διαδικασία Προχρηματοδότησης θα αρχίσει το νωρίτερα 10 Εργάσιμες Ημέρες πριν τη λήξη των προς ανανέωση Χρηματοδοτικών Μέσων.

 

Διαδικασία Προέκδοσης σημαίνει κάθε έκδοση Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η οποία λαμβάνει χώρα μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και κατόπιν μιας Αίτησης Χρηματοδότησης, η οποία ωστόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν το χρόνο κατά τον οποίο θα πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την Χρηματοδοτική Ενίσχυση και πριν την υποβολή μιας Γνωστοποίησης Αποδοχής.

 

Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται στον Πίνακα Αποπληρωμής.

 

Σχετικό Χρέος σημαίνει όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του χρέους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους) που εκφράζεται ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόμισμα.

 

Αίτηση Χρηματοδότησης σημαίνει την αίτηση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους για χρηματοδότηση στο πλαίσιο μίας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, υπό τη μορφή του Παραρτήματος 1.

 

Προμήθεια Διαχείρισης αντιπροσωπεύει την πηγή των γενικών εσόδων και πόρων προκειμένου να καλύψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τα λειτουργικά του κόστη, τα οποία περιλαμβάνουν (i) την προκαταβαλλόμενη προμήθεια διαχείρισης 50 μονάδων βάσης, που υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και (ii) την ετήσια προμήθεια διαχείρισης [0,5] μονάδων βάσης ετησίων, το οποίο υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, ξεκινώντας από την πρώτη επέτειο της Ημέρας Εκταμίευσης αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ή όποιο άλλο ύψος τέλους ή ημέρα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών κατόπιν απόφασης της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup). Η προκαταβαλλόμενη προμήθεια διαχείρισης πληρώνεται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αφού λάβει σχετικό τιμολόγιο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή αφαιρείται από ποσό που εκταμιεύεται στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παρούσα ή άλλη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. Η συμπερίληψη του ετήσιου τέλους υπηρεσίας ως συστατικού στοιχείου του Κόστους Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας γίνεται με κάθε επιφύλαξη της δυνατότητας ενός Δικαιούχου Κράτους Μέλους να αντιμετωπίσει αυτό το τέλος ως λειτουργικό κόστος στις εθνικές οικονομικές καταστάσεις του. Το ύψος της Προμήθειας Διαχείρισης που εφαρμόζεται επί των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να μεταβάλλεται από καιρό σε καιρό από το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να εγκρίνεται από τους Εγγυητές. Διευκρινίζεται ότι η Προμήθεια Διαχείρισης καλύπτει και αντικαθιστά προκαταβαλλόμενο Περιθώριο που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα δικαιούνταν διαφορετικά να τιμολογήσει.

 

Απερχόμενος Εγγυητής σημαίνει τον Εγγυητή, το αίτημα του οποίου περί αναστολής της υποχρέωσης του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύμβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό από τους άλλους Εγγυητές.

 

Διάρκεια σημαίνει την τελική ημερομηνία λήξης οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ετών και να υπερβαίνει τα 30 έτη από την Ημερομηνία Εκταμίευσης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και η οποία θα συμπίπτει με το προφίλ αποπληρωμής των Νέων Ελληνικών Ομολόγων.

 

Τμήμα σημαίνει μέρος της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται υπό την παρούσα βάσει της ίδιας Αίτησης Χρηματοδότησης και της αντίστοιχης Γνωστοποίησης Αποδοχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.