Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο p3

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με τηλεομοιοτυπία που συνοδεύεται με καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

Υπουργείο Οικονομικών

[Διεύθυνση]

[Πόλη]

[Χώρα]

 

Υπόψιν: Κυρίου / Κυρίας [·]

 

Κοινοποίηση στους:

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [·]

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [·]

 

Τράπεζα της Ελλάδος

[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [·]

 

Θέμα: [·] ευρώ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Εκταμίευση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ποσού Ευρώ [·] υπό το Τμήμα υπ' αριθμόν [·] σύμφωνα με τη Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων

 

Αγαπητοί Κύριοι,

 

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως Ελλάδα) ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [·] (η Σύμβαση) και (ii) την Αίτηση Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Ελλάδα στις [ημερομηνία]. Οι ορισμοί που προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια στο παρόν.

 

Δια του παρόντος επιβεβαιώνουμε ότι προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ποσά που εκκρεμούν στο πλαίσιο της παραπάνω Διευκόλυνσης, την [ημερομηνία] το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εξέδωσε Χρηματοδοτικά Μέσα με τους παρακάτω οικονομικούς όρους:

 

(α) Το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι Ευρώ [____]:

(β) Ονομαστικό Κεφάλαιο:

(γ) Τελική Λήξη: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

(δ) Επιτόκιο για την Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού:

(ε) Επιτόκιο για τις επόμενες Περιόδους Εκτοκισμού: 2

(στ) Πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκου:

(ζ) Επόμενη Ημερομηνία Καταβολής Τόκου: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 3

(η) Πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου:

(θ) Επόμενη Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 4

 

Επιβεβαιώνουμε ότι οι οικονομικοί όροι των ανωτέρω Χρηματοδοτικών Μέσων θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του Κόστους Χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης.

 

Παρακαλώ σημειώστε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή / και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να θεωρήσουν αναγκαίο να επικοινωνήσουν απευθείας με την Τράπεζα της Ελλάδος για περαιτέρω λεπτομερείς σε σχέση με την εκταμίευση.

 

Με εκτίμηση,

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

2 Να κοινοποιηθεί στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

3 Μέχρι την τελευταία Ημερομηνία Καταβολής Τόκου στις HΗ/MM/2042.

4 Μέχρι την τελευταία Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου στις ΗΗ/ΜΜ/2042.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.