Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο p2

Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Αποδοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με τηλεομοιοτυπία που συνοδεύεται με καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

[Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του Δικαιούχου Κράτους Μέλους]

 

Κοινοποίηση στους:

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

[Εισάγετε διεύθυνση]

Fax: [·]

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

[Εισάγετε διεύθυνση]

Fax: [·]

 

Τράπεζα της Ελλάδος

[Εισάγετε διεύθυνση]

Fax: [·]

 

Θέμα: [·] ευρώ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Γνωστοποίηση Αποδοχής σε σχέση με την από [·] Αίτηση Χρηματοδότησης ποσού Ευρώ [·] σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων

 

Αγαπητοί Κύριοι,

 

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [·] (η Σύμβαση) και (ii) την Αίτηση Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στις [ημερομηνία]. Οι ορισμοί που προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.

 

Με το παρόν επιβεβαιώνουμε τους ακόλουθους προσωρινούς οικονομικούς όρους που ισχύουν για τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που ζητήθηκε από την Ελλάδα στην παραπάνω Αίτηση Χρηματοδότησης:

 

(α) Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα χορηγηθεί σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

 

(β) το ονομαστικό κεφάλαιο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης είναι ύψους έως και [30.000.000.000] Ευρώ που πρόκειται να χορηγηθούν με τη μορφή Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τους Όρους 2(1) και (3) της Σύμβασης σε ποσά και λήξεις που θα προσδιορισθούν στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης,

 

(γ) η ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο της Αίτησης Χρηματοδότησης θα είναι στις [ημερομηνία]:

 

[Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σκοπεύει να εκδώσει ή να συνομολογήσει ένα ή περισσότερα Χρηματοδοτικά Μέσα προκειμένου να χρηματοδοτήσει την παραπάνω Αίτηση Χρηματοδότησης εκδίδοντας Χρεωστικούς Τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να τα αναχρηματοδοτήσει κατά την ημερομηνία λήξης τους μέσω Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης και / ή Οριστικής Χρηματοδότησης κατά περίπτωση.]

 

Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσης Γνωστοποίησης Αποδοχής, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ρητά αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να εκδίδει οποιοδήποτε Χρηματοδοτικό Μέσο θεωρεί κατάλληλο για την υλοποίηση Διαδικασιών Προ-Έκδοσης, Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και / ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων και η αποδοχή από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος Διαδικασιών Προ-Έκδοσης, Διαδικασιών Προχρηματοδότησης Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και / ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων που απαιτούνται προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Χρηματοδοτική Ενίσχυση είναι ανέκκλητη μέχρι την τελική λήξη του τελευταίου Χρηματοδοτικού Μέσου το οποίο χρηματοδοτεί την Χρηματοδοτική Ενίσχυση.

 

Η παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής τελεί υπό τον όρο ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορεί να εκδώσει ή να συνομολογήσει Χρηματοδοτικά Μέσα ως αναφέρεται στην παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής και ότι δεν θα επέλθει Γεγονός Διαταραχής της Αγοράς. Εάν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπαχθεί σε Γεγονός Διαταραχής της Αγοράς τότε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν θα είναι υποχρεωμένο να διαθέσει τα κεφάλαια μέσω της παροχής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με την Αίτηση Χρηματοδότησης και θα ενημερώσει γραπτώς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιας ενημέρωσης το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν δεσμεύεται πλέον από την Αίτηση Χρηματοδότησης για τη παροχή περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με τέτοια Αίτηση Χρηματοδότησης.

 

Η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.

 

Με εκτίμηση,

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

Οι όροι της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής γίνονται αποδεκτοί με το παρόν:

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.