Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο p1

Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(σε επιστολόχαρτο του Δικαιούχου Κράτους Μέλους)

 

Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία συνοδευόμενη από συστημένη επιστολή:

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Υπόψιν: Οικονομικού Διευθυντή

Τηλ: +352 260 962 26

Fax:+ 352 260 962 62

Κωδικός SWIFT: EFSFLULL

 

Κοινοποίηση στους:

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

[Εισάγετε διεύθυνση]

Fax: [·]

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

[Εισάγετε διεύθυνση]

FAX: [·]

 

Τράπεζα της Ελλάδος

[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [·]

 

Θέμα: [·] ευρώ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Αίτηση Χρηματοδότησης ΕΥΡΩ [.] σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων

 

Αγαπητοί Κύριοι,

 

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που συνάφθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε την [·] (η Σύμβαση). Οι ορισμοί που προσδιορίζονται στη Σύμβαση θα έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.

 

1. Με το παρόν αιτούμεθα ανέκκλητα όπως η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης εκταμιευθεί υπό και σύμφωνα με την Σύμβαση κατά τους ακόλουθους όρους:

 

(α) Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα χορηγηθεί σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSΙ Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

 

(β) Το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα δοθεί με τη μορφή παράδοσης Χρεωστικών Τίτλων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

(γ) Το σύνολο των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείται σύμφωνα με την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ΕΥΡΩ [30.000.000.000], τα οποία μπορούν να εκταμιευθούν σε Τμήματα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαθεσιμότητας σύμφωνα με τον Όρους 2(1) έως (3) της παρούσας Σύμβασης, και

 

(δ) Η / οι πλέον ύστερη (ες) Ημερομηνία (ες) Εκταμίευσης κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης θα είναι η/οι ή πριν από την: [___].

 

2. Αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι η εκταμίευση κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη και να εξαρτάται από τα ακόλουθα:

 

(α) την έκδοση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μιας Γνωστοποίησης Αποδοχής, την αναγνώριση από μέρους μας των όρων που καθορίζονται σε αυτήν, και σε σύντομο χρόνο, την έκδοση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μιας Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης,

 

(β) κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης να μην έχει λάβει χώρα ή να μην συνεχίζεται Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς,

 

(γ) την έκδοση ή κατάρτιση από μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και κατά τη διακριτική του ευχέρεια,Χρηματοδοτικών Μέσων προκειμένου να αντλήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται με βάση την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης και να χρηματοδοτήσει ή να αναχρηματοδοτήσει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέσω Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και / ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων. Δεσμευόμαστε ανέκκλητα να πληρώσουμε οποιοδήποτε κόστος, έξοδο ή δαπάνη, ιδίως το κόστος τυχόν καταγγελίας και το κόστος διακράτησης που προκύπτουν από οποιαδήποτε Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδόθηκαν η καταρτίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με βάση τη κρίση του (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις και / η τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης) ανεξάρτητα από το αν η εκταμίευση της σχετικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής έλαβε πράγματι χωρά, και

 

(δ) την πλήρωση των προϋποθέσεων σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

 

3. Επιβεβαιώνουμε ότι:

 

(α) Η λίστα των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονομικών στις [ ] είναι και εξακολουθεί να είναι έγκυρη και ισχυρή.

 

(β) Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που έγινε στο πλαίσιο νομικής γνωμοδότησης τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στον Υπουργό Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους στις [__].

 

(γ) Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους στις [___].

 

(δ) Δεν έχει λάβει χώρα οιοδήποτε γεγονός ή περίσταση που θα επέτρεπε στο ΕΤΧΣ να κηρύξει την επέλευση Γεγονός Καταγγελίας.

 

Με εκτίμηση,

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.