Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο p5

Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών)

 

[τόπος, ημερομηνία]

 

Προς: Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

43,avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

 

ΘΕΜΑ: [.] ευρώ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας (ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπεγράφη την [·] 2012 - η Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων

 

Αγαπητοί Κύριοι,

 

Υπό την ιδιότητα μου ως Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρομαι στην εν θέματι Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και στα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, που συνάφθηκε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής αναφερόμενο ως ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος) και της Τράπεζας της Ελλάδος την [·], και στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης που συνάφθηκε μεταξύ του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, τον Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών και τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών (εφεξής η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης θα αναφέρονται από κοινού ως Συμβάσεις). Επίσης, αναφέρομαι στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε στις [εισάγετε ημερομηνία] μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής αναφερόμενο ως Μνημόνιο).

 

Δηλώνω ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση αυτής της νομικής γνωμοδότησης σε σχέση με τις Συμβάσεις για λογαριασμό του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.

 

Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων των υπογεγραμμένων Συμβάσεων και του Μνημονίου. Έχω επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δίκαιου που διέπουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εξουσιοδοτήσεις των υπογραφόντων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχω διενεργήσει κάθε άλλη έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νομικό ζήτημα, που έκρινα ως σχετικό για την διατύπωση της παρούσας Γνωμοδότησης.

 

Έχω θεωρήσει ως αληθείς (α) η γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των υπογραφών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος) και τη συμφωνία όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και αρμοδιότητα σύναψης των Συμβάσεων και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και (γ) την εγκυρότητα, δεσμευτική ισχύς και εκτελεστότητα των Συμβάσεων για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και για τους οποίους δεν δίνονται ορισμοί στην παρούσα γνωμοδότηση έχουν την έννοια που έχει καθορισθεί στις Συμβάσεις και το Μνημόνιο.

 

Η γνωμοδότηση αυτή περιορίζεται στα ζητήματα ελληνικού δικαίου όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία της γνωμοδότησης αυτής.

 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η γνώμη μου είναι ότι:

 

1. Κατ' εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και νομικά δεσμευτικών αποφάσεων που ισχύουν σήμερα στην Ελληνική Δημοκρατία, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δια της υπογραφής των Συμβάσεων μέσω του [όνομα, τίτλος], έχει έγκυρα και αμετάκλητα δεσμευθεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με αυτές. Ειδικότερα, οι διατάξεις των Συμβάσεων που αφορούν την χορήγηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι απολύτως έγκυρες.

 

2. Η εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους υπογραφή, αποδοχή και εκπλήρωση των Συμβάσεων και του Μνημονίου (και των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτά): (i) έχουν πλήρως εγκριθεί με το σύνολο των απαραίτητων συγκαταθέσεων, ενεργειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, κανονισμό ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη σε αυτό ή σε κάποιο από τους οργανισμούς της, (iii) δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας (όπως κι αν περιγράφεται) σε οποιοδήποτε από τα θέματα που απαριθμούνται στην υποπαράγραφο (ii), και (iv) δεν θα συνεπάγεται παροχή εξασφάλισης ή υποχρέωσης για παροχή εξασφάλισης ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (ως εξασφάλιση ή άλλη παρόμοια από οικονομικής άποψης συμφωνία) υπέρ οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

 

3. Οι δηλώσεις και εγγυήσεις που δίδονται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στην παρούσα Σύμβαση είναι αληθείς και ακριβείς,

 

4. Καμία διάταξη στις Συμβάσεις αυτές δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώματα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγματική πληρωμή για οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο των Συμβάσεων.

 

5. Οι Συμβάσεις είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να εφαρμοστούν δεσμευτικά κατά του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εφαρμογή των Συμβάσεων δεν είναι αντίθετη με κανόνες του ελληνικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

6. Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή δεσμευτικότητα των Συμβάσεων, δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής στην Ελληνική Δημοκρατία.

 

7. Δεν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή αυτής ή εντός αυτής για την εκτέλεση και εκπλήρωση των Συμβάσεων ούτε για την πληρωμή ή μεταβίβαση κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και άλλων δαπανών που οφείλονται δυνάμει των Συμβάσεων.

 

8. Δεν απαιτούνται άδειες μεταφοράς συναλλάγματος και δεν οφείλεται χρέωση ή άλλη προμήθεια για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού βάσει των Συμβάσεων.

 

9. Η υπογραφή των Συμβάσεων από τον [ονοματεπώνυμο], [Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος], δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

10. Ο ορισμός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 

11. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και στη δικαιοδοσία των άλλων δικαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 13(3) σε σχέση με τις Συμβάσεις και κάθε απόφαση του δικαστηρίου αυτού θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία.

 

12. Ούτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης - συντηρητικής ή αναγκαστικής - ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τις Συμβάσεις.

 

13. Η υπογραφή των Συμβάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των [εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].

 

14. Οι Συμβάσεις έχουν κυρωθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των [εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].

 

15. Εν κατακλείδι, οι Συμβάσεις έχουν νομίμως συναφθεί εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τις Συμβάσεις είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον για να τεθούν αυτά σε εφαρμογή.

 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.