Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αποπληρωμή, πρόωρη εξόφληση, υποχρεωτική αποπληρωμή και ακύρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) (α) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα πρέπει να αποπληρώσει το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα ποσά και στις Ημέρες Πληρωμής Κεφαλαίου που ορίζονται στον Πίνακα Αποπληρωμής.

 

(β) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα μεταφέρει το ποσό του οφειλόμενου κεφαλαίου στον Κοινό Διαχειριστή Πληρωμών στο λογαριασμό που θα υποδειχθεί εγγράφως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (ή με πληρωμή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή λογαριασμό που μπορούν κατά καιρούς να συμφωνήσουν τα μέρη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης) και ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα καταβάλλει το εν λόγω ποσό στο λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

(γ) Οποιοδήποτε ποσό που θα αποπληρωθεί ή θα μεταφερθεί στο λογαριασμό που αναφέρεται στους όρους 6(1 )(β) και 7(3) δεν μπορεί να διατεθεί εκ νέου μέσω δανείου.

 

(δ) Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι υποχρεώσεις πληρωμής του Δικαιούχου Κράτους Μέλους έναντι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με κεφάλαιο και τόκους θα αποσβένονται μόνο στο μέτρο που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πραγματικά λαμβάνει τα σχετικά ποσά από τον Κοινό Διαχειριστή Πληρωμών και ότι η πληρωμή από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στον Κοινό Διαχειριστή Πληρωμών από μόνη της δεν αρκεί για να απαλλάξει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος από τις υποχρεώσεις πληρωμής κεφαλαίου και τόκων που οφείλονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

(2) Εφόσον χρηματοδότηση που έχει δοθεί σε Δικαιούχο Κράτος Μέλος υπό τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα αποπληρωθεί πρόωρα ολικά η μερικά σε εθελοντική ή υποχρεωτική βάση, αναλογικό μέρος του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται υπό την παρούσα θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και καταβλητέο σε ποσό αναλογικό το οποίο θα καθορίζεται με βάση το μέρος που αντιπροσωπεύει το ποσό κεφαλαίου όσον αφορά στα Νέα Ελληνικά Ομόλογα που αποπληρώθηκε πρόωρα σε σχέση με το συνολικό οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου σε σχέση με τα ανωτέρω Νέα Ελληνικά Ομόλογα πριν λάβει χώρα η πρόωρη αποπληρωμή. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα αποζημιώνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για όλα τα έξοδα, δαπάνες, αμοιβές, έξοδα αντιστάθμισης και Απώλεια Τόκων που προκύπτουν ή είναι πληρωτέα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λόγω της πρόωρης αποπληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση βάσει του παρόντος όρου. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η απόκτηση Νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα υπόκειται στον παρόντα Όρο 6(2), έκτος αν (α) το συνολικό ποσό αυτής της απόκτησης δεν ξεπερνά ανά πάσα στιγμή το 1 δις ευρώ και οι αποκτήσεις από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος λαμβάνουν χώρα για σκοπούς βραχυπρόθεσμων επενδύσεων (για έξι μήνες ή λιγότερο) και όχι για τον σκοπό διακράτησης των Νέων Ελληνικών Ομολόγων μέχρι τη λήξη τους ή την αποπληρωμή τους η (β) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έδωσε ρητή συναίνεση για αυτές τις συναλλαγές σύμφωνα με τον όρο 4(2)(η).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το παράρτημα Β της από 12-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/2012).

 

(3) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος μπορεί να ακυρώσει, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον 10 Εργασίμων Ημερών, όλο ή οποιοδήποτε μέρος (με ελάχιστο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ) του μη εκταμιευθέντος ποσού της Ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει Αίτηση Χρηματοδότησης για αυτό το ποσό.

 

(4) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη εκταμιευθέντος ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα είναι διαθέσιμο βάσει της παρούσας Σύμβασης εάν (i) το Μνημόνιο Συνεννόησης τροποποιηθεί κατά τρόπο που μειώνει το ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που είναι διαθέσιμο στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, ή (ii) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ενημερώσει για την πρόθεση του να μην κάνει άλλες αναλήψεις βάσει της Διευκόλυνσης.

 

(5) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορεί επίσης να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη εκταμιευθέντος ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εάν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ακυρώσει την έκδοση των Νέων Ελληνικών Ομολόγων, εν όλω ή εν μέρει. Σε αυτή την περίπτωση η ακύρωση αυτής της Διευκόλυνσης θα είναι ανάλογη με το ποσοστό, που το ακυρωθέν ποσό αντιπροσωπεύει στο σύνολο των αρχικών ποσών της παρούσα Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και του σκοπούμενου όγκου για την έκδοση Νέων Ελληνικών Ομολόγων.

 

(6) Εάν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας βεβαιώσει εγγράφως στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει συμβεί Γεγονός Διατάραξης Αγοράς και ότι δεν μπορεί να αναχρηματοδοτήσει τα Μέσα Χρηματοδότησης που χρηματοδοτούν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση στην λήξη τους τότε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, βασιζόμενο σε μια εκτίμηση σε συνεννόηση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ταμειακής κατάστασης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, θα αξιολογήσει την ικανότητα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να αποπληρώσει το ποσό που πρόκειται να ανανεωθεί. Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει επαρκείς ταμειακούς πόρους, τότε, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κοινοποιήσει το αντίθετο, αντίστοιχο ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την ημερομηνία της λήξης των εν λόγω Μέσων Χρηματοδότησης. Αυτή η αποπληρωμή θα αποτελεί προκαθορισμένη αποπληρωμή και όχι εκούσια ή αναγκαστική προπληρωμή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.