Νόμος 4046/12 - Άρθρο p1 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Καταβολές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Όλες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος γίνονται σε Ευρώ και χωρίς συμψηφισμό ή προβολή ανταπαίτησης, ελεύθερες και απαλλαγμένες από, και χωρίς κρατήσεις για, φόρους, προμήθειες και άλλες χρεώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

 

(2) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δηλώνει ότι όλες οι καταβολές και μεταφορές σύμφωνα υπό της παρούσας Σύμβασης, καθώς και η ίδια η Σύμβαση, δεν υπόκεινται σε φόρο ή άλλου είδους δασμό στη χώρα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και δεν θα υπόκεινται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Εάν παρόλα αυτά, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεωθούν με νόμο να προβούν σε τέτοιου είδους κρατήσεις, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα καταβάλλει τα απαιτούμενα υπερβάλλοντα ποσά προκειμένου μετά τις απαιτούμενες από το νόμο μειώσεις, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να λαμβάνει στο ακέραιο τα ποσά που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.

 

(3) Όλες οι καταβολές τόκου ή κεφαλαίου από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα πρέπει να γίνουν μέσω μηνύματος SWIFT [·] σε TARGET2 τη σχετική ημέρα πληρωμής πριν από τις 11 π.μ. ώρα Φρανκφούρτης [στους TARGET2 συμμετέχοντες SWIFT-BIC: [·], υπέρ του λογαριασμού του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο η λογαριασμό συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης). Οι καταβολές αυτές θα απαλλάσσουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος από τις υποχρεώσεις του έναντι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μόνο στην περίπτωση και κατά το μέτρο που, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λάβει μια αντίστοιχη καταβολή από τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης. Όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με τη παρούσα Σύμβαση καταβολές του Δικαιούχου Κράτους Μέλους προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να γίνονται στο λογαριασμό που έχει ορισθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το σκοπό αυτό.

 

(4) [Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας / η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα] θα ενημερώσει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, την Τράπεζα της Ελλάδος και Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν από την κάθε Ημέρα Καταβολής Τόκων και Ημέρα Καταβολής Κεφαλαίου για το ποσό κεφαλαίου και τόκων πληρωτέων εκείνη την ημέρα και τις λεπτομέρειες (Επιτόκιο, Περίοδος Εκτοκισμού) επί τη βάσει των οποίων έχει υπολογιστεί ο τόκος.

 

(5) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα στείλει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών αντίγραφο των εντολών καταβολής που στάλθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων και Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές που είναι πληρωτέες από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων Εξόδων Έκδοσης, Απώλειας Τόκου, Αρνητική Διακράτηση ή άλλες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες ή προμήθειες πληρωτέες στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα καταβάλλονται μέσω μηνύματος SWIFT στο Target 2 πριν από τις 11:00 π.μ. ώρα Φρανκφούρτης κατά τη σχετική μέρα πληρωμής στο λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

 

(6) Εάν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος καταβάλλει κάποιο ποσό σχετικά με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση το οποίο υπολείπεται του συνολικού ποσού που είναι οφειλόμενο και πληρωτέο σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος παραιτείται κάθε δικαιώματος να οικειοποιηθεί της διαφοράς μεταξύ του ποσού που κατέβαλλε σε σχέση με το ποσό που ήταν πληρωτέο.

 

Το ποσό που καταβάλλεται αναφορικά με μια τέτοια Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων πληρωμών της Χρηματοδοτική Ενίσχυσης κατά την ακόλουθη σειρά:

 

(α) πρώτον για κάθε αμοιβή, έξοδα και αποζημιώσεις,

(β) δεύτερον για τόκους υπερημερίας όπως καθορίζονται στον Όρο 5(3),

(γ) τρίτον για τόκους, και

(δ) τέταρτον για κεφάλαιο

 

δεδομένου ότι αυτά τα ποσά είναι πληρωτέα ή ληξιπρόθεσμα εκείνη την ημέρα.

 

(7) Κάθε υπολογισμός και καθορισμός από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση:

 

(α) θα πρέπει να γίνεται κατά έναν εμπορικά λογικό τρόπο, και

(β) θα είναι, ελλείψει πρόδηλου σφάλματος, δεσμευτικός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Δικαιούχο Κράτος

Μέλος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.